Пенсійна реформа в Україні: реалії та вимоги сьогодення

Олена Юріївна Минюк, Дмитро Іванович Минюк

Анотація


У статті розглянуто основну нормативно-правову базу щодо регулювання пенсійного забезпечення в Україні, здійснено її аналіз, надано характеристику. Наголошується на важливості в цій системі страхових компаній як новаторів та визнаних лідерів у всьому світі в сфері планування пенсійного забезпечення та накопичувальних програм.


Ключові слова


пенсійна реформа; пенсійний фонд; пенсійне законодавство; страховий внесок; страхові компанії; програми пенсійного забезпечення

Посилання


Фінанси України: Пенсійний фонд назвав кількість пенсіонерів в Україні. – Дата публікації: 17.06.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://news.finance.ua/ua/news/-/378360/pf-nazvav-kilkist-pensioneriv-v-ukrayini

Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 09.07.2003 № 1058-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 49-51. – Ст. 376.

Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 09.07.2003 № 1057-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 47-48. – Ст. 372.

Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи: Закон України від 08.07.2011 № 3668-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 12-13. – Ст. 82.

Черненок К. П. Вплив пенсійної реформи на економічну ситуацію в Україні / К. П. Черненок. – Тернопіль: Ефективна економіка. – 2015. – № 10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com. ua/ ? op=1&z=4383

Воронович З. Н. Королевська каже, що пенсійна реформа неефективна? Хай скасовує / З. Воронович [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wz.lviv.ua

Про Державний бюджет України на 2016 рік: Закон України від 25.12.2015 № 928-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 5. – Ст. 54.

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році: Закон України від 24.12.2015 № 909-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 5. – Ст. 47.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку із прийняттям Закону України «Про Національну поліцію»: Закон України від 23.12.2015 № 901-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 4. – Ст. 44.

Про пенсійне забезпечення: Закон України від 05.11.1991 № 1788-XIІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 3. – Ст. 10.

Економіка і політика: Українців чекає радикальна пенсійна реформа: кому доведеться платити більше і хто стане багатшим. – Дата публікації: 24.11.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ukr.media/politics/ 282812/

Міжнародний центр реформ: Розенко про пенсійну реформу: накопичувальну систему планують ввести з 1 січня 2017 року. – Дата публікації: 27.10.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://icrua.org/rozenko-pro-pensijnu-reformu-nakopichuvalnu-sistemu-planuyut-vvesti-z-1-sichnya-2017-roku/

Про страхування: Закон України від 07.03.1996 № 85/96 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 18. – Ст. 78.

Офіційний сайт страхової компанії «MetLife» [Електронний ресурс]. – Режим до-ступу: http://www.metlife.ua/uk/Individual/Who-We-Are/Locally/index.html

References

Finansy Ukrai’ny: Pensijnyj fond nazvav kil’kist’ pensioneriv v Ukrai’ni. – Data publikacii’: 17.06.2016 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://news. finance.ua/ua/news/-/378360/pf-nazvav-kilkist-pensioneriv-v-ukrayini

Pro zagal’noobov’jazkove derzhavne pensijne strahuvannja: Zakon Ukrai’ny vid 09.07.2003 № 1058-IV // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2003. – № 49-51. – St. 376.

Pro nederzhavne pensijne zabezpechennja: Zakon Ukrai’ny vid 09.07.2003 № 1057-IV // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2003. – № 47-48. – St. 372.

Pro zahody shhodo zakonodavchogo za-bezpechennja reformuvannja pensijnoi’ systemy: Zakon Ukrai’ny vid 08.07.2011 № 3668-VI // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2012. – № 12-13. – St. 82.

Chernenok K. P. Vplyv pensijnoi’ reformy na ekonomichnu sytuaciju v Ukrai’ni / K. P. Chernenok. – Ternopil’: Efektyvna ekonomika. – 2015. – № 10 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4383

Voronovych Z. N. Korolevs’ka kazhe, shho pensijna reforma neefektyvna? Haj skasovuje / Z. Voronovych [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.wz.lviv.ua

Pro Derzhavnyj bjudzhet Ukrai’ny na 2016 rik: Zakon Ukrai’ny vid 25.12.2015 № 928-VIII // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2016. – № 5. – St. 54.

Pro vnesennja zmin do Podatkovogo kodeksu Ukrai’ny ta dejakyh zakonodavchyh aktiv shhodo zabezpechennja zbalansovanosti bjudzhetnyh nadhodzhen’ u 2016 roci: Zakon Ukrai’ny vid 24.12.2015 № 909-VIII // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2016. – № 5. – St. 47.

Pro vnesennja zmin do dejakyh zakono-davchyh aktiv Ukrai’ny u zv’jazku iz pryjnjattjam Zakonu Ukrai’ny «Pro Nacional’nu policiju»: Zakon Ukrai’ny vid 23.12.2015 № 901-VIII // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2016. – № 4. – St. 44.

Pro pensijne zabezpechennja: Zakon Ukrai’ny vid 05.11.1991 № 1788-XIII // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 1992. – № 3. – St. 10.

Ekonomika i polityka: Ukrai’nciv chekaje radykal’na pensijna reforma: komu dovedet’sja platyty bil’she i hto stane bagatshym. – Data publikacii’: 24.11.2016 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: https://ukr.media/politics/282812/

Mizhnarodnyj centr reform: Rozenko pro pensijnu reformu: nakopychuval’nu systemu planujut’ vvesty z 1 sichnja 2017 roku. – Data publikacii’: 27.10.2016 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://icrua.org/rozenko-pro-pensijnu-reformu-nakopichuvalnu-sistemu-planuyut-vvesti-z-1-sichnya-2017-roku/

Pro strahuvannja: Zakon Ukrai’ny vid 07.03.1996 № 85/96 // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 1996. – № 18. – St. 78.

Oficijnyj sajt strahovoi’ kompanii’ «Me-tLife» [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.metlife.ua/uk/Individual/Who-We-Are/Locally/index.html


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.