Представництво у цивільному процесі

Ярослав Павлович Зейкан, Всеволод Владиславович Ігнатенко

Анотація


У статті здійснено аналіз чинного законодавства України, судової практики та теоретичних положень щодо визначення поняття та сутності інституту представництва в цивільному процесі.


Ключові слова


представництво; правовідношення; процесуальна діяльність; участь у справі

Посилання


Зейкан Я. П. Захист у цивільній справі: наук.-практ. коментар / Я. П. Зейкан. – К.: КНТ, 2007. – 484 с.

Клейнман А. Ф. Советский гражданский процесс: учеб. / А. Ф. Клейнман. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1954. – 407 c.

Фурса С. Я. Цивільний процесуальний кодекс України: наук.-практ. коментар: у 2 т. / С. Я. Фурса, Є. І. Фурса; за заг. ред. С. Я. Фурси. – К.: Вид. Фурса С. Я.: КНТ, 2006. – 448 с.

Тертишніков В. І. Цивільний процес України: навч.-практ. посіб. / В. І. Тертишніков. – X.: Вид. ФО-П Вапнярчук Н. М., 2009. – 320 с.

Васильєв С. В. Цивільний процес України: навч. посіб. / С. В. Васильєв. – X.: Еспада, 2009. – 456 с.

Павлуник І. А. Представництво в цивіль-ному процесі України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / І. А. Павлуник. – К., 2002. – 20 с.

Цивільний процес України: підруч. / за ред. Ю. С. Червоного. – К.: Істина, 2007. – 392 с.

Цивільний процес України. Академічний курс / за ред. С. Я. Фурси. – К.: Вид. Фурса С. Я.: КНТ, 2009. – 848 с.

Балюк М. І. Практика застосування циві-льного процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях і відповідях): коментарі, рекомендації, пропозиції / М. І. Балюк, Д. Д. Луспеник. – X.: Харків юридичний, 2008. – 708 с. – (Серія «Судова практика»).

Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої […] Верховний Суд; Постанова від 12.06.2009 № 2.

Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

References

Zejkan Ja. P. Zahyst u cyvil’nij spravi: nauk.-prakt. komentar / Ja. P. Zejkan. – K.: KNT, 2007. – 484 s.

Klejnman A. F. Sovetskyj grazhdanskyj process: ucheb. / A. F. Klejnman. – M.: Іzd-vo Mosk. un-ta, 1954. – 407 s.

Fursa S. Ja. Cyvil’nyj procesual’nyj kodeks Ukrai’ny: nauk.-prakt. komentar: u 2 t. / S. Ja. Fursa, Je. I. Fursa; za zag. red. S. Ja. Fursy. – K.: Vyd. Fursa S. Ja.: KNT, 2006. – 448 s.

Tertyshnikov V. I. Cyvil’nyj proces Ukrai’ny: navch.-prakt. posib. / V. I. Tertyshnikov. – X.: Vyd. FO-P Vapnjarchuk N. M., 2009. – 320 s.

Vasyl’jev S. V. Cyvil’nyj proces Ukrai’ny: navch. posib. / S. V. Vasyl’jev. – Н.: Espada, 2009. – 456 s.

Pavlunyk I. A. Predstavnyctvo v cyvil’nomu procesi Ukrai’ny: avtoref. dys. … kand. juryd. nauk: 12.00.03 / I. A. Pavlunyk. – K., 2002. – 20 s.

Cyvil’nyj proces Ukrai’ny: pidruch. / za red. Ju. S. Chervonogo. – K.: Istyna, 2007. – 392 s.

Cyvil’nyj proces Ukrai’ny. Akademichnyj kurs / za red. S. Ja. Fursy. – K.: Vyd. Fursa S. Ja.: KNT, 2009. – 848 s.

Baljuk M. I. Praktyka zastosuvannja cyvil’nogo procesual’nogo kodeksu Ukrai’ny (cyvil’nyj proces u pytannjah i vidpovidjah): komentari, rekomendacii’, propozycii’ / M. I. Baljuk, D. D. Luspenyk. – X.: Harkiv ju-rydychnyj, 2008. – 708 s. – (Serija «Sudova praktyka»).

Pro zastosuvannja norm cyvil’nogo pro-cesual’nogo zakonodavstva pry rozgljadi sprav u sudi pershoi’ […] Verhovnyj Sud; Postanova vid 12.06.2009 № 2.

Konstytucija Ukrai’ny: Zakon vid 28.06.1996 № 254k/96-VR // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 1996. – № 30. – St. 141.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.