Державне агентство з питань електронного урядування України в системі публічної влади

Марія Василівна Рощук

Анотація


У статті досліджуються правовий статус Державного агентства з питань електронного урядування України, вивчаються питання його вдосконалення та місця в системі публічної влади. Досліджуються функції та завдання Агентства як генерального державного замовника Національної програми інформатизації. Аналізується діяльність ДП «Державний центр інформаційних ресурсів України» та роль Національного центру електронного урядування у процесі функціонування Агентства та впровадженні електронного урядування в Україні.


Ключові слова


електронне урядування; інформаційне суспільство; Національна програма інформатизації; Державне агентство з питань електронного урядування України; державне підприємство «Державний центр інформаційних ресурсів України»

Посилання


Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2010 р. № 2250 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2250-2010-%D1%80

Положення про Державне агентство з питань електронного урядування України: затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 942 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dknii.gov.ua/polojennya

На парламентських слуханнях були названі пріоритетні напрями розвитку електронного урядування в Україні [Електронний ресурс] / Державне агентство з питань електронного урядування України. – Режим доступу: http://e.gov.ua/content/priorytetni_napryam

В Україні державні дані стануть відкритими для громадян і бізнесу [Електронний ресурс] / Державне агентство з питань електронного урядування України. – Режим доступу: http://e.gov.ua/content/v-ukrayini-derzhavni-dani-stanut+vidkrytymy-dlya-gromadyan-ta-biznesu

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Державного агентства з питань електронного урядування: постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 887 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua

Про Міністра Кабінету Міністрів України: постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 394 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 492 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. rada. gov.ua

Волох О. К. Адміністративно-правовий статус Державного агентства з питань елек-тронного урядування України / О. К. Волох // Науковий вісник публічного та приватного права. – 2016. – Вип. 5. – С. 148-152.

Конституція України від 28 червня 1996 р: чинне законодавство зі змінами та до-повненнями станом на 15.05.2014 р.: (офіц. текст). – К.: Паливода А. В., 2011. – 56 с.

Положення про Національний центр електронного урядування: затверджене наказом Генерального директора ДП «Держінформресурс» від 3 лютого 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nc. gov.ua

Лопушинський І. П. Упровадження електронного урядування в роботу органів виконавчої влади України як вагома складова реформування державної служби / І. П. Лопушинський [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Pubupr/2010/2010.pdf

References

Pro shvalennja Koncepcii’ rozvytku elektronnogo urjaduvannja v Ukrai’ni: rozporjadzhennja Kabinetu Ministriv Ukrai’ny vid 13 grudnja 2010 r. № 2250 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2250-2010-%D1%80

Polozhennja pro Derzhavne agentstvo z pytan’ elektronnogo urjaduvannja Ukrai’ny: zatverdzhene Postanovoju Kabinetu Ministriv Ukrai’ny vid 1 zhovtnja 2014 r. № 942 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://dknii.gov.ua/polojennya

Na parlaments’kyh sluhannjah buly nazvani priorytetni naprjamy rozvytku elektronnogo urjaduvannja v Ukrai’ni [Elektronnyj resurs] / Derzhavne agentstvo z pytan’ elektronnogo urjaduvannja Ukrai’ny. – Rezhym dostupu: http://e.gov.ua/content/priorytetni_napryam

V Ukrai’ni derzhavni dani stanut’ vidkrytymy dlja gromadjan i biznesu [Elektronnyj resurs] / Derzhavne agentstvo z pytan’ elektronnogo urjaduvannja Ukrai’ny. – Rezhym dostupu: http://e.gov.ua/content/v-ukrayini-derzhavni-dani-stanut+vidkrytymy-dlya-gromadyan-ta-biznesu

Pro vnesennja zmin do dejakyh postanov Kabinetu Ministriv Ukrai’ny shhodo dijal’nosti Derzhavnogo agentstva z pytan’ elektronnogo urjaduvannja: postanova Kabinetu Ministriv Ukrai’ny vid 16 lystopada 2016 r. № 887 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.rada.gov.ua

Pro Ministra Kabinetu Ministriv Ukrai’ny: postanova Kabinetu Ministriv Ukrai’ny vid 24 chervnja 2016 r. № 394 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.rada.gov.ua

Rozporjadzhennja Kabinetu Ministriv Ukrai’ny vid 1 zhovtnja 2014 r. № 492 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.rada.gov.ua

Voloh O. K. Administratyvno-pravovyj status Derzhavnogo agentstva z pytan’ elektronnogo urjaduvannja Ukrai’ny / O. K. Voloh // Naukovyj visnyk publichnogo ta pryvatnogo prava. – 2016. – Vyp. 5. – S. 148-152.

Konstytucija Ukrai’ny vid 28 chervnja 1996 r.: chynne zakonodavstvo zi zminamy ta dopovnennjamy stanom na 15.05.2014 r.: (ofic. tekst). – K.: Palyvoda A. V., 2011. – 56 s.

Polozhennja pro Nacional’nyj centr elektronnogo urjaduvannja: zatverdzhene nakazom General’nogo dyrektora DP «Derzhinformresurs» vid 3 ljutogo 2014 r. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.nc.gov.ua

Lopushyns’kyj I. P. Uprovadzhennja elektronnogo urjaduvannja v robotu organiv vykonavchoi’ vlady Ukrai’ny jak vagoma skladova reformuvannja derzhavnoi’ sluzhby / I. P. Lopushyns’kyj [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Pubupr/2010/2010.pdf


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.