Стан наукової розробки проблем державної антикорупційної політики в Україні

Карина Валеріївна Ростовська

Анотація


Стаття присвячена питанням стану наукової розробки проблем державної політики України. Аналізуються наукові дослідження зазначеної проблематики, окреслюються питання, які вивчалися наукою. Спираючись на наукові здобутки попередників, висвітлюються ті аспекти, що залишилися поза межами досліджень і потребують вирішення.


Ключові слова


корупція; державна політика; антикорупційна політика; сучасний стан; наукові розробки

Посилання


Бусол О. Ю. Протидія корупційній злочинності в Україні у контексті сучасної антикорупційної стратегії: дис. … д-ра юрид. наук: спец. 12.00.07 / Олена Юріївна Бусол. – К., 2015. – 480 с.

Мельник М. І. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми протидії корупції: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: спец. 12.00.08 / М. І. Мельник. – К., 2002. – 32 с.

Михальченко М. Корупція в Україні: політико-філософський аналіз: монографія / М. Михальченко, О. Михальченко, Є. Невмерижицький. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2010. – 615 с.

Невмержицький Є. В. Корупція як соціально-політичне явище: особливості проявів і механізми подолання в сучасній Україні: дис. … канд. політ. наук: 23.00.02 / Євген Васильович Невмержицький. – К., 1999. – 180 с.

Журавський В. С. Корупція в Україні – не політика: монографія / В. С. Журавський, М. І. Михальченко, О. М. Михальченко. – К.: Фенікс, 2007. – 408 с.

Литвинов О. М. Стратегія протидії злочинності / О. М. Литвинов // Вісник Асоціації кримінального права України. – 2013. – № 1 (1). – С. 377-387.

Житний О. О. До питання про вплив на розвиток кримінального права України рішень Організації Об’єднаних Націй з питань боротьби зі злочинністю / О. О. Житний // Публічне право. – 2012. – № 4 (8). – С. 136-142.

Литвиненко В. І. Концепція адміністративно-правового забезпечення протидії корупції в Україні: дис. … д-ра юрид. наук: спец. 12.00.07 / Віктор Іванович Литвиненко. – К., 2015. – 485 с.

Козленко В. Г. Адміністративно-правові основи діяльності Національного антикорупційного бюро України: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / Володимир Григорович Козленко. – Дніпро, 2016. – 209 с.

Глушко Є. В. Адміністративно-правове забезпечення участі громадськості у протидії корупції: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / Євгеній Валентино-вич Глушко. – Ірпінь, 2015. – 248 с.

References

Busol O. Ju. Protydija korupcijnij zlochynnosti v Ukrai’ni u konteksti suchasnoi’ antykorupcijnoi’ strategii’: dys. … d-ra juryd. nauk: spec. 12.00.07 / Olena Jurii’vna Busol. – K., 2015. – 480 s.

Mel’nyk M. I. Kryminologichni ta kryminal’no-pravovi problemy protydii’ korupcii’: avtoref. dys. … d-ra juryd. nauk: spec. 12.00.08 / M. I. Mel’nyk. – K., 2002. – 32 s.

Myhal’chenko M. Korupcija v Ukrai’ni: polityko-filosofs’kyj analiz: monografija / M. Myhal’chenko, O. Myhal’chenko, Je. Nevmeryzhyc’kyj. – K.: IPiEND im. I. F. Kurasa NAN Ukrai’ny, 2010. – 615 s.

Nevmerzhyc’kyj Je. V. Korupcija jak so-cial’no-politychne javyshhe: osoblyvosti projaviv i mehanizmy podolannja v suchasnij Ukrai’ni: dys. … kand. polit. nauk: 23.00.02 / Jevgen Vasyl’ovych Nevmerzhyc’kyj. – K., 1999. – 180 s.

Zhuravs’kyj V. S. Korupcija v Ukrai’ni – ne polityka: monografija / V. S. Zhuravs’kyj, M. I. Myhal’chenko, O. M. Myhal’chenko. – K.: Feniks, 2007. – 408 s.

Lytvynov O. M. Strategija protydii’ zlo-chynnosti / O. M. Lytvynov // Visnyk Asociacii’ kryminal’nogo prava Ukrai’ny. – 2013. – № 1 (1). – S. 377-387.

Zhytnyj O. O. Do pytannja pro vplyv na rozvytok kryminal’nogo prava Ukrai’ny rishen’ Organizacii’ Ob’jednanyh Nacij z pytan’ borot’by zi zlochynnistju / O. O. Zhytnyj // Publichne pravo. – 2012. – № 4 (8). – S. 136-142.

Lytvynenko V. I. Koncepcija administratyvno-pravovogo zabezpechennja protydii’ korupcii’ v Ukrai’ni: dys. … d-ra juryd. nauk: spec. 12.00.07 / Viktor Ivanovych Lytvynenko. – K., 2015. – 485 s.

Kozlenko V. G. Administratyvno-pravovi osnovy dijal’nosti Nacional’nogo antykorupcijnogo bjuro Ukrai’ny: dys. … kand. juryd. nauk: spec. 12.00.07 / Volodymyr Grygorovych Kozlenko. – Dnipro, 2016. – 209 s.

Glushko Je. V. Administratyvno-pravove zabezpechennja uchasti gromads’kosti u protydii’ korupcii’: dys. … kand. juryd. nauk: spec. 12.00.07 / Jevgenij Valentynovych Glushko. – Irpin’, 2015. – 248 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.