Генеза адміністративно-правового забезпечення оборони України

Володимир Йосипович Пашинський

Анотація


У статті розглядаються питання історичного розвитку правового забезпечення оборони Української держави на різних етапах виникнення, функціонування, зміни форм держави. Аналізуються адміністративно-правові аспекти діяльності щодо створення системи оборони держави.


Ключові слова


оборона; система оборони; збройні сили; сектор безпеки і оборони; адміністративно-правове забезпечення оборони

Посилання


Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Поляков С. Ю. Адміністративно-правові засади забезпечення законності та правопорядку у Збройних Силах України: монографія / С. Ю. Поляков. – Х.: Право, 2012. – 256 с.

Історія держави і права України: підруч. / А. С. Чайковський (кер. авт. кол.), В. І. Батрименко, Л. О. Зайцев, О. Л. Копиленко та ін.; за ред. А. С. Чайковського. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 512 с. – Бібліогр.: с. 506-510.

Історія держави і права України: підруч. – У 2-х т. / за ред. В. Я. Тація, А. Й. Рогожина, В. Д. Гончаренка. – Т. 1. – Кол. авторів: В. Д. Гончаренко, А. Й. Рогожин, О. Д. Святоцький та ін. – К.: Вид. Дім «Ін юре», 2003. – 656 с.

Музиченко П. В. Історія держави і права України: навч. посіб. / П. В. Музиченко. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, КОО, 2000. – 662 с.

Кульчицький В. С. Історія держави і права України: навч. посіб. / В. С. Кульчицький, Б. Й. Тищик. – К.: Атіка, 2001. – 320 c.

Лащенко Р. М. Лекції по історії українського права / Р. М. Лащенко. – К.: Україна, 1998. – 254 с.

Духопельников В. М. Владимир Мономах [текст] / В. М. Духопельников. Знаменитые украинцы. – Х.: Фолио, 2009. – 121 с.

Історія Українського війська (від княжих часів до 20-х років ХХ ст.) / І. Крип’якевич, Б. Гнатевич, З. Стефанів та ін.; упоряд. Б. З. Якимович. – 4-те вид., змін. і доп. – Львів: Світ, 1992. – 712 с.

Дзейко Ж. О. Законодавча техніка в Україні: історико-теоретичне дослідження: монографія / Ж. О. Дзейко. – К.: Вид.-поліграф. центр «Київський університет», 2007. – 360 с.

Копиленко О. Л. Держава і право України. 1917-1920: навч. посіб. / О. Л. Копиленко, М. Л. Копиленко. – К.: Либідь, 1997. – 208 с.

Історія держави і права України: підруч. – У 2-х т. / за ред. В. Я. Тація, А. Й. Рогожина, В. Д. Гончаренка. – Т. 2. – Кол. авторів: В. Д. Гончаренко, А. Й. Рогожин, О. Д. Святоцький та ін. – К.: Вид. Дім «Ін юре», 2003. – 580 с.

Кравчук М. В. Правові основи будівництва національних Збройних Сил України в 1914-1993 рр.: (Орг. структура, штати): Іст.-правове дослідження. – Івано-Франківськ: Плай, 1997. – 292 с. – Бібліогр.: с. 257.

Мина Ж. В. Збройні сили Директорії УНР та їх боротьба за державну незалежність України [текст]: автореф. дис. … канд. іст. наук: спец. 20.02.22 / Ж. В. Мина. – Львів, 2008. – 19 с.

Тищик Б. Й. Становлення державності в Україні (1917-1922) / Б. Й. Тищик, О. А. Вівчаренко, Н. О. Лешкович. – Львів – Івано-Франківськ: Вік, 2000. – 272 с.

Кузьмук О. І. Формування та еволюція Воєнної організації (сектору безпеки і оборони) України (1991-2012): монографія / О. І. Кузьмук. – К.: НУОУ ім. Івана Черняховського, 2013. – 436 с.

References

Konstytucija Ukrai’ny vid 28 chervnja 1996 r. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Poljakov S. Ju. Administratyvno-pravovi zasady zabezpechennja zakonnosti ta pravoporjadku u Zbrojnyh Sylah Ukrai’ny: monografija / S. Ju. Poljakov. – H.: Pravo, 2012. – 256 s.

Istorija derzhavy i prava Ukrai’ny: pidruch. / A. S. Chajkovs’kyj (ker. avt. kol.), V. I. Batrymenko, L. O. Zajcev, O. L. Kopylenko ta in.; za red. A. S. Chajkovs’kogo. – K.: Jurinkom Inter, 2006. – 512 s. – Bibliogr.: s. 506-510.

Istorija derzhavy i prava Ukrai’ny: pidruch. – U 2-h t. / za red. V. Ja. Tacija, A. J. Rogozhyna, V. D. Goncharenka. – T. 1. – Kol. avtoriv: V. D. Goncharenko, A. J. Rogozhyn, O. D. Svjatoc’kyj ta in. – K.: Vyd. Dim «In jure», 2003. – 656 s.

Muzychenko P. V. Istorija derzhavy i prava Ukrai’ny: navch. posib. / P. V. Muzychenko. – 2-ge vyd., vypr. i dop. – K.: Znannja, KOO, 2000. – 662 s.

Kul’chyc’kyj V. S. Istorija derzhavy i prava Ukrai’ny: navch. posib. / V. S. Kul’chyc’kyj, B. J. Tyshhyk. – K.: Atika, 2001. – 320 c.

Lashhenko R. M. Lekcii’ po istorii’ ukrai’ns’kogo prava / R. M. Lashhenko. – K.: Ukrai’na, 1998. – 254 s.

Duhopel’nykov V. M. Vladіmіr Monomah [tekst] / V. M. Duhopel’nykov. Znamenytye ukraincy. – H.: Folyo, 2009. – 121 s.

Istorija Ukrai’ns’kogo vijs’ka (vid knjazhyh chasiv do 20-h rokiv XX st.) / I. Kryp’jakevych, B. Gnatevych, Z. Stefaniv ta in.; uporjad. B. Z. Jakymovych. – 4-te vyd., zmin. i dop. – L’viv: Svit, 1992. – 712 s.

Dzejko Zh. O. Zakonodavcha tehnika v Ukrai’ni: istoryko-teoretychne doslidzhennja: monografija / Zh. O. Dzejko. – K.: Vyd.-poligraf. centr «Kyi’vs’kyj universytet», 2007. – 360 s.

Kopylenko O. L. Derzhava i pravo Ukrai’ny. 1917-1920: navch. posib. / O. L. Kopylenko, M. L. Kopylenko. – K.: Lybid’, 1997. – 208 s.

Istorija derzhavy i prava Ukrai’ny: pidruch. – U 2-h t. / za red. V. Ja. Tacija, A. J. Rogozhyna, V. D. Goncharenka. – T. 2. – Kol. avtoriv: V. D. Goncharenko, A. J. Rogozhyn, O. D. Svjatoc’kyj ta in. – K.: Vyd. Dim «In jure», 2003. – 580 s.

Kravchuk M. V. Pravovi osnovy budivnyctva nacional’nyh Zbrojnyh Syl Ukrai’ny v 1914-1993 rr.: (Org. struktura, shtaty): Ist.-pravove doslidzhennja. – Ivano-Frankivs’k: Plaj, 1997. – 292 s. – Bibliogr.: s. 257.

Myna Zh. V. Zbrojni syly Dyrektorii’ UNR ta i’h borot’ba za derzhavnu nezalezhnist’ Ukrai’ny [tekst]: avtoref. dys. … kand. ist. nauk: spec. 20.02.22 / Zh. V. Myna. – L’viv, 2008. – 19 s.

Tyshhyk B. J. Stanovlennja derzhavnosti v Ukrai’ni (1917-1922) / B. J. Tyshhyk, O. A. Vivcharenko, N. O. Leshkovych. – L’viv – Ivano-Frankivs’k: Vik, 2000. – 272 s.

Kuz’muk O. I. Formuvannja ta evoljucija Vojennoi’ organizacii’ (sektoru bezpeky i oborony) Ukrai’ny (1991-2012): monografija / O. I. Kuz’muk. – K.: NUOU im. Ivana Chernjahovs’kogo, 2013. – 436 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.