Професійна підготовка державних службовців - важливий елемент проходження державної служби

Степан Тихонович Гончарук, Ірина Володимирівна Олійник

Анотація


У статті аналізуються питання, пов’язані зі з’ясуванням статусу державного службовця, вимогами до нього, проходженням державної служби та, передусім, адміністративно-правовим регулюванням професійної підготовки державних службовців за новим законодавством України.


Ключові слова


державна служба; державні службовці; професійна підготовка; підвищення кваліфікації; стажування державних службовців

Посилання


Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 4. – Ст. 43.

Положення про систему підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 р. № 564 (в редакції від 27 вересня 2016 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0. rada.gov.ua/ laws/ show/564-2010-%D0%BF

References

Pro derzhavnu sluzhbu: Zakon Ukrai’ny vid 10 grudnja 2015 r. № 889-VIII // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2016. – № 4. – St. 43.

Polozhennja pro systemu pidgotovky, perepidgotovky, specializacii’ ta pidvyshhennja kvalifikacii’ derzhavnyh sluzhbovciv: zatv. postanovoju Kabinetu Ministriv Ukrai’ny vid 7 lypnja 2010 r. № 564 (v redakcii’ vid 27 veresnja 2016 r.) [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon0.rada.gov.ua/ laws/ show/ 564-2010-%D0%BF


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Fatal error: require_once(): Failed opening required '/var/www/clients/client1/web1/web/c55bf3fc219b9610c2b8abde2d8ed171/sape.php' (include_path='.:/var/www/clients/client1/web1/web/classes:/var/www/clients/client1/web1/web/pages:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/classes:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/pages:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/adodb:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/phputf8:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/pqp/classes:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/smarty:.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/clients/client1/web1/web/cache/t_compile/%%CC^CCB^CCBBF62B%%footer.tpl.php on line 125