Історико-теоретичні аспекти розвитку демократії в суспільстві

Наталія Василівна Пильгун, Жанна Василівна Яківчук

Анотація


Ця стаття присвячена демократії, як одному з атрибутів сучасної правової держави. Викладено основні принципи демократії та функції, які вона здійснює, проблеми сьогодення та вчення істориків про демократію. Розкрито сучасні проблеми функціонування демократії в Україні.


Ключові слова


демократія; концепції; принципи та функції; гарантії забезпечення прав

Посилання


Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку / за заг. ред. Ф. М. Рудича. – К.: Парламентське вид­во, 2006. – 412 с.

Концепції демократії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.viche.info/journal/4541/

Окуньков Л. А. Конституции государств Европейского Союза / Л. А. Окуньков, М. Я. Булошников, Б. С. Крылов. – М.: ИНФРА М­НОРМА, 1997. – 802 с.

Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підруч. / О. Ф. Скакун; пер. з рос. – Х.: Консум, 2001. – 656 с.

Рубанець М. Народна демократія: історія і сьогодення (концептуальні засади) / М. Рубанець // Україна і світ сьогодні. – 2000. – № 45. – 325 с.

Марголіна Л. С. Розвиток демократії та демократична освіта в Україні / Л. С. Марголіна. – К.: Ай Бі, 2002. – 566 с.

Арцишевський Р. А. Людина і суспільство / Р. А. Арцишевський. – К.: Перун, 2004. – 46 с.

Демократичні принципи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://posibnyky.vntu.edu.ua/politolog/172.htm

Основні функції демократії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://readbookz.com/book/176/5769.html

References

Gromadjans’ke suspil’stvo v suchasnij Ukrai’ni: specyfika stanovlennja, tendencii’ rozvytku / za zag. red. F. M. Rudycha. – K.: Parlaments’ke vyd­vo, 2006. – 412 s.

Koncepcii’ demokratii’ [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.viche.info/journal/4541/

Okun’kov L. A. Konstitucii gosudarstv Evropejskogo Sojuza / L. A. Okun’kov, M. Ja. Buloshnikov, B. S. Krylov. – M.: INFRA M­NORMA, 1997. – 802 s.

Skakun O. F. Teorija derzhavy i prava: pidruch. / O. F. Skakun; per. z ros. – H.: Konsum, 2001. – 656 s.

Rubanec’ M. Narodna demokratija: istorija i s’ogodennja (konceptual’ni zasady) / M. Rubanec’ // Ukrai’na i svit s’ogodni. – 2000. – № 45. – 325 s.

Margolina L. S. Rozvytok demokratii’ ta demokratychna osvita v Ukrai’ni / L. S. Margolina. – K.: Aj Bi, 2002. – 566 s.

Arcyshevs’kyj R. A. Ljudyna i suspil’stvo / R. A. Arcyshevs’kyj. – K.: Perun, 2004. – 46 s.

Demokratychni pryncypy [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://posibnyky.vntu.edu.ua/politolog/172.htm

Osnovni funkcii’ demokratii’ [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://readbookz.com/book/176/5769.html


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.