Історико-теоретичні аспекти розвитку демократії в суспільстві

Наталія Пильгун, Жанна Яківчук

Анотація


Ця стаття присвячена демократії, як одному з атрибутів сучасної правової держави. Викладено основні принципи демократії та функції, які вона здійснює, проблеми сьогодення та вчення істориків про демократію. Розкрито сучасні проблеми функціонування демократії в Україні.


Ключові слова


демократія, концепції, принципи та функції, гарантії забезпечення прав

Посилання


Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції ро-звитку / за заг. ред. Ф. М. Рудича. – К.: Парла-ментське вид­во, 2006. – 412 с.

Концепції демократії [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу: http://www. viche. info/ journal/4541/

Окуньков Л. А. Конституции государств Европейского Союза / Л. А. Окуньков, М. Я. Булошников, Б. С. Крылов. – М.: ИНФРА М­НОРМА, 1997. – 802 с.

Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підруч. / О. Ф. Скакун; пер. з рос. – Х.: Консум, 2001. – 656 с.

Рубанець М. Народна демократія: історія і сьогодення (концептуальні засади) / М. Рубанець // Україна і світ сьогодні. – 2000. – № 45. – 325 с.

Марголіна Л. С. Розвиток демократії та демократична освіта в Україні / Л. С. Марголіна. – К.: Ай Бі, 2002. – 566 с.

Арцишевський Р. А. Людина і суспільство / Р. А. Арцишевський. – К.: Перун, 2004. – 46 с.

Демократичні принципи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://posibnyky.vntu. edu.ua/politolog/172.htm

Основні функції демократії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://readbookz.com/ book/176/5769.html

References

Gromadjans’ke suspil’stvo v suchasnij Ukrai’ni: specyfika stanovlennja, tendencii’ rozvytku / za zag. red. F. M. Rudycha. – K.: Parlaments’ke vyd­vo, 2006. – 412 s.

Koncepcii’ demokratii’ [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www. viche. info/ journal/ 4541/

Okun’kov L. A. Konstitucii gosudarstv Evropejskogo Sojuza / L. A. Okun’kov, M. Ja. Buloshnikov, B. S. Krylov. – M.: INFRA M­NORMA, 1997. – 802 s.

Skakun O. F. Teorija derzhavy i prava: pidruch. / O. F. Skakun; per. z ros. – H.: Konsum, 2001. – 656 s.

Rubanec’ M. Narodna demokratija: istorija i s’ogodennja (konceptual’ni zasady) / M. Rubanec’ // Ukrai’na i svit s’ogodni. – 2000. – № 45. – 325 s.

Margolina L. S. Rozvytok demokratii’ ta demokratychna osvita v Ukrai’ni / L. S. Margolina. – K.: Aj Bi, 2002. – 566 s.

Arcyshevs’kyj R. A. Ljudyna i suspil’stvo / R. A. Arcyshevs’kyj. – K.: Perun, 2004. – 46 s.

Demokratychni pryncypy [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://posibnyky. vntu. edu.ua/politolog/172.htm

Osnovni funkcii’ demokratii’ [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://readbookz. com/ book/176/5769.html


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Fatal error: require_once(): Failed opening required '/var/www/clients/client1/web1/web/c55bf3fc219b9610c2b8abde2d8ed171/sape.php' (include_path='.:/var/www/clients/client1/web1/web/classes:/var/www/clients/client1/web1/web/pages:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/classes:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/pages:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/adodb:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/phputf8:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/pqp/classes:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/smarty:.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/clients/client1/web1/web/cache/t_compile/%%CC^CCB^CCBBF62B%%footer.tpl.php on line 125