Правові аспекти титульного страхування як елемента безпеки населення під час здійснення операцій з нерухомістю

Olexandr Zaiets

Анотація


Проблема забезпечення безпеки населення під час здійснення операцій з нерухомістю все сильніше інтегрується в регулювання майнових відносин, чим викликає їх сумнівність і недовіру до них. Захистити майнові права та фінансові ризики (втрати) або обмеження права власності на об’єкт нерухомості покликане титульне страхування.


Ключові слова


право власності; рейдерство; титульне страхування; фінансовий ризик; нерухомість; відшкодування шкоди; страховий випадок; захист

Посилання


Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень: Закон України від 01.07.2004 № 1952-IV // Відомості Верховної Ради України. − 2004. − № 51. − Ст. 553.

Рейдерство: витоки, процедури, способи запобігання: монографія / О. А. Бурбело, Г. В. Козаченко, Ю. С. Погорелов, С. О. Бурбело; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. − Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012. − 184 с.

Title insurance in the United States [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://en.wikipedia.org/wiki/Title_insurance_in_the_United_States.

Дмитрієв І. А. Управління ризиком рей-дерських захоплень: [монографія] / І. А. Дмитрієв, В. Ю. Несторенко. − Х.: ХНАДУ, 2011. − 164 с.

Житомирский В. С. Рейдерство: явление, причины, профилактика, защита / В. С. Житомирский. − СПб.: Ленинградская торгово-промышленная палата, 2006. − 54 с.

Игнатишин Ю. Слияние и поглощение: стратегия, тактика, финансы / Ю. Игнатишин. − СПб.: Издательский дом «Питер», 2005. − 201 с.

Лазуренко В. И. Рейдерство: слияние и поглощение: монография / В. И. Лазуренко, Я. Н. Лоиакин, Ю. В. Лазуренко. − М.: ТУКБИ, 2009. − 232 с.

References

Pro derzhavnu reyestratsiyu rechovykh prav na nerukhome mayno ta yikh obmezhen’: Zakon Ukrayiny vid 01.07.2004 № 1952-IV // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. − 2004. − № 51. − St. 553.

Reyderstvo: vytoky, protsedury, sposoby zapobihannya: monohraf. / O. A. Burbelo, H. V. Kozachenko, Yu. S. Pohorelov, S. O. Burbelo; MVS Ukrayiny, Luhan. derzh. un-t vnutr. sprav im. E. O. Didorenka. − Luhans’k: RVV LDUVS im. E. O. Didorenka, 2012. − 184 s.

Title insurance in the United States [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://en.wikipedia.org/wiki/Title_insurance_in_the_United_States.

Dmytriyev I. A. Upravlinnya ryzykom reyders’kykh zakhoplen’: [monohrafiya] / I. A. Dmytriyev, V. Yu. Nestorenko. − Kh.: KhNADU, 2011. − 164 s.

Zhytomyrskyy V. S. Reyderstvo: yavlenie, prichiny, profilaktika, zashchita / V. S. Zhytomyrskyy. − SPb.: Leningradskaya torgovo-promyshlennaya palata, 2006. − 54 s.

Ignatishin Yu. Sliyanie i pogloshchenie: strategiya, taktika, finansy / Yu. Ignatishin. − SPb.: Izdatel’skiy dom «Piter», 2005. − 201 s.

Lazurenko V. Y. Reydersvo: sliyanie i pogloshchenie: monohrafiya / V. Y. Lazurenko, Ya. N. Loyakyn, Yu. V. Lazurenko. − M.: TUKBI, 2009. − 232 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.