Правові аспекти титульного страхування як елемента безпеки населення під час здійснення операцій з нерухомістю

Олександр Заєць

Анотація


Проблема забезпечення безпеки населення під час здійснення операцій з нерухомістю все сильніше інтегрується в регулювання майнових відносин, чим викликає їх сумнівність і недовіру до них. Захистити майнові права та фінансові ризики (втрати) або обмеження права власності на об’єкт нерухомості покликане титульне страхування.


Ключові слова


право власності, рейдерство, титульне страхування, фінансовий ризик, нерухомість, відшкодування шкоди, страховий випадок, захист

Посилання


Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень: Закон України від 01.07.2004 № 1952-IV // Відомості Верховної Ради України. − 2004. − № 51. − Ст. 553.

Рейдерство: витоки, процедури, способи запобігання: монографія / О. А. Бурбело, Г. В. Козаченко, Ю. С. Погорелов, С. О. Бурбело; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. − Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012. − 184 с.

Title insurance in the United States [Елект-ронний ресурс]. – Режим доступу: http://en. wik-ipedia.org/wiki/Title_insurance_in_the_United_ States.

Дмитрієв І. А. Управління ризиком рей-дерських захоплень: [монографія] / І. А. Дмитрієв, В. Ю. Несторенко. − Х.: ХНАДУ, 2011. − 164 с.

Житомирский В. С. Рейдерство: явление, причины, профилактика, защита / В. С. Житомирский. − СПб.: Ленинградская торгово-промышленная палата, 2006. − 54 с.

Игнатишин Ю. Слияние и поглощение: стратегия, тактика, финансы / Ю. Игнатишин. − СПб.: Издательский дом «Питер», 2005. − 201 с.

Лазуренко В. И. Рейдерство: слияние и поглощение: монография / В. И. Лазуренко, Я. Н. Лоиакин, Ю. В. Лазуренко. − М.: ТУКБИ, 2009. − 232 с.

References

Pro derzhavnu reyestratsiyu rechovykh prav na nerukhome mayno ta yikh obmezhen’: Zakon Ukrayiny vid 01.07.2004 № 1952-IV // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. − 2004. − № 51. − St. 553.

Reyderstvo: vytoky, protsedury, sposoby zapobihannya: monohraf. / O. A. Burbelo, H. V. Kozachenko, Yu. S. Pohorelov, S. O. Burbelo; MVS Ukrayiny, Luhan. derzh. un-t vnutr. sprav im. E. O. Didorenka. − Luhans’k: RVV LDUVS im. E. O. Didorenka, 2012. − 184 s.

Title insurance in the United States [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://en. wikipedia.org/wiki/Title_insurance_in_the_United_States.

Dmytriyev I. A. Upravlinnya ryzykom reyders’kykh zakhoplen’: [monohrafiya] / I. A. Dmytriyev, V. Yu. Nestorenko. − Kh.: KhNADU, 2011. − 164 s.

Zhytomyrskyy V. S. Reyderstvo: yavlenie, prichiny, profilaktika, zashchita / V. S. Zhytomyrskyy. − SPb.: Leningradskaya torgovo-promyshlennaya palata, 2006. − 54 s.

Ignatishin Yu. Sliyanie i pogloshchenie: strategiya, taktika, finansy / Yu. Ignatishin. − SPb.: Izdatel’skiy dom «Piter», 2005. − 201 s.

Lazurenko V. Y. Reydersvo: sliyanie i pogloshchenie: monohrafiya / V. Y. Lazurenko, Ya. N. Loyakyn, Yu. V. Lazurenko. − M.: TUKBI, 2009. − 232 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Fatal error: require_once(): Failed opening required '/var/www/clients/client1/web1/web/c55bf3fc219b9610c2b8abde2d8ed171/sape.php' (include_path='.:/var/www/clients/client1/web1/web/classes:/var/www/clients/client1/web1/web/pages:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/classes:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/pages:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/adodb:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/phputf8:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/pqp/classes:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/smarty:.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/clients/client1/web1/web/cache/t_compile/%%CC^CCB^CCBBF62B%%footer.tpl.php on line 125