Історико-правові передумови модернізації системи підготовки наукових кадрів в Україні

Світлана Головко

Анотація


У статті проаналізовано основні етапи становлення системи підготовки наукових кадрів в незалежній Україні та особливості розбудови її нормативно-правового забезпечення. Висвітлено історико-правові особливості ініціювання, розроблення та реалізації правових норм, що забезпечують інституціональність цього процесу.

Ключові слова


підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації, нормативно-правове забезпечення, Вища атестаційна комісія, європейські стандарти вищої освіти

Посилання


Бондаренко В. Дисертації держслужбовців обов’язково проходять перевірку / В. Бондаренко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dsnews.ua/ gossluzhashchih-obyazatelno.

Ідрісов Д. І. Вища атестаційна комісія як державний орган з присудження наукових ступенів / Д. І. Ідрісов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/ handle/123456789/2042/Idrisov_Vyshcha_atestatsiina_komisiia.pdf.

Лисенко Л. Нормативно-правове регулювання підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів з державного управління в Україні / Л. Лисенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/ vidavnictvo/ 2009/2009-02(2)/Lysenko.pdf.

Луговий В. І. Модернізація підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів в аспірантурі та докторантурі наукових установ АПН України в контексті Болонського процесу: досвід, проблеми, перспективи / В. І. Луговий, В. А. Семиченко, О. Л. Кононко та ін. // Педагогіка і психологія. – 2008. – № 1. – С. 94-102.

Ніколаєв Є. Як Україні створити сучасну систему підготовки докторів філософії (Ph.D.)? / Є. Ніколаєв. – К.: Європейський інформаційно-дослідницький центр, березень 2016 р. – 48 с.

Про затвердження Положення про Вищу атестаційну комісію України: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 1992 р. № 265 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/265-92.

Про затвердження Положення про Вищу атестаційну комісію України: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 березня 1996 р. № 352. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 309-99.

Про затвердження Національної рамки кваліфікацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3. rada.gov.ua/laws/show/1341-2011.

Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів: Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/567-2013.

Про Положення про Вищу атестаційну комісію України: Указ Президента України від 25 лютого 1999 р. № 216 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/ show/216/99.

Про утворення комісій з проведення реорганізації та ліквідації деяких центральних органів виконавчої влади: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2010 р. № 2219-р [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/2219-2010.

Рачинський А. П. Інституційно-правові засади підготовки й атестації наукових і науково-педагогічних кадрів в Україні: становлення й розвиток / А. П. Рачинський [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.academy. gov.ua/ej/ej14/txts/Rachinskiy.pdf.

Doctoral Programmes for the European Knowledge Society: Final Report of the European University Association [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eua.be/eua/jsp/en/ upload/ Doctoral_Programmes_Project_Report.

References

Bondarenko V. Dysertatsii derzhsluzhbovtsiv obov’iazkovo prokhodiat perevirku / V. Bondarenko [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.dsnews.ua/ gossluzhashchih-obyazatelno.

Idrisov D. I. Vyshcha atestatsiina komisiia yak derzhavnyi orhan z prysudzhennia naukovykh stupeniv / D. I. Idrisov [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://ekmair.ukma.edu.ua/ bit-stream/handle/123456789/2042/Idrisov_Vyshcha_atestatsiina_komisiia.pdf.

Lysenko L. Normatyvno-pravove rehuliuvannia pidhotovky ta atestatsii naukovykh i naukovo-pedahohichnykh kadriv z derzhavnoho upravlinnia v Ukraini / L. Lysenko [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.dridu.dp.ua/ vidavnictvo/ 2009/ 2009-02(2)/Lysenko.pdf.

Luhovyi V. I. Modernizatsiia pidhotovky naukovo-pedahohichnykh i naukovykh kadriv v aspiranturi ta doktoranturi naukovykh ustanov APN Ukrainy v konteksti Bolonskoho protsesu: dosvid, problemy, perspektyvy / V. I. Luhovyi, V. A. Semychenko, O. L. Kononko ta in. // Pedahohika i psykholohiia. – 2008. – № 1. – S. 94-102.

Nikolaiev Ie. Yak Ukraini stvoryty suchasnu systemu pidhotovky doktoriv filosofii (Ph.D.)? / Ie. Nikolaiev. – K.: Yevropeiskyi informatsiino-doslidnytskyi tsentr, berezen 2016 r. – 48 s.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Vyshchu atestatsiinu komisiiu Ukrainy: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 25 travnia 1992 r. № 265 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/265-92.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Vyshchu atestatsiinu komisiiu Ukrainy: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 27 bereznia 1996 r. № 352 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon1.rada.gov.ua.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro pidhotovku naukovo-pedahohichnykh i naukovykh kadriv: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 1 bereznia 1999 r. № 309 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/309-99.

Pro zatverdzhennia Natsionalnoi ramky kvalifikatsii: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23 lystopada 2011 r. № 1341 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada. gov. ua/laws/show/1341-2011.

Pro zatverdzhennia Poriadku prysudzhennia naukovykh stupeniv: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24 lypnia 2013 r. № 567 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon5.rada. gov. ua/laws/show/567-2013.

Pro Polozhennia pro Vyshchu atestatsiinu komisiiu Ukrainy: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 25 liutoho 1999 r. № 21 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/ show/ 216/99.

Pro utvorennia komisii z provedennia reorhanizatsii ta likvidatsii deiakykh tsentralnykh orhaniv vykonavchoi vlady: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 10 hrudnia 2010 r. № 2219-r [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3. rada. gov.ua/laws/show/2219-2010.

Rachynskyi A. P. Instytutsiino-pravovi zasady pidhotovky i atestatsii naukovykh i naukovo-pedahohichnykh kadriv v Ukraini: stanovlennia i rozvytok / A. P. Rachynskyi [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.academy.gov.ua/ ej/ ej14/txts/ Rachinskiy.pdf.

Doctoral Programmes for the European Knowledge Society: Final Report of the European University Association [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.eua.be/eua/jsp/en/ upload/ Doctoral_ Programmes_Project_Report.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Fatal error: require_once(): Failed opening required '/var/www/clients/client1/web1/web/c55bf3fc219b9610c2b8abde2d8ed171/sape.php' (include_path='.:/var/www/clients/client1/web1/web/classes:/var/www/clients/client1/web1/web/pages:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/classes:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/pages:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/adodb:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/phputf8:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/pqp/classes:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/smarty:.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/clients/client1/web1/web/cache/t_compile/%%CC^CCB^CCBBF62B%%footer.tpl.php on line 125