Центральні органи виконавчої влади України з обслуговування повітряного руху

Юлія Леонідівна Юринець, Світлана Анатоліївна Мазурик

Анотація


Розглядається система центральних органів виконавчої влади України з обслуговування повітряного руху. Уточнюється їх адміністративно-правовий статус та засоби впливу на організацію повітряного руху. Аналізується система нормативно-правових актів у цій сфері.


Ключові слова


обслуговування повітряного руху; центральні органи виконавчої влади; Украерорух; Украероцентр; орган диспетчерського обслуговування повітряного руху

Посилання


Хом’яченко С. І. Особливості механізму адміністративно-правового регулювання цивільної авіації / С. І. Хом’яченко, Є. К. Єряшов // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія «Юридичний вісник. Повітряне і космічне право». – 2014. – № 2 (31). – С. 10-13.

Бєлкін Л. М. Забезпечення законності в діяльності органів виконавчої влади: адміністративно-правовий вимір. – Ужгород: Бреза, 2014. – 552 с.

Собакарь А. О. Безпека польотів на авіаційному транспорті як об’єкт державного контролю / А. О. Собакарь // Наше право. – 2011. – № 1. – Ч. 1. – С. 64-70.

Показатели крупнейших аэропортов за 2013 год / РБК [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rbc.ru/business/16/12/2014/

Госавиаслужба раскрыла данные о работе аэропортов в 2014 году / Український Транспортний Союз [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uts.in.ua/ru/novyny/

Неділько В. М. Забезпечення ефективності інформаційної підтримки прийняття рішень в автоматизованих системах обслуговування повітряного руху з елементами штучного інтелекту: автореф. дис… канд. техн. наук: спец. 05.22.13 / В. М. Неділько. – К., 2002. – 18 с.

Колотуша Л. М. Забезпечення інноваційного розвитку підприємств обслуговування повітряного руху: автореф. дис… канд. екон. наук: спец. 08.00.04 / Л. М. Колотуша. – К., 2010. – 20 с.

Обслуговування повітряного руху на цивільних аеродромах України: навч. посіб. / В. П. Харченко, Г. Ф. Аргунов, О. Є. Луппо. – К.: НАУ-друк, 2013. – 250 с.

Юрченко М. В. Система державного управління авіаційним транспортом України: теоретико-правові засади / М. В. Юрченко // Наукові праці Національного авіаційного уні-верситету. Серія «Юридичний вісник. Повітряне і космічне право». – 2014. – № 1 (30). – С. 27-31.

Юринець Ю. Л. Адміністративно-правовий статус державного космічного агентства України: історико-правовий аспект / Ю. Л. Юринець, А. В. Свінціцька // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія «Юридичний вісник. Повітряне і космічне право». – 2016. – № 4 (41).

УКРАЕРОРУХ. Місія та завдання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uksatse.ua/index.php?act=Part&CODE=203

Структура УКРАЕРОРУХу та контактна інформація [Електронний ресурс]. – Режим дос-тупу: http://uksatse.ua/index.php?act=Part&CODE=232

References

Hom’yachenko S. I. Osoblivosti mehanizmu administrativno-pravovogo regulyuvannya tsivilnoyi aviatsiyi / S. I. Hom’yachenko, E. K. Eryashov // Naukovi pratsi natsionalnogo aviatsiynogo universitetu. Seriya «Yuridichniy visnik. Povitryane i kosmichne pravo». – 2014. – № 2 (31). – S. 10-13.

Belkin L. M. Zabezpechennya zakonnosti v diyalnosti organiv vikonavchoyi vladi: administrativno-pravoviy vimir. – Uzhgorod: Breza, 2014. – 552 s.

Sobakar A. O. Bezpeka polotiv na avi-atsiynomu transporti yak ob’ekt derzhavnogo kontrolyu / A. O. Sobakar // Nashe pravo. – 2011. – № 1. – Ch. 1. – S. 64-70.

Pokazateli krupneyshih aeroportov za 2013 god / RBK [Elektronnyiy resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.rbc.ru/business/16/12/2014/

Gosaviasluzhba raskryila dannyie o rabote aeroportov v 2014 godu / Ukrayinskiy Transportniy Soyuz [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.uts.in.ua/ru/novyny/

Nedіlko V. M. Zabezpechennya efektivnosti informatsiynoyi pidtrimki priynyattya rishen v avtomatizovanih sistemah obslugovuvannya povitryanogo ruhu z elementami shtuchnogo intelektu : avtoref. dis… kand. tehn. nauk: spets. 05.22.13 / V. M. NedIlko. – K., 2002. – 18 s.

Kolotusha L. M. Zabezpechennya inno-vatsiynogo rozvitku pidpriemstv obslugovuvannya povitryanogo ruhu: avtoref. dis… kand. ekon. nauk: spets. 08.00.04 / L. M. Kolotusha. – K., 2010. – 20 s.

Obslugovuvannya povitryanogo ruhu na tsivilnih aerodromah Ukrayini: navch. posіb. / V. P. Harchenko, G. F. Argunov, O. E. Luppo. – K.: NAU-druk, 2013. – 250 s.

Yurchenko M. V. Sistema derzhavnogo upravlіnnya avіatsіynim transportom Ukraini: te-oretiko-pravovі zasadi / M. V. Yurchenko // Naukovi pratsi natsionalnogo aviatsiynogo universitetu. Seriya «Yuridichniy visnik. Povitryane i kosmichne pravo». – 2014. – № 1 (30). – S. 27-31.

Yurinets Yu. L. Administrativno-pravoviy status derzhavnogo kosmichnogo agentstva Ukrayini: іstoriko-pravoviy aspekt / Yu. L. Yurinets, A. V. Svintsitska // Naukovi pratsi natsionalnogo aviatsiynogo universitetu. Seriya «Yuridichniy visnik. Povitryane i kosmichne pravo». – 2016. – № 4 (41).

UKRAERORUH. Misiya ta zavdannya [El-ektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://uksatse.ua/index.php?act=Part&CODE=203

Struktura UKRAERORUHu ta kontaktna іnformatsiya [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://uksatse.ua/index.php?act=Part&CODE=232


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.