Використання повітряного простору: організаційні засади

Ольга Анатоліївна Гусар, Аліна Володимирівна Куліш

Анотація


У статті визначено організацію використання повітряного простору відповідно до норм національного та міжнародного законодавства. Здійснено аналіз сучасного стану статистичних показників діяльності суб’єктів авіаційної галузі, пов’язаної з використанням повітряного простору.

Ключові слова


повітряний простір; авіаційні перевезення; організація повітряного руху; дозвіл на виліт; об’єднана цивільно-військова система

Посилання


Офіційний сайт Державної авіаційної служби України. Державна статистична звітність. Підсумки діяльності авіаційної галузі України за 2016 рік. – К.: Державіаслужба України, 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.avia.gov.ua/uploads/documents/11308.pdf

Стратегічний план розвитку авіаційного транспорту на період до 2020 року: Наказ Міністерства інфраструктури України 21 грудня 2015 р. № 546 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mtu.gov.ua/files20546.pdf

Повітряний кодекс України від 19 травня 2011 р. № 3393-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada. gov. ua/ laws/ show/

Положення про використання повітряного простору України: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 p. № 401 (зі змінами та допов. станом на 06.05.2005) // Офіційний вісник України (ОВУ). – 2002. – № 14. – С. 85-113.

Правила польотів цивільних повітряних суден у повітряному просторі України: затв. наказом Міністерства інфраструктури України від 28 жовтня 2011 р. № 478 // ОВУ. – 2011. – № 95. – С. 129, Ст. 3471.

Правила польотів повітряних суден та обслуговування повітряного руху в класифікованому повітряному просторі України: затв. наказом Міністерства транспорту України від 16 квітня 2003 р. № 293 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства транспорту від 31 січня 2004 р. № 62 та наказом Міністерства інфраструктури від 28 жовтня 2011 р. № 478) // ОВУ. – 2003. – № 20. – С. 486.

Правила обслуговування повітряного руху на цивільних аеродромах України: затв. наказом Міністерства транспорту України від 23 червня 2010 р. № 383 // ОВУ. – 2010. – № 84. – С. 235-262.

Правила ешелонування під час обслуго-вування повітряного руху: затв. наказом Міністерства транспорту України від 29 вересня 2010 р. № 714 // ОВУ. – 2010. – № 89 – С. 38-103.

Правила обслуговування повітряного руху з використанням систем спостереження: затв. наказом Міністерства інфраструктури України від 7 листопада 2011 р. № 521 // ОВУ. – 2011. – № 96. – С. 194.

Про затвердження Авіаційних правил України «Правила організації потоків повітря-ного руху»: наказ Державної авіаційної служби України від 20 липня 2016 р. № 567 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1354-16

Doc 9750-AN/963. Глобальный aэронавигационный план на 2013-2028 гг. – Монреаль: ИКАО, 2013. – 147 с.

Положення про Український центр планування використання повітряного простору України та регулювання повітряного руху: затв. наказом Міністерства інфраструктури України, Міністерства оборони України від 7 липня 2016 р. № 232/348 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://minjust. gov.ua/ ua/ 48565

Аналіз порушень порядку використання повітряного простору України у 2013-2016 рр. (НБРЦА) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbaai.gov.ua/uploads/pdf/PPVPP_2013-2016.pdf

References

Oficijnyj sajt Derzhavnoi’ aviacijnoi’ sluzhby Ukrai’ny. Derzhavna statystychna zvitnist’. Pidsumky dijal’nosti aviacijnoi’ galuzi Ukrai’ny za 2016 rik. – K.: Derzhaviasluzhba Ukrai’ny, 2017 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.avia.gov.ua/uploads/documents/11308.pdf

Strategichnyj plan rozvytku aviacijnogo transportu na period do 2020 roku: Nakaz Ministerstva infrastruktury Ukrai’ny 21 grudnja 2015 r. № 546 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://mtu.gov.ua/files20546.pdf

Povitrjanyj kodeks Ukrai’ny vid 19 travnja 2011 r. № 3393-VI [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/

Polozhennja pro vykorystannja povitrjanogo prostoru Ukrai’ny: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrai’ny vid 29 bereznja 2002 p. № 401 (zi zmin. ta dopov. na 06.05.2005) // Oficijnyj visnyk Ukrai’ny (OVU). – 2002. – № 14. – S. 85-113.

Pravyla pol’otiv cyvil’nyh povitrjanyh suden u povitrjanomu prostori Ukrai’ny: zatv. nakazom Ministerstva infrastruktury Ukrai’ny vid 28 zhovtnja 2011 r. № 478 // OVU. – 2011. – № 95. – S. 129, St. 3471.

Pravyla pol’otiv povitrjanyh suden ta obslugovuvannja povitrjanogo ruhu v klasyfikovanomu povitrjanomu prostori Ukrai’ny: zatv. nakazom Ministerstva transportu Ukrai’ny vid 16 kvitnja 2003 r. № 293 (zi zmin., vnes. zgidno z nakazom Ministerstva transportu vid 31 sichnja 2004 r. № 62 ta nakazom Ministerstva infrastruktury vid 28 zhovtnja 2011 r. № 478) // OVU. – 2003. – № 20. – S. 486.

Pravyla obslugovuvannja povitrjanogo ruhu na cyvil’nyh aerodromah Ukrai’ny: zatv. nakazom Ministerstva transportu Ukrai’ny vid 23 chervnja 2010 r. № 383 // OVU. – 2010. – № 84. – S. 235-262.

Pravyla eshelonuvannja pid chas obslugovuvannja povitrjanogo ruhu: zatv. nakazom Ministerstva transportu Ukrai’ny vid 29 veresnja 2010 r. № 714 // OVU. – 2010. – № 89 – S. 38-103.

Pravyla obslugovuvannja povitrjanogo ruhu z vykorystannjam system sposterezhennja: zatv. nakazom Ministerstva infrastruktury Ukrai’ny vid 7 lystopada 2011 r. № 521 // OVU. – 2011. – № 96. – S. 194.

Pro zatverdzhennja Aviacijnyh pravyl Ukrai’ny «Pravyla organizacii’ potokiv povitrjanogo ruhu»: nakaz Derzhavnoi’ aviacijnoi’ sluzhby Ukrai’ny vid 20 lypnja 2016 r. № 567 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http:// zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1354-16

Doc 9750-AN/963. Global’nyj aeronavigacionnyj plan na 2013-2028 gg. – Monreal’: IKAO, 2013. – 147 s.

Polozhennja pro Ukrai’ns’kyj centr planuvannja vykorystannja povitrjanogo prostoru Ukrai’ny ta reguljuvannja povitrjanogo ruhu: zatv. nakazom Ministerstva infrastruktury Ukrai’ny, Ministerstva oborony Ukrai’ny vid 7 lypnja 2016 r. № 232/348 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: https://minjust.gov.ua/ua/48565

Analiz porushen’ porjadku vykorystannja povitrjanogo prostoru Ukrai’ny u 2013-2016 rr. (NBRCA) [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.nbaai.gov.ua/uploads/pdf/PPVPP_ 2013-2016.pdf


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.