ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОСІБ ЕКІПАЖУ ПОВІТРЯНОГО СУДНА УКРАЇНИ

Н. В. Дараганова

Анотація


В статті автор розкриває поняття та визначає зміст адміністративно-правового статусу осіб екіпажу повітряного судна України.

Посилання


Шемшученко Ю.С., Пархоменко Н.М. Правовий статус // юридична енциклопедія: В 6 т. - К.: Українська енциклопедія, 2003. - Т.5. - С.44.

Административное право: Учебник / Под ред. Ю.М. Козлова, Л.Л. Попова. - М.: Юристь, 2001. - С. 120.

Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. - 3-є вид., стер. - К. Юрінком Інтер, 2001. -

С. 100.

Забарнии Г.Г., Калюжний Р.А., Шкарупа В.К. Адміністративне право України: Навч. посібн. - К.: "Паливода", 2003. - С. 28; Васильєв А.С. Административное право Украины (общая часть): Учебное пособие. - X. Одиссей, 2003. - С. 71; Гончарук С.Т. Основи адміністративного права України. Навч. посібн. - К.: "Аванпост-Прим", 2004. - С.37-38.

Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред. колегія: В.Б. Авер'янов (голова). - К.: "Юридична думка", 2004.-С.191.

Васильев А.С. Административное право Украины

(общая часть): Учебное пособие. - X. Одиссей, 2003. -

С. 116.

Адміністративне право України. Академічний

курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред. колегія: В.Б. Авер'янов (голова). - К.: "Юридична думка", 2004. - С. 178.

Чистоколяний Я. В. Щодо співвідношення конституційно-правових норм та інших правових норм // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 21. — К.: Ін-т держави і права

ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. - С.197.

Державне управління: проблеми адміністративно-

правової теорії та практики / За заг. ред. В.Б. Авер'янова. - К.: Факт, 2003. - С. 180.

Васильєв А.С. Административное право Украины (общая часть): Учебное пособие. - X. Одиссей, 2003. -С.117.

Указ Президента України від 15 липня 2004 року №803/2004 "Про Державну службу України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації" // Internet. - http://www.rada.gov.ua.

Правила медичної сертифікації авіаційного персоналу цивільної авіації України, затверджені наказом Міністерством транспорту України від 20 листопада 2000 р. № 641 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 р. за № 948/5169 // Internet. - http://www.rada.gov.ua.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.