ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА В ОСНОВІ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Ростислав Андрійович Калюжний, Ірина Миколаївна Сопілко

Анотація


Одним із головних пріоритетів України є прагнення побудувати орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток інформаційне суспільство, в якому кожний міг би створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до неї вільний доступ, користуватися і обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному і особистому розвиткові та підвищувати якість життя.

Ключові слова


інформаційне суспільство; нормативно-правове регулювання суспільних відносин; теорія держави і права

Посилання


Теорія держави і права: навч. посіб. для підготовки фахівців з інформаційної безпеки / [О. О. Тихомиров, М. М. Мікуліна, Ю. А. Іванов та ін.]; за заг. ред.. Л. М. Стрельбицької. – Київ: Кондор-Видавництво, 2016. – 332 с.

Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки: Закон України від 9 січня 2007 року № 537 // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 12. – Ст. 102.

Загальна теорія права: підручник / за заг. ред. М. І. Козюбри. – К.: Ваіте, 2015. – C. 13-14.

References

Theory of law: teach. guidances. for training in information security / [O. Alexander Tikhomirov, M. Mikulina, A. Ivanov et al.] for the Society. ed .. LM Strelbitskiy. - Kyiv: Condor-Publishing, 2016. - 332 p.

On the Basic Principles of Information Society in Ukraine in 2007-2015: Law of Ukraine on January 9, 2007 № 537 // Supreme Council of Ukraine. - 2007. - № 12. - Art. 102.

The general theory of law: the textbook / under total. Ed. MI Koziubra. - K .: Vaite, 2015. - C. 13-14.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.