ТРОЛІ, БОТИ ТА БОТ-МЕРЕЖІ ЯК ЗАГРОЗИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Ірина Миколаївна Сопілко

Анотація


У статті досліджуються питання подолання нових інформаційних викликів та загроз, таких як тролі, боти та бот-мережі на фоні основних загроз та інформаційних викликів.

Окремо акцентується увага на потребах вдосконалення системи інформаційної безпеки держави на законодавчому рівні.


Ключові слова


інформація; тролі; боти; бот-мережі; інформаційне суспільство; інформаційні правовідносини; кібербезпека

Посилання


Гнатюк С. Л. Проблеми становлення інформаційного суспільства в Україні / С. Л. Гнатюк // Стратегічні пріоритети. – 2007. – № 1 (2). – С. 95-101.

Новицкий Г. В. Проблемы обеспечения национальной безопасности в условиях глобализации / Г. В. Новицкий // Геополитика – безопасность – терроризм: сб. ст.; под. ред. Е. А. Вертлиба, Л. М. Бонданца. – Бишкек: Изд-во Бийиктик, 2006. – С. 123-128.

Доктрина інформаційної безпеки України від 28 квітня 2014 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=113319&cat_id=61025

Про схвалення Концепції розвитку елек-тронного урядування в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2010 р. № 2250-р. [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2250-2010-%D1%80.

Лайон Д. Інформаційне суспільство: проблеми та ілюзії. Інформація, ідеологія та утопія / Д. Лайон // Сучасна зарубіжна соціальна філософія. – К., 1996. – С. 362-380.

Дракер П. Посткапиталистическое общество / П. Дракер // Новая постиндустриальная волна на Западе: Антология. – М.: Academia, 1990. – С. 78-90.

Шкарупа В. Інформатика як основа формування інформаційного суспільства та як об’єкт правознавства / В. Шкарупа, Т. Субіна // Правова інформатика. – 2004. – № 4. – С. 19-26.

Горбулін В. П. Інформаційні операції та безпека суспільства: загрози, протидія, моделювання: монографія / В. П. Горбулін, О. Г. Додонов, Д. В. Ланде. – К.: Інтертехнологія, 2009. – 164 с.

Пенцак Є. Четверта індустріальна революція і освіта / Є. Пенцак [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://innovations.com.ua/ua/articles/op-manage/19593/chetverta-industrialna-revolyuciya-i-osvita.

Тролінг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3.

Бот-мережі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk. wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%82.

Стельмах І. Кіберзахист органів влади. Найбільші загрози – DDoS атаки і боти / І. Стельмах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.telekritika.ua/daidzhest/2014-12-28/102080.

References

Gnatjuk S. L. Problemy stanovlennja informacijnogo suspil’stva v Ukrai’ni / S. L. Gnatjuk // Strategichni priorytety. – 2007. – № 1 (2). – S. 95-101.

Novyckyj G. V. Problemy obespechenyja nacyonal’noj bezopasnosty v uslovyjah glob-alyzacyy / G. V. Novyckyj // Geopolitika – be-zopasnost’ – terrorizm: sb. st.; pod. red. E. A. Vertlyba, L. M. Bondanca. – Byshkek: Izd-vo Byjyktyk, 2006. – S. 123-128.

Doktryna informacijnoi’ bezpeky Ukrai’ny vid 28 kvitnja 2014 roku [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=113319&cat_id=61025

Pro shvalennja Koncepcii’ rozvytku elektronnogo urjaduvannja v Ukrai’ni: Rozporjadzhennja Kabinetu Ministriv Ukrai’ny vid 13 grudnja 2010 r. № 2250-r. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2250-2010-%D1%80.

Lajon D. Informacijne suspil’stvo: problemy ta iljuzii’. Informacija, ideologija ta utopija / D. Lajon // Suchasna zarubizhna social’na filosofija. – K., 1996. – S. 362-380.

Draker P. Postkapytalystycheskoe obshhestvo / P. Draker // Novaja postyndustryal’naja volna na Zapade: Antologyja. – M.: Academia, 1990. – S. 78-90.

Shkarupa V. Informatyka jak osnova formuvannja informacijnogo suspil’stva ta jak ob’jekt pravoznavstva / V. Shkarupa, T. Subina // Pravova informatyka. – 2004. – № 4. – S. 19-26.

Gorbulin V. P. Informacijni operacii’ ta bezpeka suspil’stva: zagrozy, protydija, modeljuvannja: monografija / V. P. Gorbulin, O. G. Dodonov, D. V. Lande. – K.: Intertehnologija, 2009. – 164 s.

Pencak Je. Chetverta industrial’na revoljucija i osvita / Je. Pencak [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://innovations.com.ua/ua/articles/opmanage/19593/chetverta-industrialna-revolyuciya-i-osvita.

Troling [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%

Bot-merezhi [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%82.

Stel’mah I. Kiberzahyst organiv vlady. Najbil’shi zagrozy – DDoS ataky i boty / I. Stel’mah [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://ru.telekritika.ua/daidzhest/2014-12-28/102080.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.