ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ЯК СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Ілона Олександрівна Гаврилова

Анотація


У статті визначено особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб в Україні; наведено досвід зарубіжних країн щодо адміністративної відповідальності юридичних осіб; запропоновано заходи з удосконалення адміністративно-деліктного законодавства в Україні.


Ключові слова


юридичні особи; правосуб’єктність; адміністративна відповідальність; правопорушення; адміністративне стягнення; адміністративно-деліктне законодавство

Посилання


Кротюк В. Фінансові санкції та адміністративна відповідальність: проблема співвідношення / В. Кротюк, А. Іоффе, Д. Лук’янець // Право України. – 2000. – № 5. – С. 29-33.

Кравченко Л. Проблеми адміністративної відповідальності юридичних осіб у сфері валютного законодавства / Л. Кравченко // Юридичний журнал. – 2004. – № 8. – С. 69-72.

Жильцов О. Л. Адміністративна відповідальність юридичних осіб: процесуально-правовий аспект: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / О. Л. Жильцов; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2007. – 20 с.

Лютіков П. С. Адміністративно-правовий статус юридичних осіб: аналіз структури та поняття / П. С. Лютіков // Європейські перспективи. – 2013. – № 2. – С. 19-25.

Саєнко С. І. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за правопорушення в сфері обігу наркотичних засобів: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Саєнко Сергій Іванович. – Харків, 2007. – 238 с.

Ківалов С. В. Адміністративне право України: навч.-метод. посібник / С. В. Ківалов, Л. Р. Біла. –

-є вид. – Одеса: Юридична література, 2006. – 488 с.

Адміністративне право України. Академічний курс:

підручник: у 2-х т. Т. 1 / ред. колегія: В. Б. Авер’янов (голова). – К.: Юрид. думка, 2004. – 584 с.

Костів М. В. Адміністративна право-суб’єктність юридичних осіб та особливості її реалізації в адміністративно-деліктних відносинах: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / М. В. Костів. – К., 2005. – 202 с.

Колпаков В. К. Адміністративно-деліктний правовий феномен / В. К. Колпаков. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 528 с.

Про проступки: Закон Республіки Словенія від 12 грудня 2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pravo.org.ua/files/zarub_ zakon/ Slov_2002.pdf

Про проступки: Закон Республіки Сербія від 1 січня 2007 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pravo.org.ua/files/zarub_ zakon/ Serb_2007.pdf

Декрет-Закон Португальської Республіки, від 27 жовтня 1982 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pravo.org.ua/files/zarub_ zakon/ Port_1982.pdf

Зима О. Т. Адміністративна відповідальність юридичних осіб: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / О. Т. Зима; Нац. юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого. – Х., 2001. – 19 с.

Мацелик Т. О. Класифікація суб’єктів адміністративного права / Т. О. Мацелик // Держава і право: зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. – Вип. 53. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. – С. 249-253.

Адміністративне право України: навчальний посібник / за заг. ред. В. В. Галунька. – Херсон: ПАТ «Херсонська міська друкарня», 2011. – T. І: Загальне адміністративне право. – 320 с.

Мосьондз С. О. Адміністративне право України (у визначеннях та схемах): навч. посіб. / С. О. Мосьондз. – К.: Атіка, 2008. – 272 с.

Слубський І. Й. Адміністративна відповідальність юридичних осіб: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / І. Й. Слубський. – К., 2008. – 20 с.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

Лютіков П. С. Юридичні особи як суб’єкти адміністративного права: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.07 / П. С. Лютіков, 2013.

Звіт Антимонопольного комітету України за 2014 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.amc.gov.ua/.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.