ДЖЕРЕЛА ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОСТОРУ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН

Юлія Леонідівна Юринець

Анотація


Розглядається система джерел права, що діє у межах європейського адміністративного простору у сфері забезпечення культурних прав громадян, які (джерела) повинні слугувати орієнтиром у імплементації принципів, норм та стандартів європейського адміністративного простору у національне законодавство України. Аналізується зв’язок зазначених процесів із євроінтеграційними завданнями, що стоя́ть перед Україною.


Ключові слова


європейське адміністративне право; європейський адміністративний простір; Рада Європи (РЄ); Європейський Союз (ЄС); культурні права; культурні цінності; ЮНЕСКО

Посилання


Юринець Ю. Л. Європеїзація адміністративного права України: теоретико-методологічні засади / Ю. Л. Юринець // Наукові праці Національного авіаційного університету: Серія «Юридичний вісник. Повітряне і космічне право». – 2015. – № 4 (37). – С. 80-87.

Європейська інтеграція України: політико-правові проблеми / за ред. В. П. Горбатенка: монографія. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2005. – 332 с.

Акуленко В. І. Міжнародне право охорони культурних цінностей та його імплементація у внутрішньому праві України: монографія / В. І. Акуленко. – К.: ТОВ «ВО «Юстініан», 2013. – 608 с.

Міжнародний досвід охорони культурної спадщини та пам’яткоохоронне законодавство України. Матеріали конференції (18-19 квітня 2002 р.). – К.: Стилос, 2002. – 195 с.

Юринець Ю. Л. Забезпечення культурних прав громадян засобами адміністративного права: дис… канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / Ю. Л. Юринець. – К., 2010. – 417 с.

Гнатовський М. М. Становлення та тенденції розвитку європейського правового простору: автореф. дис... канд. юрид. наук: спец. 12.00.11 / М. М. Гнатовський. – К., 2002. – 22 с.

Завгородняя В. Европейское административное пространство и его влияние на национальные правовые системы: взгляд из Украины / В. Завгородняя // Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. – Tom IV. Miscellanea. – Bydgoszcz, 2014. – S. 117-136.

Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підручник / О. Ф. Скакун; пер. з рос. – Х.: Консум, 2006. – 656 с.

Фединяк Г. Вплив глобалізації на право європейського простору в контексті аналізу регулювання діяльності транснаціональних корпорацій / Г. Фединяк // Вісник Львівського університету. Серія: Міжнародні відносини. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – Вип. 12. – С. 216-219.

Хартли Т. К. Основы права Европейского сообщества. Введение в конституционное и административное право Европейского сообщества / Т. К. Хартли; пер. и науч. ред. В. Г. Бенда. – М.: ЮНИТИ; Будапешт: COLPI, 1998. – 647 с.

Європейське право: право Європейського союзу: підручник: у трьох кн. / за заг. ред. В. І. Муравйова. – К.: Ін Юре, 2015. – Кн. 1. – 312 с. – Кн. 2. – 456 с. – Кн. 3. – 408 с.

Юринець Ю. Л. Значення актів ICOMOS для адміністративно-правового регулювання в сфері охорони культурної спадщини / Ю. Л. Юринець // Університетські наукові за-писки. – 2012. – № 3 (43). – С. 297-302.

Суд Евросоюза о полномочиях организаций вещания, о соотношении европейского и национального права и принципах толкования / Проект Lex Digital Blog [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lexdigital.ru/2012/046/# more-571


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.