СТАНОВЛЕННЯ МЕРЕЖЕВОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ПИТАННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ

Ірина Миколаївна Сопілко

Анотація


У статті досліджуються передумови інформаційно-правової концепції мережевого суспільства, визначаються основні її елементи та основні інформаційні загрози, що існують в інформаційному суспільстві. Авторка деталізує елементи та тенденції розвитку мережевого суспільства.

Виходячи з розуміння, що концепція інформаційного суспільства  виражає ідею нової фази в історичному розвиткові передових країн, обґрунтовано, що на сучасному етапі його формування одним із елементів такого суспільства є мережеве суспільство.


Ключові слова


мережеве суспільство; інформаційне суспільство; інформаційно-правова концепція; державна інформаційна політика; інформаційне право; інформаційна безпека; систематизація інформаційного законодавства

Посилання


Бєляков К. І. Інформаційне право: аналіз термінологічно-понятійного апарату / К. І. Бєляков // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 3. – С. 67-79.

Бєляков К. І. «Інформаційна» аксіоматика у праві: проблеми формування / К. І. Бєляков // Науковий вісник Юридичної академії МВС України. – 2004. – № 3. – С. 263-268.

Гурковський В. І. Державне управління розбудовою інформаційного суспільства в Україні (історія, теорія, практика) / В. І. Гурковський. – К.: Наукова думка, 2010. – 396 с.

Арістова І. В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти / за ред. О. М. Бандурки. – Х.: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000. – 368 с.

Баскаков В. Ю. Захист інформації з обмеженим доступом в умовах боротьби з організо-ваною злочинністю / В. Ю. Баскаков // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2011. – № 24. – С. 263–269.

Ліпкан В. А. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції / В. А. Ліпкан, Ю. Є. Максименко, В. М. Желіховський. – К.: КНТ, 2006. – 280 с.

Лайон Д. Інформаційне суспільство: проблеми та ілюзії. Інформація, ідеологія та утопія / Д. Лайон // Сучасна зарубіжна соціальна філософія. – К., 1996. – С. 362-380.

Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2010 р. № 2250-р. [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/ show/ 2250-2010-%D1%80.

Наумкина Е. А. Информационное общество и модернизация образования / Е. А. Наумкина / Наука и образование: современные трансформации: монография / Ин-т философии им. Г. С. Сковороды НАН Украины. – К.: ПАРАПАН, 2008. – С. 267-280.

Передмова до видання 2010 року книги Мануеля Кастельса «Підйом мережевого суспільства» («The Rise of the Network Society») [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://champtheplanet.blogspot.com/ 2012/11/2010-rise-of-network-society.html

Діордіца І. В. Інформаційні інтервенції як загроза кібернетичній безпеці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://goal-int.org/ informacijni-intervencii-yak-zagroza-kibernetichnij-bezpeci/.

Reuters дізналося подробиці кібератаки на українські об’єкти енергетики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nv.ua/ukr/ ukraine/ events/reuters-diznalasja-podrobitsi-kiberataki-na-ukrajinski-ob-jekti-energetiki-89667.html.

Кібератаку на німецький парламент у 2015 році організував уряд Росії – Der Spiegel [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unian.ua/world/ 1250722-kiberataku-na-nimetskiy-parlament-u-2015-rotsi-organizuvav-uryad-rosiji-der-spiegel.html.

Доктрина інформаційної безпеки України від 28 квітня 2014 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://comin.kmu. gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=113319&cat_id=61025.

Пайєтт назвав найбільшу помилку України в боротьбі з російською пропагандою [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/News/ 157332.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.