АНАЛІЗ СПРИЙНЯТТЯ ПЕРЕВАНТАЖЕНЬ ПІД ЧАС ПОЛЬОТУ ЛЕГКИХ ЛІТАКІВ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОСТІ

В. Касьянов, О. Кім

Анотація


Розглянуто комплексну задачу стосовно повздовжнього руху легкого літака з метою аналізу сприйняття людиною (екіпаж, пасажири) перевантажень під час польоту в умовах турбулентності атмосфери. Як модель використано систему диференціальних рівнянь першого порядку, що описує повздовжній рух літака у неспокійній атмосфері із використанням системи безпосереднього керування піднімальною силою і сприйняття організмом людини акселераційних навантажень. Наведено результати параметричного аналізу впливу конструктивних, метеорологічних та експлуатаційних характеристик на розподіл амплітуд перевантаження. Запропоновано критерій комфорту, що може використовуватись для оцінювання рівня комфорту пасажирів та екіпажу та вибору параметрів літака, режимів польоту та процесів керування польотом.


Ключові слова


динаміка польоту; турбулентність; перевантаження; система безпосереднього керування підйомною силою; критерій комфорту; безпека польотів; функція сприйняття акселераційного руху

Посилання


Бюшгенс Г. С. Аэродинамика и динамика по-лета магистральных самолетов. — Москва–Пекин: издательский отдел ЦАГИ, Авиаиздательство КНР, 1995. — 823 с.

Остославский И. В. Динамика полета. Устой-чивость и управляемость летательных аппаратов / И. В. Остославский, И. В. Стражева. — М. : Маши-ностроение, 1965. — 467 с.

Остославский И. В. Динамика полета. Траек-тории летательных аппаратов / И. В. Остославский, И. В. Стражева. — М. : Машиностроение, 1969. — 499 с.

Касьянов В. А. Моделирование полета / В. А. Касьянов. — К. : НАУ, 2004. — 400 с.

Кім О. О. Політ в умовах турбулентності. Критерій комфорту / О. О. Кім // Технологические системы. — 2007. — № 2. — С. 50—54.

Кім О. О. Комфорт пасажирів літаків загаль-ної авіації в умовах турбулентності // Открытые информационные и компьютерные интегрирован-ные технологии: сб. науч. тр. Национального аэрокос-мического университета им. Жуковского. — Харь-ков : НАКУ «ХАИ», 2007. — № 34. — С. 48—53.

Гродзовский Г. Л. Лазерное доплеровское измерение скорости газовых потоков. Сборник. Теория измерения. Электрические системы реги-страции. — М. : ЦАГИ, 1976. — 286 с.

Ищенко С. А. Моделирование на динамиче-ских стендах авиационных тренажеров угловых и линейных ускорений неманевренных самолетов ГА. Дис. на соискание ученой степени кандидата техни-ческих наук. — К. : КИИГА, 1985. — 180 c.

Сотников Д. А. Модели восприятия движе-ния маневрирования самолета и их использование в задачах имитации движения на авиационных тре-нажерах // Сборник научных трудов «Безопасность полетов». — К. : КИИГА, 1986. — 117 c.

Кім О. О. Моделювання та параметрич-ний аналіз повздовжнього руху літака із системою безпосереднього керування підйомною силою в умовах турбулентності з метою визначення їх впливу на екіпаж та пасажирів // Сучасні інформа-ційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2010): друга Міжнародна науково-практична конференція. — Т. 2. — Херсон: ХДМІ, 2010. — С. 91—95.

Кім О. О. Acceleration senses and comfort level modeling for the light aircraft flight in the condi-tions of intensive turbulence // Авіація в XXI сторіч-чі: IV Світовий Конгрес, 21—23 вересня 2010 р. —К. : НАУ, 2010. — Т. 1. — С. 14.16—14.19.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ