Освітня політика і національна безпека України

Анатолій Васильович Полухін

Анотація


Розглянуто світові тенденції розвитку освіти та освітньої політики держав в умовах глобалізації, особливості та місце освіти України на міжнародному ринку освітніх послуг. Беручи до уваги, що проблеми національної безпеки стоять сьогодні в центрі уваги більшості цивілізованих країн, міждержавних інституцій та громадських об’єднань, проаналізовано зміст понять «освітня політика» і «національна безпека».

Досліджено роль освіти в забезпеченні обороноздатності та безпеки держави, взаємозв’язок освіти, освітньої політики і національної безпеки, а також вплив людського капіталу та його складових на національну безпеку України в контексті вітчизняного та міжнародного досвіду. Показано, що одним із основних чинників розвитку людського капіталу, а, відтак, і національної безпеки, є не просто підвищення якості освіти як такої, а, в першу чергу, підвищення якості викладання математичних та природничо-наукових дисциплін у системах як середньої, так і вищої освіти. У зв’язку з впровадженням у вітчизняній освіті компетентнісного підходу проаналізовано суть понять «знання», «уміння» та «навички», які є основними складовими поняття «компетентність».

Показано, що українська освіта перебуває в кризовому стані, особливо в питанні викладання математичних та природничо-наукових дисциплін. У контексті освітньої політики України проаналізовано також причини такого загрозливого для національної безпеки держави явища як відчутний відтік українських громадян до інших країн на роботу або навчання. З погляду на вражаючі масштаби трудової та академічної міграції українців, відбувається знекровлення не лише трудових та мобілізаційних ресурсів, але й національного генофонду України. Розглянуто можливі шляхи  усунення зазначених негативних явищ.

Ключові слова


освіта; освітня політика; якість освіти; національна безпека; людський капітал

Посилання


Зарубінська І. Б., Полухін А. В. Лідерський потенціал системи вищої освіти України в умовах інтернаціоналізації. Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України». До-даток 1 до № 2. Тематичний випуск «Університет і лідерство». Київ: 2017. 168 с.

Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. №2145-VIII (офіц. текст). Київ: Вид. ПАЛИВОДА, 2017. 128 с.

Про основи національної безпеки України: Закон України (із змінами) від 19.06.2003 р. №964-IV. Верховна Рада України: офіц. веб-сайт. URL: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/964-15 (Дата звернення: 17.01.2019).

Безпекові виміри освітньої політики: світо-вий досвід і українські реалії. Аналітична допо-відь. Авт. колектив: Іщенко А. Ю., Зубченко С. О., Карпенко М. М., Лозовий В. С., Черненко Т. В. Київ: Національний інститут стратегічних дос-ліджень. 2017. 67 с. URL: http://old2.niss.gov.ua/articles/2639/ (Дата звернен-ня: 11.01.2019).

Державин В. А. Война, которую выиграл прусский учитель. Военное обозрение. 27.12.2013. URL: https://topwar.ru/37776-voyna-kotoruyu-vyigral-prusskiy-uchitel.html (Дата звернення: 05.07.2019).

Богданов А. И. Эволюция идеи университе-та: прошлое, настоящее и будущее. Современные проблемы науки и образования. № 1. Москва: 2015. URL: https://www.scienceeducation.ru/ru/article/

view?id=19138 (Дата звернення: 17.01.2019).

Железняков А. Б. Речь президента Кеннеди в Конгрессе США «О неотложных мерах по обес-печению национальной безопасности». Вашинг-тон: 25.05.1961. URL: https://document.wikireading.ru/23948 (Дата звернення: 17.01.2019).

A Nation at Risk: The Imperative for Educational Reform. A Report to the Nation and the Secretary of Education United States Department of Education by The National Commission on Excellence in Education. Washington, D.C. 26.04.1983. 48 pp. URL: https://www.edreform.com/wp-content/uploads/

/02/A_Nation_At_Risk_1983.pdf (Last accessed: 13.05.2019).

Робинсон К., Ароника Л. Школа будущего. Как вырастить талантливого ребенка. Пер. с англ. О. Медведь. Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2016. 390 с. URL: https://www.eseur.ru/Files/file8702.pdf (Дата звер-нення: 17.01.2019).

Доннелли К., Ризви С., Барбер М. Накану-не схода лавины. Высшее образование и грядущая революция; пер. с англ. Н. Микшиной. Вопросы образования, №3. Москва: 2013. С. 152–229. URL: https://vo.hse.ru/data/2014/08/04/1314334660/2013-3_ Barber%20et%20al.pdf (Дата звернення: 17.01.2019).

Іванюк І. В. Освітня політика. Київ: Ун-т економіки та права «Крок». 2006. 172 c. URL: lib.iitta.gov.ua/1391/1/education_policy.pdf (Дата звернення: 17.01.2019).

Політична енциклопедія. Редколегія: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та інші. К.: Парламентське видавництво, 2011. 808 с. URL: shron1.chtyvo.org.ua/Levenets_Yurii/Politychna_entsyklopediia.pdf (Дата звернення: 17.01.2019).

Лаптев Л. Г., Бельков О. А. Образование и национальная безопасность. Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. №4. Москва: МГУ. 2011. с. 17-23. URL: http://msupsyj.ru/pdf/vestnik_2011_4/vestnik_2011-4_17-23.pdf (Дата зве-рнення 15.01.2019).

U.S. Education Reform and National Security (Independent Task Force. Report No. 68). Joel I. Klein, Condoleezza Rice, Julia C. Levy. New York: Council on Foreign Relations Press. March 2012. 120 pp. URL: https://www.cfr.org/report/us-education-reform-and-national-security (Last accessed: 27.03.2019).

Корчагин Ю. А. Человеческий капитал и процессы развития на макро- и микроуровнях. Воронеж: ЦИРЭ, 2010, 140 с. URL: http://www.lerc.ru/?part=books&art=5&bin=1 (Дата звернення: 17.01.2019).

The Readiness for the Future of Production. Report 2018 is published by the World Economic Forum’s. Geneva, Switzerland: 2018. 266 рp. URL: www3.weforum.org/docs/FOP_Readiness_Report_2018.pdf (Last accessed: 21.01.2019).

Before it’s too late. A Report to the Nation from the National Commission on Mathematics and Science Teaching for the 21st Century. New York: U.S. Department of Education. Washington, DC. September 2000. 50 pp. URL: http://modeling.asu.edu/GlennReport 2000.pdf (Last accessed: 21.01.2019).

Павло Клімкін. Facebook. 18.08.2018. URL: https://www. facebook.com/ pavloklimkin. ua/posts/713158969031462 (Дата звернення: 05.07.2019).

Статистичні дані основної сесії ЗНО. Укра-їнський центр оцінювання якості освіти. URL: https://zno.testportal.com.ua/stat (Дата звернення: 21.01.2019).

Бахрушин В. Є. Про показові приклади те-стів ЗНО. Освіта.UA. URL: http://osvita.ua/blogs/61662/ (Дата звернення: 11.01.2019).

Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і доп. / Авт.-уклад.: В. М. Захарченко, С. А. Калашнікова, В. І. Луговий, А. В. Ставицький, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Тала-нова / За ред. В. Г. Кременя. Київ: ТОВ «Видав-ничий дім «Плеяди», 2014. 100 с.

Філософський словник. За редакцією Ши-нкарука В. І.. 2 вид. і доп. Київ: Головна редакція УРЕ. 1986. 800 с.

Чапутович Я. У Польщі працює 2 млн і вчиться 40 тисяч українців. Українська правда. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2018/12/1/7199931/ (Дата звернення: 21.01.2019).

Кубів С. І. Державне замовлення на профе-сії: гуманітарії чи програмісти? Економічна прав-да. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/

/08/13/639582/ (Дата звернення: 07.07.2019).

Забужко Оксана. Якби ми вчилися, як тре-ба. Сердиті нотатки — вступ. Deutsche Welle. Ав-торська колонка. 15.05.2017. URL: https://p.dw.com/p/2cwUJ (Дата звернення: 03.07.2019).


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ