Роль «Системи Менеджменту Якості» та її методів управління в розвитку компаній, що надають послуги в сфері вантажних авіаперевезень

А. А. Гасимов, В. Є. Мільцов

Анотація


У даній статті ставиться завдання розглянути ефективність і користь від вдосконалення управління в авіаційних підприємствах шляхом створення, упровадження і розвитку Інтегрованих Систем Управління (в тому числі і Системи Менеджменту Якості). В основі створення і розвитку систем управління повинні бути закладені вимоги і регламенти міжнародних стандартів таким чином, щоб дотримання вимог регламентів авіаційного напрямку (ICAO, IATA, EASA та ін.) ефективно гармоніювало з проектами і процедурами, розробленими відповідно до таких вимог: ISO-9001:2015 (Стандарт Системи Менеджменту Якості); Документ 9859 ICAO(Керівництво з Управління Безпекою Польотів); Документ 8973 ICAO (Керівництво з Авіаційної Безпеки); ISO-45001:2018, раніше відомий як OHSAS-18001 (Система Менеджменту Охорони Здоров'я та Безпеки Праці); ISO 14001:2004(Менеджмент Навколишнього Середовища) та ін.

Інтеграція систем управління авіаційною безпекою з процедурами Системи Менеджменту Якості забезпечує упорядкований підхід для моніторингу робочих процесів і процедур, спрямованих на виявлення факторів небезпеки і ризиків для безпеки польотів і їх наслідків, а так само на удосконалення і розвиток діяльності будь-якого авіапідприємства, що забезпечує внутрішні і зовнішні вантажні авіаперевезення.

Говорячи про те, що Інтегрована Система Управління заснована на базі міжнародних стандартів ISO, необхідно відзначити, що стандарти – це лише кістяк, арматура, яку треба наповнити конкретними творчими рішеннями. Результативність майбутньої системи залежить саме від доцільності і прогресивності цих рішень. А це забезпечується знаннями, досвідом, професіоналізмом керівництва і персоналу, арсеналом методів, якими вони володіють, умінням бачити результат за ланцюгом виробничих взаємин, вміння налагоджувати ці взаємини як у виробничому середовищі в цілому, так і на кожному робочому місці.

Ключові слова


Система Менеджменту Якості; Інтегровані Системи Управління; Міжнародні Стандарти; авіакомпанія; безпека польотів; рівень ризику

Посилання


Гуриева Мадина Таймуразовна. Современ-ные тенденции развития мирового рынка грузовых авиаперевозок: дис-я канд. эконом. наук: 08.00.14, Моск. гос. ин-т междунар. отношений. Москва, 2010. 194 с.: ил. РГБ ОД, 61 11-8/110.

Международный Стандарт ISO-9000:2015. Система менеджмента качества — Основные положения и словарь, 2015. 59 с.

Международный Стандарт ISO-9001:2015. Система менеджмента качества — Требования , 5-ое издание, 2015. 38 с.

Doc ICAO 9859. Руководство по управлению безопасностью полетов, издание третье, ИКАО, 2013. 300 с.

Doc ICAO-8973/9. Руководство по авиационной безопасности, издание девятое, ИКАО, 2014. 818 с.

Международный Стандарт ISO-45001:2018. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда — Требования и рекомендации по применению, ISO, 2018. 55 с.

Международный Стандарт ISO 14001:2004. Системы экологического менеджмента — Требова-ния и руководство по применению. Международ-ная организация по стандартизации (ИСО), 2004. 30 с.

Трейси Б. Менеджмент. Манн, 2016. 144 с.

Учитель Ю. Г., Учитель М. Ю. SWOT-ана-лиз и синтез — основа формирования стратегии организации. М. : Либроком, 2010. 328 с.

Темплар Р. Правила Менеджмента: Как ведут себя успешные руководители: пер. с англ. М. : Альпина Паблишер, 2016. 230 с.

Благов Ю. Е. Корпоративная социальная ответственность. Эволюция концепции. Санкт-Петербургский государственный университет. Высшая школа менеджмента, 2017. 350 с.

Материалы сборника процедур и рабочих процессов практического применения Системы Менеджмента Качества в Авиакомпании «Silk Way», г. Баку, Азербайджан, 2018.

Joseph M. Juran. Architect of Quality. The autobiography of Dr. Joseph M. Juran. McGraw-Hill, 2004. 379 p.

Juran J. M., Godfrey A. Blanton. Juran’s Quality Handbook. McGraw-Hill Handbooks. McGraw Hill Professional, 1999. 1872 p.

Сулейманов Н. Т. Управление качеством: учебное пособие для студентов вузов. Восточная экономико-юридическая гуманитарная акад. (Ака-демия ВЭГУ). Уфа: Академия ВЭГУ, 2015. 260 с.

Кане М. М., Иванов Б. В., Корешков В. Н., Схиртладзе А. Г. Системы, методы и инструменты менеджмента качества: Учебник для вузов.: Под ред. М. М. Кане. СПб.: Питер, 2009. 432 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ