Водоохоронні заходи для підвищення екологічної безпеки виробничих стічних вод промислових підприємств

В. М. Ісаєнко, С. М. Маджд, А. О. Панченко, А. М. Бондар

Анотація


Встановлено, що очисні споруди більшості промислових підприємств України не достатньо очищають стічні води до нормативів що задовольняють гранично допустимі концентрації. Показано, що основна причина перевищення концентрації забруднюючих речовин у стічних водах полягає у застарілому очисному обладнанні та застарілих методах очищення. Запропонований новий, сучасний біологічний метод, що вирішить проблему доочищення зворотних вод у природних умовах. Здійснена оцінка ефективності роботи очисних споруд, що базуються на використанні природних процесів самоочищення – фітотехнологіях. Науково обґрунтовано та доведено, що більш доцільними у використанні серед біоінженерних споруд, чий принцип базується на використанні фітотехнологій є гідрофітна споруда типу біоплато. Охарактеризовано основні переваги та недоліки даного методу. Проведено порівняння даного методу очищення із методами що базуються на методах очищення у штучних умовах, наприклад в аеротенках. Доведено що запропонований метод є більш ефективним у використанні, а ніж ті що використовують не природні методи очищення.  Наведені переваги використання вищих водних рослин в очищенні стоків різних підприємств. Показано, що угрупування макрофітів відіграють важливу роль в очищенні стічних вод. Здатність вищих водних рослин інтенсифікувати процеси відновлення якості води є незаперечною.  Наведена детальна схема як самої установки, її складових та компонентів так і повний опис технологічного процесу, що очищає стічні води від забруднюючих речовин. Представлена методика розрахунку та результати розрахунку економічної доцільності впровадження даної фітотехнології на конкретному об’єкті. Наведені результати дослідження проаналізовані у висновках.

Ключові слова


фітотехнології; якість води; очищення зворотних вод у природних умовах; біоплато; економічна доцільність

Посилання


Удод В. М., Маджд С. М., Кулинич Я. І. Регіональні особливості структурно-функціональної організації розвитку техногенно змінених водних екосистем. Вісник Кременчуцького національного університету. 2017. №3 (104). С. 93–99.

Isaienko V., Nikolaev K., Madzhd S. The prevention of water resources quality depletion in the cotext of sustainable development. International Symposium on Sustainable Aviation 2017 ISSA: Sares Aviation Week 2017 (10-13 September 2017, Kiev, Ukraine), 2017. P. 66.

Удод В. М., Маджд С. М., Кулинич Я. І. Дослідження причин та наслідків трансформації техногенно змінених водних систем. Техногенна безпека. Радіоекологія. 2017. Т.289. Вип. 277. С.10–16.

Маджд С.М. Оцінка техногенного впливу авіапідприємств на стан водойм. Екологічна безпека та природокористування: зб. наук. Праць. М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору. К., 2014. Вип.14. С.101–106.

Міхєєв О. М., Маджд С. М., Семенова О.І., Дмитруха Т. І. Адаптація гідрофітної системи для очистки стічних вод підприємств цивільної авіації. Хімія і технологія води. 2015. №3. С.574–581.

Маджд С. М. Досвід експлуатації гідрофітних споруд в Україні та світі. Наукоємні технології. 2016. №2. С. 228–231. DOI: 10.18372/2310-5461.30.10569 (ua).

Михеев А. Н., Овсянникова Л. Г., Маджд С. М., Лапань О. В. Разработка технологи деконтаминации водных объектов от радионуклидов и химического загрязнения. Біотехнологія ХХІ: Всеукр. наук.-практ. конф., (22 квітня 2016 р., Київ, Україна): тези доп. К., НТУУ «КПІ», 2016. С. 155.

Маджд С. М. Механізми дезактивації забруднюючих речовин в гідробіотехнологічних системах. Проблеми водовідведення, водовідведення та гідравліки: наук.-техн. зб. К.: КНУБА, 2016. Вип.27. С.221–226.

Маджд С. М., Панченко А. О., Бондар А. М. Роль вищих водних рослин у деструкції забруднювачів в біоінженерних гідрофітних спорудах. Наукоємні технології. 2017. №1. С. 89–93.

Міхєєв О. М., Лапань О. В., Овсяннікова Л. Г., Маджд С. М. Використання нового типу біоплато для очищення водних об’єктів від радіонуклідного та хімічного забруднення. XXІV щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН: Всеукр. наук. конф. (10-13 квітня 2017 р., Київ, Україна): тези доп. Київ: Ін-т ядерних дослідж., 2017. С. 240-241.

Маджд С. М. Роль гідробіотехнологічних систем у підвищенні ступеня очищення зворотних вод. VІ Всеукр. з’їзд екологів з міжнарод. участю (20-22 вересня 2017 р., Вінниця): тези доп. Вінниця, 2017. С. 68.

Маджд С. М. Технології в очищенні стічних вод авіапідприємств у природних умовах. «Еко Форум-2018»: ІІ спеціалізов. міжнар. еко. Форум (30 травня – 01 червня 2018р., Запоріжжя): тези доп., Запоріжжя: ВЦ «Козак Палац», 2018. С. 33–35.

Міхєєв О. М., Лапань О. В., Маджд С. М. Використання гідрофітної системи типу біоплато для відновлення якості забруднених важкими металами і радіонуклідами. «Радіаційна і техногенно-екологічна безпека людини та довкілля: стан, шляхи і заходи покращення»: XIV Міжнарод. наук.-практич. конф. (2-6 червня 2017 р.): тези доп. Миколаїв-Очаків, 2018. С. 54-55.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ