Power systems and electromagnetic safety in of powerful utility buildings and structures

Authors

  • О.І. Запорожець
  • В.А. Глива
  • В.І. Клапченко
  • Г.Д. Потапенко
  • А.В. Лук’янчиков

DOI:

https://doi.org/10.18372/2306-1472.34.1543

Abstract

 Researching of origin terms of electromagnetic contaminations from the unbalanced currents and leak currents in the industrial networks of electric supply of structures and buildings saturated energy.

Author Biographies

О.І. Запорожець

д-р техн. наук, проф.

В.А. Глива

канд. техн. наук, доц.

В.І. Клапченко

канд. техн. наук, доц.

Г.Д. Потапенко

канд. фіз.-мат. наук, доц.

А.В. Лук’янчиков

асист.

References

Петухов В.С. Электромагнитная экология. TN-C система − виновник ухудшения // Новости електротехники. − 2005. − № 1. − С. 41−43.

Глива В.А., Вільсон О.Г., Азнаурян І.О., Левченко Л.О. Магнітні поля невиробничого походження і засоби зменшення їх впливу на людей при експлуатації автоматизованих систем // Гігієна населенних місць: зб. наук. пр. − К.: 2007. − Вип. 50. − С. 186–189.

Магнітне поле 50 Гц як потенційний фактор ризику житлового середовища багатофункціональних житлових комплексів / В.Я. Акіменко, А.В. Яригін, П.В. Семашко та ін. // Гігієна населенних місць: зб. наук. пр. − К.: 2007. − Вип. 50. − С. 173−178.

Петухов В.С., Соколов В.А., Меркулов А.В. Утечки в электроустановках зданий // Новости электротехники. − 2003. − № 5. − С. 23−27.

Запорожець О.І., Лук’янчиков А.В, Глива В.А. Засоби зниження рівнів магнітних полів невиробничого походження при експлуатації обчислювальної техніки // Тези доп. першої наук.-метод. конф. «Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки». − К.: ННДІПБОП, 2007. − С. 17−18.

Пат. 24056 Україна, МПК G01R29/08, G01R31/08. Пристрій виявлення незбалансованих струмів та струмів витоку в системах електроживлення автоматизованих систем / В.А. Глива, В.І. Клапченко, Е.Ю. Коростельова, В.О. Кузміних, Л.О. Левченко Заявл. 27.04.07. Опубл. 11.06.07. Бюл. № 8.

Пат. 27476 Україна, МПК G01R29/08, G01N31/10. Пристрій неперервного контролю фізичного стану металевих конструкцій / В.А. Глива, О.І. Запорожець, М.С. Зарицький, Г.Д. Потапенко, Г.І. ПрокопенкоЗаявл. 27.04.07. Опубл. 25.10.07. Бюл. № 12.

ДНАОП 0.00-31-91 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин / М-во праці та соц. політики. Ком. по нагляду за охороною праці України. − К.: Основа, 1999. − 112 с.

Правила устройства электроустановок. Разд. 1. Общие правила. − Изд. 6-е, перераб. и доп. − М.: Энергоатомиздат, 1986. − 648 с.

How to Cite

Запорожець, О., Глива, В., Клапченко, В., Потапенко, Г., & Лук’янчиков, А. (2008). Power systems and electromagnetic safety in of powerful utility buildings and structures. Proceedings of National Aviation University, 34(1), 113–116. https://doi.org/10.18372/2306-1472.34.1543

Issue

Section

ENVIRONMENT PROTECTION

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>