СУЧАСНИЙ СТАН ОСМИСЛЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ «МІФОПОЕТИКА»

Автор(и)

  • Анна КОЛІСНИЧЕНКО
  • Світлана ХАРИЦЬКА

DOI:

https://doi.org/10.18372/2520-6818.41.14591

Ключові слова:

міф, міфопоетика, міфорецепція, міфокритика, міфологія

Анотація

У статті проаналізована специфіка поняття «міфопоетика», сучасні варіанти його потрактування, проілюстровано основні знакові підходи до визначення терміну. Наголошено, що відсутність визначення поняття при його використанні в якості об’єкту аналізу свідчить не лише про недостатність термінології, а й про необхідність уведення у науковий простір дефініції узагальненого характеру, оскільки міфопоетика може бути предметом дослідження як літературознавства, так і лінгвістики, культурології, фольклористики, історіографії, філософії чи психології.

Посилання

Cuddon, J. A. (1977). A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. London: Penguin.

Frankfort, H. (1977). The Intellectual Adventure of Ancient Man: An Essay on Speculative Thought in the Ancient Near East. Chicago: University of Chicago Press.

Андрієнко, О. В. (2008). Соціальна міфологія у контексті суспільних трансформацій. (Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук). Донецьк.

Гром’як, Р. Т., Ковалів, Ю. І., Теремко, В. І. (Ред.). (2007). Літературознавчий словник-довідник. Київ.: ВЦ «Академія».

Гурдуз, А. І. (2008). Міфопоетична парадигма в українській та західноєвропейській «прозі про землю» кінця ХІХ – першої третини ХХст. Миколаїв: Вид-во МДГУ імені Петра Могили.

Демченко, А. В. (2011). Міфопоетика драми Миколи Куліша «народний Малахій». Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць, LII, 103-106.

Денисенко, Н. В. (2012). Мифопоэтика как эстетическое основание символизма в музыкальном творчестве. Москва.

Драненко, Г. Ф. (2010). Міфологема лабіринту як засіб реконструкції драматургічної форми, 15, 101-104.

Драненко, Г. Ф. (2011). Міф як форма сенсу та сенс форми. Міфокритичне прочитання творів Б.-М. Кольтеса. Чернівці.

Затонський, Д. В. (2007). Модернізм. Літературні напрямки модернізму. Взято з http://www.ukrlit.vr.ua

Зуєнко, М. (2012). Проблеми міфопоетичного аналізу ліричного твору, 10, 21-25.

Киченко, А. С. (2003). Мифопоэтические формы в фольклоре и истории русской литературы ХІХ века. Черкассы: Изд-во Черкас. ун-та.

Кобзар, О. (2009). Стратегії «нової міфології» у творчості Миколи Гоголя і Фрідріха Геббеля. Методика. Досвід. Пошук. Проблеми вивчення шкільних курсів мови та літератури, ХІ, 35-45.

Кобзар, О. І. (2010). Міфопоетика як предмет і метод літературознавчого дослідження. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія».

Кобзар, О. І. (2011). Поняття міфопоетика: динаміка дослідження. Взято з http://www.dspace.puet.edu.ua

Кобзар, О. (2013). Міфопоетичний аналіз тексту. Взято з http://www.pnpuedu.ua/ua/text/filnauky/arhive/fil_nauky_15_2013.pdf

Козолупенко, Д. (2005). Миф. На гранях культуры. Системный и междисциплинарный анализ мифа в его различных аспектах: естественно-научная, психологическая, культурно-поэтическая, философская и социальная грани мифа как комплексного явления культуры. Москва: Канон.

Коляда, О. В. (2010). Поняття «міфопоетики». Взято з http://www.studentam.net.ua/content/view/8622/97/

Лазарева, К. (2008). Мифопоэтика «таинственных повестей» И. С. Тургенева. Ульяновск: УлГПУ им. Н. И. Ульянова.

Лозовик, В. Е. (2003). Миф и сказка в творчестве Нила Геймана. Политематический журнал научных публикаций «Дискуссия», 4 (34), 43-53.

Лосев, А. Ф. (1994). Диалектика мифа. Москва: Мысль.

Мусий, В. Б. (2006). Миф в художественном освоении мировосприятия человека литературной эпохи предромантизма и романтизма. Одесса: Астропринт.

Нямцу, А. Е. (2005). Миф и литература (теоретические аспекты функционирования). Черновцы: «Рута».

Оселедько, К. О. (2012). Міфопоетична парадигма як основа поетичного моделювання світу роману Марини Соколян «Балада для Кривої Варги». Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського, 10, 116-121.

Осипова, Н. А. (2000). Мифопоэтика как сфера поэтики и метод исследования. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература, 3, 51-52.

Скупейко, Лукаш. (2006). Міфопоетика «Лісової пісні» Лесі Українки. Київ: Фенікс.

Cлухай, А. С. (2011). Етнічний міф в образних парадигмах давньоанглійських епіко-міфологічних текстів. Київ.

Шеллинг, Ф. В. (1989). Введение в философию мифологии. Москва: Мысль.

Шубович, С.А. (1999). Архитектурная композиция в свете мифопоэтики. Харьков: РИП «Оригинал».

Элиаде, М. (1995). Аспекты мифа. Москва: «Инвест ППП».

Номер

Розділ

Літетратурознавство. Фольклористика