КОНЦЕПТ ДУША У РОМАНІ ЛІНИ КОСТЕНКО «БЕРЕСТЕЧКО»

Автор(и)

  • Анастасія СІБРУК
  • Тетяна ЧУХЛІБ

DOI:

https://doi.org/10.18372/2520-6818.41.14585

Ключові слова:

концепт, душа, роман «Берестечко», художній текст

Анотація

У статті розглянуто особливості вживання концепту ДУША у романі Ліни Костенко «Берестечко». Проаналізовано психологічний вплив слова на сприйняття тексту, виправдане використання виражальних засобів мови. Проаналізовано емоційно-оцінне навантаження та значення для сприйняття художнього тексту.

Посилання

Агошкова, Н. Ономасіологічне вираження концептів «життя» і «смерть» у поезії М. Рильського періоду Великої Вітчизняної війни // Мова і культура. К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2004. Вип. 6. Т. VІ. С. 82–87.

Бистрова, О. Домінанта душа як символ і наскрізний образ у «Зів’ялому листі» Івана Франка // Франкознавчі студії: зб. наук. праць. Дрогобич : Коло, 2007. С. 16–24.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2001. 1440 с.

Вільчинська, Т. Концепт «Бог» у поетичній мові Г. Сковороди // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія Мовознавство. Тернопіль : ТНПУ, 2005. №1(13). С.191–199.

Кагановська, О. Текстові концепти художньої прози: когнітивна та комунікативна динаміка (на матеріалі французької романістики середини ХХ сторіччя. (Автореферат). К, 2003. 32 с.

Кардащук, О. Концепт каяття в повісті Ольги Кобилянської «Земля» // Південний архів. Філологічні науки. Вип. ХІV. Херсон : Айлант, 2002. С.341–345.

Костенко, Л. Берестечко: Історичний ромар. К. :Укр.Письменник,1999. 157с.

Кочерган, М. Слово і контекст (Лексична сполучуваність і значення слова). Л. : Вищ. шк., 1980. 184 с.

Скаб, М. Закономірності концептуалізації та мовної категоризації сакральної сфери. Чернівці : Рута, 2008. 560 с.

Сібрук, А. Структура та семантика назв прикрас (на основі пам’яток ХІ–ХІV ст.). К., 2011. 267 с.

Степанов Ю. Концепт // Константы: Словарь русской культуры. М.: Академический проект, 2004. С. 42-67.

Соколовская, Ж. Проблема лексической синонимики в современной лингвистике. Кишинев : Изд-во Кишин. унив., 1970. 67 с.

Соколовская, Ж. Система в лексической семантике (анализ семантической структуры слова). К. : Вищ. шк., 1979. 192 с.

Тараненко, А. Языковая семантика в ее динамических аспектах (основные семантические процессы). К. : Наук. думка, 1989. 256 с.

Номер

Розділ

Мовознавство. Перекладознавство