ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ, МОВИ І КОМУНІКАЦІЇ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ

Автор(и)

  • Надія СЕНЧИЛО

DOI:

https://doi.org/10.18372/2520-6818.41.14584

Ключові слова:

культура, мова, комунікація, інформаційна культура, інформаційне суспільство.

Анотація

У статті розглядається взаєморозвиток і взаємозв’язок культури мови і комунікації та способи їх реалізації в національному суспільстві та поза ним. Акцентується увага на значенні мови як універсального інструменту забезбечення трансляції різних культурних форм.

Посилання

Tatlılıoğlu, K. (2010). Farklı Öz-anlayış Düzeylerine Sahip Üniversite Öğrencilerinin Karar Vermede Özsaygı, Karar Verme Stilleri ve Kişilik Özelliklerinin Değerlendirilmesi, [Doktora tezi], Konya, 200 s.

Артамонова, І.; Пилипенко, К. (2011). Блог-записи як жанр інтернет-комунікації. Світ соціальних комунікацій: наук. журнал [гол. ред. О. М. Холод]. Т.1., К. : КиМУ, ДонНУ, С 16-19.

Берегова, О. (2009). Культура та комунікація: дискурси культуротворення в Україні в XXI столітті. К.: Інститут культурології АМУ, 184 с.

Винарик Л., Берсуцкий Я., Щедрин А. (2003). Информационная культура в современном обществе: Учеб. пособие. Донецк : Ин-т экономики пром-сти; ДИЭХП, 322 с.

Зражевська, Н. (2006). Масова комунікація і культура: Лекції. Брама-Україна, 172 с.

Каган, М. (1996). Философия культуры. – Санкт-Петербург, ТОО ТК «Петрополис», 416 с.

Культурология (2007). Энцеклопедия. В 2-х т. Том 1 /Главный редактор и автор проекта С. Я. Левит. – М.: РОССПЭН, 1392 с.

Лалл, Д. (2002). Медіа, комунікація, культура. Глобальний підхід. Пер. З англійської. К.: «К.І.С.», 264 с.

Мак-Люен, М. (2011). Галактика Ґутенберґа: Становлення людини друкованої книги. – 3-тє вид. пер. з англ. А.А. Галушки, В.І. Постнікова. К. : Ніка-Центр, 392 с.

Петрушкевич, М. С. (2014). Релігійна комунікація у контексті медіа-культури. Антропологічні виміри філософських досліджень, Вип. 5, С. 56-65.

Холл, Э. & Холл, М. Р. (1990). «Понимание культурных различий» (Edward T. Hall and Mildred Reed Hall "Understanding Cultural Differences",1990) URL http://www.nlpnews.ru/lib/vestnik/nlp-v-7/#10 (access date: 16.02.2019).

Номер

Розділ

Мовознавство. Перекладознавство