СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ СЛОВОТВІРНИХ ЗНАЧЕНЬ ВІДДІЄСЛІВНИХ ПРИКМЕТНИКІВ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

Автор(и)

  • Віктор КУЛЬЧИЦЬКИЙ
  • Вероніка СИТЮК

DOI:

https://doi.org/10.18372/2520-6818.41.14569

Ключові слова:

сема, емпірична продуктивність, синхронія, діахронія, кореляція, семантична ніша, словниковий блок

Анотація

У статті розглянуто проблему семантично мотивованих дієслівною основою прикметників, які являють собою об'єднану класом твірних основ мікросистему в словотвірній системі сучасної німецької мови з властивими тільки їй особливостями. Великий інтерес у зв'язку з цим становить питання про те, як розв’язання суперечності між дієслівною сутністю й номіналізованою ад’єктивною формою позначається на семантиці віддієслівних утворень, як двоїста лексико-граматична природа цього типу прикметників виявляє себе на синтагматичному рівні.

Посилання

Артюнова Н. Д. (1961). Очерки по словообразованию в современном испанском языке. – М. : Издательство Академии наук СССР. – 234 с.

Арутюнова М. Д. (2007) Проблемы морфологии и словообразования: (На материале испанского языка). – М.: Языки славянских культур. – 288 с.

Бодуэн де Куртене И. А. (1963). Избранные труды по общему языкознанию. В 2-х томах. Т.1. – М.: Изд-во Академии наук СССР. – 384 с.

Будагов Р. А. (1971). Язык, история, современность. М. : Изд. МГУ. – 212 с.

Зеленецкий А. Л., Новожилова (2003). О.В. Теория немецкого языкознания : учеб пособие. – М. : Издательский центр «Академия». – 400 с.

Соболева П. А. (1964). О трансформационном анализе словообразовательных явлений // Трансформационный метод в структурной лингвистике. – М. – С. 34-40.

Степанова М. Д. (1975). Вопросы моделирования в словообразовании и условия реализации моделей // Вопр. языкознания – № 4. – С. 53 – 63.

Степанова M. Д. (19600 О лингвистической вероятности // Проблемы языкознания. – M. – С. 42-44.

Motsch W. (1960). Das System der Adjektivableitungsmorpheme in der deutschen Sprache der Gegenwart. Berlin.

Paul H. Deutsche Grammatik. Db. V. Wortbildungslehre. Halle(Saale), 1957.

Polenz, P. Synpleremik I (1973) : Wortbildung // Lexikon der germanistischen Linguistuk. – Tübingen: Niemeyer.

Schippan Th. (20020 Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Niemeyer, 306 S.

Word Formation (Wortbildung) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dartmouth.edu/~german/Grammatik/Wortbil. Wortbildung.html

Номер

Розділ

Мовознавство. Перекладознавство