КОМПОНЕНТНО-КРИТЕРІАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ-МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

Автор(и)

  • Тамара Михеєва Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2411-264X.21.17090

Ключові слова:

авіаційні інженери; іноземні студенти; компоненти, критерії, рівні готовності до професійної діяльності; професійна діяльність

Анотація

У статті здійснено теоретичний аналіз наукових праць вітчизняних вчених щодо визначення компонентів, критеріїв, показників та рівнів сформованості готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців авіаційної галузі.

Мета статті полягає у виокремленні компонентів, критеріїв, показників та рівнів сформованості готовності до професійної діяльності іноземних студентів-майбутніх інженерів з технічного обслуговування повітряних суден та авіадвигунів. Завдання дослідження – визначити компоненти та виокремити критерії, показники та рівні сформованості готовності до професійної діяльності іноземних студентів-майбутніх інженерів з технічного обслуговування повітряних суден та авіадвигунів. Для досягнення поставленої мети були використані такі методи дослідження: науковий аналіз, систематизація, узагальнення, порівняння. У результаті проведеного дослідження було визначено структурні компоненти, які входять до складу професійної підготовки іноземних студентів-майбутніх інженерів з технічного обслуговування повітряних суден та авіадвигунів: профорієнтаційний, мотиваційно-ціннісний, когнітивно-діяльнісний, особистісний. Критеріями сформованості готовності до професійної діяльності обрано мотиваційний, когнітивно-діяльнісний, рефлексивний. Виділено початковий (низький), достатній та високий рівні готовності до професійної діяльності іноземних студентів-майбутніх фахівців авіаційної галузі. Висновки. Показники мотиваційного критерію: спрямованість та мотивацію здійснювати професійну діяльність в авіаційній галузі; толерантне ставлення до представників інших культур та національностей; професійно-ціннісні орієнтації. Показники когнітивно-діяльнісного критерію: комплекс набутих теоретичних знань, умінь та навичок з фундаментальних і гуманітарних дисциплін, а також професійно-значущі якості та уміння, набуті протягом навчання в університеті. Показники рефлексивного критерію: стресостійкість, толерантність до невизначеності, здатність вирішувати конфліктні ситуації, креативність, вміння мислити нестандартно та приймати професійні рішення у складних невизначених ситуаціях, здатність до рефлексії

Біографія автора

Тамара Михеєва, Національний авіаційний університет

викладач кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Посилання

Бакало, О.М. (2017). Педагогічні умови адаптації іноземних студентів до навчання у вищих технічних навчальних закладах. Дис. на здобуття наукового ступеня кандидата пед. наук. Київ. 306.

Борець, I. (2012). Організаційно-педагогічні умови формування ключових компетентностей майбутніх фахівців з транспортних систем авіаційної галузі. Pedagogical Discourse, (12), 53-56.

Булгакова, Н.Б., Довгодько, Т.І., Диченко, Т.В., & Чайненко, Н.Н. Дидактика довузівської підготовки студентів-іноземців: навчально-методичний посібник. (2017). Суми: Сумський державний університет. 286.

Воєвода, К.В. (2018). Професійна підготовка фахівців з авіаційної безпеки в європейських регіональних навчальних центрах ІСАО. Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня кандидата пед. наук. Кропивницький. 23.

Демченко, І. В. (2020). Формування мотивації іноземців-майбутніх фахівців авіаційної галузі до професійної комунікації. Дис. на здобуття наукового ступеня кандидата пед. наук. Кропивницький. 399.

Дорошенко, Т.М. (2020). Формування готовності майбутніх менеджерів авіаційної галузі до професійної самореалізації.

Досужий, В.А. (2019). Професійна підготовка операторів безпілотних авіаційних систем у навчальних закладах США. Дис. на здобуття наукового ступеня кандидата пед. наук. Кропивницький. 334.

Задкова, О.В. (2011). Формування готовності майбутніх пілотів до вирішення проблемних ситуацій в професійній діяльності.

Злагодух, В.В. (2016). Психологічні чинники розвитку саморегуляції професійної діяльності у майбутніх операторів авіаційного профілю. Автореф. на здобуття наукового ступеня кандидата псих. наук. Одеса. 23.

Керницький, О.М. (2015). Формування готовності курсантів льотних навчальних закладів до професійної діяльності. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 41. 155–162. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2015_41_23

Кірюхіна, М.В. (2020). Гуманітарна підготовка майбутніх технічних фахівців авіаційної галузі бакалаврського рівня з використанням інноваційних технологій: Дис. на здобуття наукового ступеня доктора філософії з пед. наук. Дніпро. 331.

Коваленко, О.П. (2016). Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх авіаційних фахівців як психолого-педагогічна проблема. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (8), 136.

Коваленко, О.П. (2017). Формування професійної компетентності майбутніх фахівців авіаційної галузі у процесі вивчення природничих дисциплін. Дис. на здобуття наукового ступеня кандидата пед. наук. Кропивницький. 328.

Ковальова, О.С. (2020). Формування інноваційної компетентності майбутніх авіаційних фахівців у процесі вивчення безпілотних повітряних суден. Дис. на здобуття наукового ступеня кандидата пед. наук. Кропивницький. 312.

Конопляник, Л.М. (2011). Формування готовності майбутніх інженерів авіаційної галузі до використання іноземної мови у професійній діяльності. Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук. Київ. 23.

Красножон, В.О. (2019). Професійна підготовка майбутніх авіаційних диспетчерів у льотних навчальних закладах США. Дис. на здобуття наукового ступеня кандидата пед. наук. Кропивницький. 335.

Лаврухіна, Т.В. (2012). Формування ключових компетентностей майбутніх авіаційних диспетчерів як умова готовності до професійної діяльності. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 3(16).

Лузік, Е.В. (2016). Системно-синергетичне діагностування готовності майбутніх фахівців авіаційної галузі до професійної діяльності. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія, (9), 103–108.

Мазуренко, Ю.А. (2021). Педагогічні умови підготовки майбутніх авіаційних інженерів-механіків до професійної комунікації.

Москаленко, О.І. (2015). Компоненти готовності авіаційних фахівців до виконання професійної діяльності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, (1), 116.

Москаленко, О.І. (2017). Теоретичні і методичні засади підготовки курсантів вищих льотних навчальних закладів до професійної комунікації в особливих умовах. Дис. На здобуття наукового ступеня доктора пед. наук. Кропивницький. 591 с.

Невзоров, Р.В. (2019). Формування фахової компетентності майбутніх військових пілотів із застосуванням засобів повітряно-тактичної підготовки. Дис. на здобуття наукового ступеня кандидата пед. наук. Кропивницький. 287.

Плачинда, Т.С. (2014). Професійна підготовка майбутніх авіаційних фахівців: зарубіжний і вітчизняний досвід та шляхи підвищення якості: монографія.

Плачинда, Т.С. (2014). Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх авіафахівців. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 36 (89). 344–348.

Радзівілова, І.А. (2020). Формування готовності майбутніх бортпровідників в авіаційних навчальних центрах до професійної діяльності. Дис. на здобуття наукового ступеня кандидата пед. наук. Київ. 319.

Саркісова, О.М. (2019). Педагогічні умови професійного становлення майбутніх менеджерів авіаційної галузі у процесі фахової підготовки. Дис. на здобуття наукового ступеня кандидата пед. наук. Кропивницький. 276.

Смирнова, І. (2015). Педагогічні умови формування інтегративних теоретичних знань зі спецдисциплін майбутніх пілотів у вищому льотному навчальному закладі. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Сер.: Педагогічні науки, (135), 195-199.

Файнман, І. (2011). Педагогічні умови формування готовності майбутніх авіадиспетчерів до професійної самореалізації. «Наукові записки. Серія: Педагогічні науки».

Чорноглазова, Г.В. (2020). Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх пілотів у процесі вивчення загально-технічних дисциплін.

Ягупов, В.В. (2012). Провідні методологічні характеристики основних видів компетентності майбутніх фахівців, що формуються в системі професійно-технічної освіти. Модернізація професійної освіти і навчання : збірник наукових праць. (2). 45–59.

Downloads

Опубліковано

2023-01-13

Номер

Розділ

Статті