ЦИФРОВІЗАЦІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

Автор(и)

  • Ірина Дейнега Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2411-264X.21.17075

Ключові слова:

ІКТ; освіта дорослих; післядипломна освіта; цифрові технології; цифровізація освіти; цифровізація суспільства

Анотація

Наразі людство постало перед фактом: знання оновлюються швидше, ніж відбувається зміна поколінь. Це зумовлює необхідність суттєвих змін у самій освіті. У сучасних умовах цифровізація післядипломної освіти є важливою складовою цифрової трансформації суспільства.

Метою наукової розвідки є узагальнення та аналіз напрямів цифровізації закладів післядипломної освіти як важливої складової цифрової трансформації суспільства. У досліджені наголошено на тому, що: цифровізація освіти має випереджувати цифровізацію всіх інших напрямів суспільної діяльності, оскільки саме тут формуються соціальні, психологічні, загальнокультурні і професійні підвалини для цифрової трансформації суспільства. Дослідження було проведено з використанням бібліографічного методу, методу структурно-наукового аналізу, порівняння і систематизації.  Це дозволило визначити доцільність максимального використання в освітньому процесі дорослих сучасних цифрових технологій. Результат. Визначено, що післядипломну освіту слід розглядати не тільки як систему підвищення кваліфікації та перепідготовки дипломованих фахівців, а й як навчання протягом усього життя. У закладах післядипломної освіти варто повсюдно застосовувати цифрові технології: для управління та організації діяльності установи, для забезпечення освітнього процесу, для здійснення онлайн навчання; також, потрібно заохочувати як професорсько-викладацький персонал так і здобувачів освіти розвивати власну цифрову компетентність – яка є запорукою висококваліфікованого і конкурентоспроможного фахівця. Висновки. Цифрові технології полегшують життя, оптимізуючи рутинні процеси, нівелюючи кордони в освітньому просторі, що виходить за межі своєї країни та континенту. З іншого боку, процеси цифровізації підвищують вимоги до рівня фахової підготовки працівників, посилюючи конкуренцію на ринку праці. Постає нагальна потреба у висококваліфікованому фахівцеві, який пройшовши перепідготовку або підвищення кваліфікації, володітиме певними компетентностями, зможе ефективно, проявляючи активність, відповідальність, наполегливість і креативність, вирішувати завдання самостійно та (або) у складі команди. Отже, проблеми цифровізації післядипломної освіти мають бути розглянуті нарівні з цифровізацією вищої та середньої освіти і є важливою складовою цифрової трансформації суспільства в цілому

Біографія автора

Ірина Дейнега, Національний авіаційний університет

професор кафедри публічного управління та адміністрування

Посилання

Charles L., Graham & al. 4 Skills Essential for Effective Blended Teaching. URL: https://www.blendedlearning.org/4-skills-essential-for-effective-blended-teaching.

Аніщенко, О. (2018). Моделі центрів освіти дорослих в Україні. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 1(14), 22–35.

Большаніна, С., Диченко, Т. & Чайченко, Н. (2020). Застосування платформи MIX для організації змішаного навчання загальної хімії здобувачів інженерних спеціальностей на платформі MIX електронного ресурсу Сумського державного університету. Інформаційні технології і засоби навчання, 1(75), 138–152. URL: https://journal.iitta.gov.ua.

Вікторова, Л., Кочарян, А. & Мамчур, К. (2021). Використання технології потокової передачі даних у навчанні дорослих на прикладі NEARPOD. Інформаційні технології і засоби навчання, 2(82). Doi: 10.33407/itlt.v82i2.3644.

Kovach, V., Deinega, I., Iatsyshyn, A., Iatsyshyn, A., Kovalenko, V. & Buriachok, V. (2020). Electronic Social Networks as Supporting Means of Educational Process in Higher Education Institutions. Proceedings of the International Workshop on Conflict Management in Global Information Networks (Lviv, Ukraine, November 29, 2019). CEUR Workshop Proceedings, 2588, 418– 433. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2588/paper35.pdf.

Кашина, Г. (2020). Теоретико-методичні засади інформаційно-технологічного забезпечення природничо-гуманітарної підготовки педагогів у системі післядипломної освіти: автореф. … д.пед.н.: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Київ, 44.

Кириченко, М., Отич, О. & Олійник, В. (2018). Проблеми і перспективи розвитку післядипломної освіти в інформаційному суспільстві. Інформаційні технології і засоби навчання, 3(65), 25–36. URL: https://journal.iitta.gov.ua.

Клокар, Н. (2017). Андрагогічна складова наукової школи академіка Віктора Олійника. Післядипломна освіта в Україні. Спецвипуск, 6–10.

Колеснікова, І. (2021). Використання цифрових технологій в освітньому процесі закладу післядипломної педагогічної освіти. Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників Нової української школи в умовах післядипломної освіти: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (онлайн) (Житомир, 14.05.2021 р.). Житомир: КЗ «Житомирський ОІППО», 117–119.

Круглий стіл Цифровізація освіти: імперативи та виклики: круглий стіл. URL: http://www.ipe.knu.ua/news/za-rezultatamy-provedennya-kruglogo-stolu-tsyfrovizatsiya-osvity-imperatyvy-ta-vyklyky-22-travnya-2019-r.html.

Кучерак, І. (2020). Цифровізація та її вплив на освітній простір у контексті формування ключових компетентностей. Інноваційна педагогіка, 22(2), 91–94.

Лук’янова, Л. (2011). Концепція освіти дорослих в Україні. Ніжин: ПП Лисенко М.М. URL: http://lib.iitta.gov.ua/5474/1.

Лукін, С. (2020). Сучасні аспекти цифровізації публічних просторів. Аспекти публічного управління, 1(8), 91–93.

Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/artur-seleckij-proyekt-strategiyi-cifrovoyi-transformaciyi-osviti-i-nauki-napravlenij-na-stvorennya-yedinoyi-ekosistemi.

Олійник, В. & Отич, О. (2015). Післядипломна педагогічна освіта у контексті глобальних цивілізаційних змін. Вища освіта України в умовах глобалізації суспільства, 9–30.

Отамась, І. (2017). Інформатизація освітнього процесу вищих навчальних закладів (закладів післядипломної освіти). Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформатизація вищого навчального закладу, 879, 91–99.

Цифрова гуманістична педагогіка: посібник (2017). В. Биков, М. Лещенко, Л. Тимчук; Нац. акад. пед. Наук України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. Полтава: Астрая, 180.

Цифрова трансформація освіти і науки: теорія і практика: збірник наукових праць (2019). За ред. В.Ю. Бикова, & А.В. Яцишин. Київ: ФОП Ямчинський О.В.,123.

Яцишин, А., Дейнега, І. & Ковач, В. (2019). Особливості підготовки магістрів та майбутніх PhD для цифрової трансформації освіти і науки України. Педагогіка та психологія, 14–22.

Downloads

Опубліковано

2023-01-13

Номер

Розділ

Статті