РЕАЛІЗАЦІЯ КОМУНІКАТИВНОГО ТА КОГНІТИВНОГО ПІДХОДІВ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ КРОСВОРДУ ЯК РІЗНОВИДУ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ

didactic game; foreign language; cognitive approach; communicative approach; crossword puzzle; professional orientation

Автор(и)

  • Лілія Барановська Національний авіаційний університет
  • Алла Заслужена Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2411-264X.19.16241

Ключові слова:

дидактична гра; іноземна мова; когнітивний підхід; комунікативний підхід; кросворд; професійна спрямованість

Анотація

У статті приділено увагу використанню комунікативного та когнітивного підходів   до викладання іноземної мови професійного спрямування, які реалізуються за допомогою кросворду як різновиду дидактичної гри. Метою статті є обґрунтування доцільності використання комунікативного та когнітивного підходів у викладанні  іноземної мови (за професійним спрямуванням) із застосуванням кросворду як різновиду дидактичної гри. Завданнями наукової праці є виявлення  аспектів використання цих методологічних підходів для вдосконалення викладання іноземної мови професійного спрямування, обґрунтування педагогічної доцільності використання кросвордів як різновидів дидактичної гри для якісного оволодіння здобувачами вищої освіти термінологічним апаратом майбутньої професії. Результати. Організація навчального процесу на основі комунікативного підходу передбачає спрямованість навчання студента на вироблення в нього граматичних, лексичних, фонетичних і мовленнєвих умінь шляхом виконання вправ, що мають комунікативну спрямованість. Комунікативний підхід сприяє формуванню й розвитку комунікативної компетентності. Уточнено дефініцію поняття «комунікативна компетентність». Значущість когнітивного підходу полягає в організації активного мовлення та мисленнєвої діяльності студентів, якs забезпечуються мовними здібностями як індивідуальними особливостями людини, знаннями мовного та енциклопедичного характеру, вміннями та навичками, необхідною мотивацією, середовищем спілкування. Дискусія. Навчальна дисципліна «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» викладається студентам немовних спеціальностей, концептуально й педагогічно доцільним є її вивчення з використанням комунікативного та когнітивних підходів, які сприяють як інтегруванню змісту лінгвістичного навчального курсу із змістом професійно зорієнтованих дисциплін, так і створюють найбільш сприятливі психолого-педагогічні умови для поглиблення психолінгвістичного аспекту викладання дисципліни. Використання кросвордів на заняттях із зазначеної  дисципліни  є колективною діяльністю у вигляді дидактичної гри, яка дозволяє її учасникам демонструвати і розвивати навички аудіювання, усного та писемного мовлення, оволодівати елементами евристичного методу; воно відповідає реалізації потреби розвитку критичного й творчого мислення студентів засобами розвитку всіх видів комунікативної діяльності. Методи. Використано теоретичні методи, зокрема загальнонаукові: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, конкретизація, які забезпечили можливість формулювання вихідних положень і виокремлення основних ідей і наукових підходів, що становлять теоретичну основу дослідження проблеми; конкретнонаукові: термінологічний аналіз, що дозволив визначити дефініції ключових понять;  причинно-наслідковий аналіз, що сприяв виявленню зумовленості результатів комунікативної діяльності впливом психологічних особливостей учасників різних її видів; структурно-функціональний аналіз, що застосовувався з метою з’ясування психолінгвістичних особливостей процесів підготовки та розгадування кросвордів; емпіричні методи: аналіз змісту робочої навчальної програми з іноземної мови (за професійним спрямуванням), метод таксономії Блума. Висновок. У  сучасних умовах викладання іноземної мови має бути зорієнтованим насамперед на пізнання суб’єктами освітнього процесу глибинних механізмів впливу мови на розумовий розвиток фахівця.  Концептуально й педагогічно доцільним є її вивчення на основі комунікативного та когнітивного підходів, які сприяють інтегруванню змісту лінгвістичного курсу із змістом професійно зорієнтованих дисциплін. Кросворд як різновид дидактичної гри сприяє формуванню комунікативних умінь студентів, наповненню їхнього загальнонаукового словника лексикою, зорієнтованою на професію.

Посилання

Баранова, А. Р. Еремеева, Г. Р., & Мефодьева, М. А. (2016). Профессионально-ориентированное обучение английскому языку студентов неязыковых специальностей. Казанский педагогический журнал. 2 (2), 339-342.

Ковтун, О. В., & Заслужена, А. А. (2018). Навчальні та Робочі навчальні програми дисциплін кафедри іноземної філології. Навчальна програма навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням». URL : http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19899

Тарнопольський, О. Б. (1993). Методика навчання англійської мови на ІІ курсі технічного вузу. К.: Вища шк., 167 с.

Тарнопольський, О.Б. (2010). Експерієнційно-інтерактивне навчання іноземної мови для спеціальних цілей у немовному ВНЗ: сутність підходу. ХНУ. Серія: Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Харків, 17, 125–132.

Мамчур, Л. І. (2016). Розвиток мовної особистості – пріоритетний напрям сучасної лінгводидактики. Актуальні проблеми лінгводидактики: реалії та перспективи : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / за заг. ред. І. В. Гайдаєнко. Херсон, 105-111.

Сафонова, В. В. (1996). Изучение языков международного общения в контексте диалога культур и цивилизаций. Воронеж: Истоки, 238 с.

Згурская, М. П. (2009). Педагогическая культура: информационно-коммуникативный аспект компетенции преподавателя высшей школы. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: зб. наук. праць /за ред. Л.Л. Товажнянського, О. Г. Романовського. 22 (26). Харків: НТУ «ХПІ», 304 с.

Авилкина, Ж. Н. (2009). К вопросу о когнитивном подходе в обучении иностранным языкам. Веснік МДПУ ім. І.П. Шамякіна. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/k-voprosu-o-kognitivnom-podhode-v-obuchenii-inostrannym-yazykam

Lyla, M. V. (2017). Cognitive prerequisites for implementation of foreign verbal communication. Psycholinguistics, 21(1), 128-138.

Бим, И. Л. (2001). Концепция обучения второму иностранному языку (немецкому на базе английского): учебное пособие. Обнинск : Титул, 48 с.

Барышников, Н. В. (2003). Методика обучения второму иностранному языку в школе. М. : Просвещение, 159 с.

Самосенкова, Т. В. (2010). Комунікативно-когнітивний підхід до навчання російській мові іноземних студентів. Вісник Житомирського державного університету : зб. наук. праць. Житомир, 53, 42-46.

Подоляк, Л. Г., & Юрченко, В. И. (2006). Психология высшей школы: Учебн. пособие. К., 320.

Baranovska, L.V. (2014). Pedagogics and Psychology of Higher School: manual. Kyiv : NAU.

Барановська, Л. В. (2016). Комунікативний та компетентнісний аспекти підготовки філологів до майбутньої професійної діяльності. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. Л. Л. Товажнянського і О. Г. Романовського; [редкол. : В. Г. Кремень (голова редкол.) та ін.]. Харків : НТУ "ХПІ", 109-116.

Gomez, E.A. & Scher, J.M. (2005). Design Strategies for the Pedagogical Use of Crossword Puzzle Generation Software, In Individual and Collabotative Design Modes. The Proceedings of the Information Systems Education Conference, 22, 1-11.

Равчина, Т. В. (2015). Теоретико-методичні аспекти організації процесу навчання студентів вищої школи в контексті теорії конструктивізму. Український педагогічний журнал, 4, 129–136.

Orawiwatnakul, W. (2013). Crossword Puzzles as a Learning Tool for Vocabulary Development. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 11 (2), 413–428.

Стефанович, Т. О. (2013). Тематичний кросворд як інтерактивний засіб вивчення термінології навчальної дисципліни. Вісник Національного університету ... Інформатизація вищого навчального закладу, 775, 35–38.

Колмакова, Н. Л. (2016). Образование и педагогика: кроссворд как вид дидактической интеллектуальной игры в преподавании иностранных языков. Теория и практика современной науки, 12(18).

URL : https://modern-j.ru/domains_data/files/18/Kolmakova%20Statya%20o%20krossvordah.pdf

Богуш, А. М., & Луцан, Н. І. (2008). Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників: мовленнєві ігри, ситуації, вправи. Київ : Видавничий Дім «Слово», 256 с.

Харченко, Н. В. (2017). Аудіювання як предмет дослідження психолінгвістики. Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика, 22 (1), 226–244.

doi: 10.5281/zenodo.1088464

Лозова, О. М. (2010). Психологічні аспекти засвоєння іноземної мови: Навчально-методичний посібник. К. : Київський університет імені Бориса Грінченка, 143 с.

Habeeb, M. (2017). Social case work.

Retrieved from https://www.slideshare.net/ShaikhFarooqui/social-case-work

Mohinuddin, M. (2017). Social Case Work (Definition, Characteristics, Principles, Elements & Process). Retrieved from https://socialworkeducationbd.blogspot.com/2017/03/social-case-work-definition.html)

Johnson, D. & Johnson, R. (1999). What Makes Cooperative Learning Work. In: D. Kluge, S. Mcguire, D. Johnson & R. Johnson (Eds.), (pp. 23-36). JALT applied materials: Cooperative Learning. Tokyo : Japan Association for Language Teaching.

Bloom, B. S. (1984). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. New York : Longman.

Аношкова, Т. А. Застосування таксономії Блума у навчанні іноземній мові.

URL: http://www.kamts1.kpi.ua/sites/default/files/files/anoshkova_zastosuvannya.pdf

Малафіїк, І. В. (2009). Дидактика. Навчальний посібник. Київ: Кондор, 406 с.

Anderson, L. W. & Krathwohl, D. R. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing. New York : Longman.

Downloads

Опубліковано

2022-02-05

Номер

Розділ

Статті