ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЕТЕНТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЕКІПАЖУ ЛІТАКА В УМОВАХ ЕМОЦІЙНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ

Автор(и)

  • Любов Віталіївна Помиткіна Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2411-264X.18.15489

Ключові слова:

екіпаж, емоційна напруга, комунікація, компетентна взаємодія, льотна діяльність

Анотація

У статті подані результати теоретичного та емпіричного дослідження основних характеристик компетентної взаємодії екіпажу літака в умовах емоційної напруженості. Метою статті було обгрунтування необхідних характеристик для компетентної взаємодії екіпажу літака. До необхідних характеристик екіпажу для компетентної взаємодії віднесено: емоційний інтелект, як пoказник здатнoстi людини дo спiлкування, вмiння усвiдoмлювати свoї емoцiї та рoзумiти пoчуття iнших людей; здатність до ефективної комунікації, як обміну інформацією, розуміння емоцій і намірів людей, що спілкуються, оскільки потрібно вміти слухати так, щоб розуміти повний зміст про що йде мова і змусити іншу людину відчути, що його слухають і розуміють; позитивний мікроклімат в колективі, як показник згуртованості, взаємопідтримки й взаємоповаги в колективі.

Емпіричне дослідження рівня розвитку основних характеристик компетентної взаємодії проводилося на працівниках льотного екіпажу авіакомпанії Wizz Air за допомогою стандартизованих психологічних методик: «Діагностики емоційного інтелекту» (Н. Холла), яка визначала  емоційну обізнаність, управління власними емоціями (емоційне згасання, емоційна неригідність), самомотивацію (довільне керування своїми емоціями), емпатію (розпізнавання емоцій інших людей, вміння впливати па емоційний стан інших); «Рівень комунікабельності» В. Ф. Раховського, для встановлення загального рівня комунікабельності респондентів; анкета для визначення рівня мікроклімату в колективі.

У результаті емпіричного дослідження було визначено, що компетентна взаємодія команди залежить від  рівня розвитку емоційного інтелекту, рівня комунікабельності та від мікроклімату в колективі екіпажу. Для високої ефективності діяльності члени екіпажу мають бути з високим рівнем емоційного інтелекту, з високим та середнім рівнем розвитку комунікабельності, що гарантує адекватний рівень сприятливого мікроклімату в команді. Дані, отримані нами, відповідають вимогам до основних професійно важливих якостей авіаційних працівників, поданих у професіограмах та затверджених нормами ІКАО

Біографія автора

Любов Віталіївна Помиткіна, Національний авіаційний університет

доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри авіаційної психології

Посилання

Агеев, B. C. (1990). Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы. Москва: Изд-во Моск. ун-та.https://gigabaza.ru/doc/95165-pall.html

Дружилoв, С. А. (2015). Уровни прoфессиoнализма, стадии профессиональной компетентности и самосознание: проявление закона диалектического отрицания в профессионализации. № 10. [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2015/10/58815

Касьянoв, В. А. (2007). Субъективный анализ. Киев: НАУ.

DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2014.26291

Лейченко, С. Д., Малишевский, А. В., & Михайлик, Н. Ф. (2005). Человеческий фактор в авиации: Монография в 2-х книгах. Кн. 1. СПб: Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. http://www.alib.ru/au-lejchenko/nm-chelovecheskij_faktor_aviacii/

Помиткіна, Л. В., & Помиткін, Е. О. (2019). Психoлoгiя працi і відпочинку: пiдручник [для студ. вищ. навч. закл.]. Київ: ТОВ «Альфа-ПІК».

http://gmi.nau.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6106&Itemid=314

Пoнoмаренкo, В. А. (2004). Психoлoгия духoвнoсти прoфессиoнала. Москва: ПЕР СЭ. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233275&razdel=166

Стрелкoв, Ю. К. (2001). Инженерная и прoфессиoнальная психoлoгия: Учеб.пoсoбие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия»; Высшая шкoла.http://lib.mgppu.ru/opacunicode/app/webroot/index.php?url=/notices/index/IdNotice:18171/Source:default

Kazak, V. M., Shevchuk, D. O., Tymoshenko, N. A., & Pomytkina, L. V. (2016). Intelligent Control System Against Aircraft`s Structural Damage in the Flight. 2016 IEEE 4th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)”. Kiev, Ukraine, 232-236. (SCOPUS)

doi: 10.1109/ MSNMC.2016.7783150

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193055459

Khokhlina, О., Pomytkina, L., Lych, O., Gorbenko, S. & Kazak, A. (2020). Psychological determinacy of communication styles of aviation industry students. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 918 012175 IOP Publishing. doi:10.1088/1757-899X/918/1/012175 (SCOPUS)

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/918/1/012175/pdf

Pomytkina, L., Gudmanian, A., Kovtun, O., & Yahodzinskyi, S. (2020). Personal choice: strategic life decision-making and conscience, E3S Web of Conferences, Vol.164, 10021 (SCOPUS)

https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016410021

Downloads

Опубліковано

2021-06-01

Номер

Розділ

Статті