ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ТЕХНІКІВ-ПРОГРАМІСТІВ ЯК СУЧАСНА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Автор(и)

  • Ірина Павлівна Варава Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2411-264X.18.15470

Ключові слова:

готовність, інформаційне суспільство, ІТ-фахівці, програмна інженерія, професійна освіта, технік-програміст

Анотація

У статті представлено результати теоретичного аналізу феномену «готовність до професійної діяльності майбутніх техніків-програмістів». Мета дослідження: здійснити ретроспективний аналіз проблеми формування готовності до професійної діяльності майбутніх техніків-програмістів у вітчизняній та зарубіжній літературі; визначити психолого-педагогічні проблеми і практичні питання, пов’язані із використанням новітніх технологій в навчальному процесі; уточнити сутність професійної готовності майбутніх техніків-програмістів до професійної діяльності.  Методи дослідження: теоретичний аналіз, синтез вимог нормативно-правових документів у сфері освіти, словників, енциклопедій, наукових праць у галузі психології, професійної педагогіки і методики професійної освіти – для визначення теоретичних засад формування готовності майбутніх техніків-програмістів до професійної діяльності; систематизація та логічне узагальнення з метою уточнення та теоретичного обґрунтування суті формування готовності майбутніх техніків-програмістів до професійної діяльності; Результати. Здійснено ретроспективний аналіз проблеми формування готовності до професійної діяльності майбутніх техніків-програмістів у вітчизняній та зарубіжній літературі; визначено психолого-педагогічні проблеми і практичні питання, пов’язані із використанням новітніх технологій в навчальному процесі; уточнено сутність готовності майбутніх техніків-програмістів до професійної діяльності; подальшого розвитку набув зміст формування готовності майбутніх техніків-програмістів до професійної діяльності. Висновки. Професійна готовність – важлива передумова для здійснення фахової діяльності після завершення навчання майбутнього техніка-програміста, що забезпечує його мобільність і конкурентоспроможність на ринку праці, дозволяє найбільш повно розкрити свій особистісно-професійний потенціал у професійній діяльності, спираючись на отримані під час навчання компетентності. Необхідною складовою готовності до професійної діяльності є професійна компетентність. Досягнення високого рівня сформованої готовності техніка-програміста до професійної діяльності відбувається у разі створення сприятливих умов для його реалізації, у цілеспрямованому формуванні всіх необхідних особистісних якостей, здібностей, знань, мотивів

Біографія автора

Ірина Павлівна Варава, Національний авіаційний університет

старший викладач кафедри теорії та історії держави і права Юридичного факультету

Посилання

Атяскина, Т. В. (2018). Электронные ресурсы как средство формирования умений самообразования будущих техников-программистов. (Candidate’s thesis). Оренбургский государственный университет, Оренбург.

Верховна Рада України (2000). Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства (Окінава, 22 липня 2000 року). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_163 (accessed 18.03.2021)

Верховна Рада України (2018). Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 67-р. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р/ed20180117#n23 (accessed 18.03.2021).

Дурай-Новакова, К. М. (1983). Формирование профессиональной готовности студентов к педагогической деяльности. (Дис. доктора пед. наук). Москва.

Квас, В. М. (2015). Проблема формування готовності майбутніх учителів до професійного самовдосконалення. Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки, 141, 2, 120–123.

Коберник, О. М. (2015). Формування навчально-пізнавальної активності студентів у процесі застосування технології проблемного навчання. Професійна освіта: методологія, теорія та технології, 1, 72–82.

Лозицька, Т. Ю. (2011). Сутність готовності майбутніх учителів до використання медіа у професійній діяльності. Науковий вісник Донбасу, 1. Available at: http://alma-mater.lnpu.edu.ua/ (accessed 18.03.2021).

Міністерства освіти і науки України (2012). Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси: наказ від 01.10.2012 р. № 1060.

Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12#Text (accessed 18.03.2021).

Петренко, Л. М. (2019). Віртуальний простір формування конкурентоздатного фахівця: до постановки проблеми. Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праціі: матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції. Кривий Ріг, Україна.

Petrenko, L.M., Varava, І. Р., & Pikilnyak, A.V. (2020) Motivation readiness of future software engineer’s professional self-improvement and prospects of its formation in college cloud environment. CEUR Workshop Proceedings, 2020-07-20, 626–647

Semerikov, S., Striuk, А., Striuk, L., Striuk, М., & Shalatska, H. (2020). Sustainability in Software Engineering Education: a case of general professional competencies. E3S Web of Conferences, 166, 10036 https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016610036.

Сериков, Г. Н. (2005). Педагогика. Книга 1: Объект исследований. Москва: ВЛАДОС.

Цифрова адженда України – 2020 (2016). Концептуальні засади. Першочергові сфери, ініціативи, проекти цифровізації України до 2020 року. HITECH office. Available at: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf (accessed 18.03.2021).

Shchedrolosev, D. (2011). Competence approach to training software engineers. Information Technologies and Learning Tools, 24, 4.

The World Summit on the Information Society (WSIS) (2003-2005). Final documents of the World Summit on the Information Society (Geneva 2003 – Tunisia 2005). Available at: http://www.itu.int/net/wsis/basic/index.html (accessed 18.09.2020).

ЮНЕСКО (2008). Стратегический план (2008-2013 гг.): Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» принят Исполнительным советом ЮНЕСКО на его 180-й сессии (30 сентября – 17 октября 2008 г.). Available at: http://www.ifap.ru/ofdocs/unesco/sp813.pdf (accessed 18.03.2021).

Юрченко, О. А. (2014). Реалізація програми ЮНЕСКО «Інформація для всіх» в Україні. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 3, 66–71

Downloads

Опубліковано

2021-06-01

Номер

Розділ

Статті