Submissions

This journal is not accepting submissions at this time.

Author Guidelines

Правила представлення і оформлення публікацій

Зміст статей повинен бути присвяченим актуальним науковим проблемам. Статті при цьому повинні мати такі необхідні елементи:

-  постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

-  аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

-  формулювання цілей статті та постановка завдань або питань, які вирішуються цією публікацією;

-  виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

-  висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

Мінімальний обсяг статті: 4 сторінки. Пропонуємий редакційною колегією обсяг: 6-10 сторінок. Мова публікацій може бути українською, російською, англійською. Остання сторінка тексту завжди повинна бути заповнена не менш як на дві третини.

Статтю, надруковану на білому папері формату А4, подають відповідальному секретарю редакційної колегії з такими документами:

1) актом експертизи, завіреним печаткою;

2) рецензією з зазначенням наукового ступеня рецензента, вченого звання, посади, місця роботи (без скорочень), завіреною печаткою;

3) відомостями про авторів українською, російською, англійською мовами: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи (без скорочень), службова й електронна адреси, службовий, домашній і мобільний номери телефонів (окремий файл і надрукована сторінка);

4) анотаціями з прізвищами авторів і назвою статті українською, російською, англійською мовами;

УДК 004.415 (045)

Методика визначення релевантості текстових висловів в інформаційних
системах
/ Бадьоріна Л.М.

Запропонована методика оцінювання відповідності  текстових відповідей за допомогою лінгвістичної технології, яка дозволяє визначити співвідношення між термінами.

УДК 004.415 (045)

Методика определения релевантности текстовых выражений в информационных системах / Бадерина Л.Н.

Предложена методика оценки текстовых ответов с помощью лингвистической технологии, которая позволит определить соотношение между терминами.

УДК 004.415 (045)

Definition of relevance of text expressions in information systems / Badyoryna L.

In the article we offer a model of calculation of a ratio parameter (relevance) of meaningful terms of reference definition in answers. Here is given an example of the calculation of a numerical synonymic parameter of meaningful terms.

5) індексом УДК з підписом бібліографа-класифікатора і штампом НТБ;

6) диском зі статтею, відомостями про авторів, анотаціями.

До статті можуть бути внесені зміни редакційного характеру без узгодження з автором.

Статтю слід набирати через один інтервал в такому порядку:

Формат А4 (210х297 мм) с полями 2,5 cм з усіх сторін.

УДК шрифт Times New Roman 12.

Прізвища, ініціали, наукові ступені авторів

(Times New Roman 12).

НАЗВА

(шрифт Times new roman (Bold) 14).

Назва організації

(шрифт Times New Roman (Bold) 12).

Текст анотації: мовою статті, шрифт Times New Roman 11 Italic (з відступами зліва і справа по 0,5 см)


Заголовки: Arial (Bold Italic) 12.

Текст статті виконується у форматі А4 (210x297 мм) с полями 2,5 cм з усіх сторін у дві колонки шириною по 7,7 см. Основний шрифт Times New Roman 12 с одинарним інтервалом.

Відступ першої строки – 1 см. Вирівнювання по ширині. Сторінки не нумерувати. Обов'язково використовувати режим автоматичної розстановки переносів. Великі формули, рисунки тощо дозволяється виконувати не в колонках.


 

Рис. 1. Назва

Таблиця 1. Назва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Графічний матеріал (малюнки, схеми та ін.) рекомендується виконувати в форматі gif, jpg або bmp тільки як контрастні монокольорові (без напівтонів), розміром не менш 60x60 мм. Використання закладеної графіки MS Word не допускається. Під кожним малюнком має бути номер і назва (шрифт Times New Roman 11, центрувати). Таблиці повинні також мати номер і назву (над таблицею, по лівому краю, шрифт Times New Roman 11).

Таблиця 2. Назва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Назва

Список літератури

  1. Має відповідати вимогам ГОСТ 7.1-84. Шрифт Times New Roman 12. Прізвища та ініціали авторів літературних джерел набирають курсивом. Бібліографічні записи мають бути пронумеровані й мати посилання на джерела в тексті статті в квадратних дужках.

Формули повинні виконуватись редакторі Microsoft Equation, математичні символи не повинні значно відрізнятися по розміру від основного тексту.

(1)

 

 

 

 


Privacy Statement

Имена и адреса, указанные Вами при регистрации на этом сайте, будут использованы исключительно для технических целей: контакта с Вами или с рецензентами (редакторами) в процессе подготовки Вашей статьи к публикации. Они ни в коем случае не будут предоставляться другим лицам и организациям.