РОЛЬ ОПОДАТКУВАННЯ ЩОДО РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ КРАЇНИ

Authors

  • С. О. Малахова Львівський національний аграрний університет

Abstract

Одним із надзвичайно важливих питань сталого соціально-економічного розвитку України є наповнення державного та місцевих бюджетів. З цього приводу, безумовно, актуальним є питання наукового обгрунтування системи земельного оподаткування.

References

Дем’яненко М. Земельний податок у механізмі земельних відносин / М. Дем’яненко // Вісник аграр-ної науки. – 1994. – № 10. – С. 3-10.

Земельний кодекс України : наук.-практ. комен-тар / за ред. В.І. Семчика. – К. : Вид. дім «Ін Юре», 2003. – 676 с.

Котляров М. Новый земельный налог: неотло-жные проблемы и пути их решения / М. Котляров // Финансы. – 2007. – № 6. – С. 25-28.

Организация оценки и налогообложения недви-жымости: В 2 т. / под ред. Дж. Екерта. – М. : Стар Ин-тер, 1997. – 382 с.

Про методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та насе-лених пунктів : Постанова Кабінету Міністрів Украї-ни від 23 березня 1995 р. № 213 (в редакції від 05 ли-пня 2004 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.

Сацький Д. Масова оцінка земель – справедлива та ефективна база для розрахунку земельного податку / Д. Сацький // Землевпорядний вісник. – 2010. – № 3. – С. 44-47.