ЗБІЛЬШЕННЯ ШВИДКОДІЇ ОПЕРАЦІЙ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ НАД ЧИСЛАМИ У РОЗРЯДНО-ЛОГАРИФМІЧНОМУ ПРЕДСТАВЛЕННІ

Authors

  • Ю. В. Кондес Національний авіаційний університет

Abstract

В даній статті розглянуто проблеми що виникають при обчисленнях з використанням розряд-но-логарифмічної системи числення на звичайних IBM PC сумісних ПК. Розглядаються методи збільшення швидкодії, засновані на підборі оптимального алгоритму сортування та зміні струк-тури РЛ числа, яка дозволяє зменшити кількість дій у операціях множення та ділення. Досліджу-ється ефект від застосування запропонованих методів збільшення швидкодії.

References

Гамаюн В. П. Моделювання багаторозряднних комп’ютерних систем: Навч. посібник / В. П. Гамаюн – К.: Книжкове видавництво НАУ, 2007. – 112 с.

Кнут Д. Искусство программирования, том 3. Сортировка и поиск. – 2-е изд. / Д. Кнут – М.: Изда-тельский дом «Вильямс», 2007. – 824 с.

Шилдт Г. Полный справочник по С. – 4-е изд. / Шилдт. Г. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 704 с.