ДОСЛІДЖЕННЯ НЕБЕЗПЕК ТА РИЗИКІВ ПРИ ВИНИКНЕННІ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ НАВИЧОК В ДІЯЛЬНОСТІ АВІАДИСПЕТЧЕРІВ

Authors

  • Ю. В. Чинченко Національний авіаційний університет
  • Я. А. Пігур Національний авіаційний університет

Abstract

Розглянуто проблеми формування навичок авіадиспетчера. Проаналізовано можливість вини-кнення інтерференції навичок авіадиспетчера при зміні умов професійної діяльності. Обґрунто-вано принципи побудови та застосування алгоритмів зменшення впливу втрати знань, навичок та вмінь авіадиспетчерів.

References

Положення про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті. Наказ Державіас-лужби №895 від 25.11.2005 р. – К.: Державіаслужба, 2005. – 36 с.

Положення про нагляд за безпекою польотів у системі організації повітряного руху. Наказ Мінтран-су №320 від 31.05.2010 р. – К.: Мінтранс, 2010. – 34 с.

DOC 9859. Керівництво з керування безпекою польотів. – Монреаль: ІСАО, 2009. – 318 с.

DOC 9734. Керівництво з організації контролю за забезпеченням безпеки польотів. – Монреаль: ІСАО, 2006. – 51 с.

Керівництво з проведення оцінки безпеки в си-стемі організації повітряного руху України. Наказ Державіаслужби №478 від 05.07.2006 р. – К.: Держа-віаслужба, 2006. – 53 с.

Методы и системы поддержки принятия реше-ний / В.Г. Тоценко. – К.: Наукова думка, 2002. – 382 с.

Cir. 241. Человеческий фактор при управлении воздушным движением. – Монреаль: ІСАО, 1993. – 39 с.

Выготский Л.С. Лекции по психологии. – СПб.: Союз, 1997. – 144 с.

Психология. Словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – М.: Политиз-дат, 1990. – 494 с.

Головин С.Ю. Словарь практического психо-лога. – Минск: Харвест, 1998. – 800 с.