ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОЇ ІНДИКАЦІЇ

Authors

  • Н. О. Соломіна Національний авіаційний університет
  • І. В. Остроумов Національний авіаційний університет

Abstract

Представлено результати розробки електронного навчального комплексу системи попере-дження зіткнень літаків у повітрі. Наведено структурну схему та пояснено принцип побудови пі-дпрограми моделювання відображення системи електронної індикації літака.

References

Остроумов І.В. Електронний тренажер системи попередження зіткнень літаків / І. В. Остроумов // Вісн. НАУ. – 2011. – Т. 46, № 1. – С. 46–51.

Solomina N.O. E-learning software of TCAS / N.O. Solomina, I.V. Ostroumov // Problems of navigation and Air traffic management. International Scientific-Practical Conference of Researches and Students, November 23 – 24, 2010 : theses. – К., 2010. – 36 p.

Остроумов І.В. Електронний навчальний ком-плекс системи попередження зіткнень літаків у повіт-рі / І.В. Остроумов, Ю.В. Чинченко, // Сучасні інфор-маційні технології в управлінні та професійній підго-товці операторів складних систем : Міжнародна нау-ково-практична конференція, 27-28 жовтня 2010 р.: матеріали конференції. – Кіровоград, 2010. – С. 19–22.

Електронний навчальний комплекс з вивчення систе-ми попередження зіткнень літаків: www.ANS.nau.edu.ua/tcas

Introduction to TCAS II Version 7 / Federal Aviation Administration – U.S. department of transporta-tion – 2000. – 45 p.