РОЗРОБЛЕННЯ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТИВНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ

Д.В. Єнигін

Анотація


Розглянуто проблему формування проективних умінь майбутніх учителів іноземних мов.Проаналізовано принципи, на яких базується модель розвитку зазначеного типу вмінь.In the article the author discusses the problem of project skills development of future foreignlanguages teachers. Analyses the main points, which are to be the basis for the model of such skills’development .Рассмотрена проблема формирования проективных умений будущих учителейиностранных языков Проанализированы принципы, на которых базируется модель развитияданного типа умений.

Посилання


Освітньо-кваліфікаційна характеристи-

ка: освітньо-кваліфікаційний рівень 6.030500

«бакалавр». – Сімф.: Таврійський національ-

ний університет, 2005. – 24 с.

Освітньо-кваліфікаційна характеристи-

ка: освітньо-кваліфікаційний рівень 8.030502

«магістр». – Сімф.: Таврійський національ-

ний університет, 2005. – 24 с.

Шендрик Н.Г. Самореализация личнос-

ти в контексте проектирования образования /

Н.Г. Шендрик // Педагогіка. – К., 2004. –

№ 4. – С. 38–42.

Рудницька О.П. Педагогіка загальна та

мистецька: навч. посіб. / О.П. Рудницька. –

К.: ТОВ «Інтерпроф», 2002. – 270 с.

Філософський енциклопедичний слов-

ник / за ред. В.І. Шинкарука. – К.: Абрикос,

– 392 с.

Мещанінов О.П. Сучасні моделі розвит-

ку університетської освіти в України: мо-

ногр. / О.П. Мещанінов. – Миколаїв: Вид-во

МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – 460 с.

Лодатко Є.О. Моделювання в педаго-

гіці: точки відліку / Є.О. Лодатко // Вісник

Черкаського університету. – 2010. – Вип. 181,

Ч. 2. – С. 3–8.

Курлянд З.Н. Педагогіка вищої школи:

навч. посіб. / З.Н. Курлянд, Р.І. Хмелюк,

А.В. Семенова. – К.: Знання, 2007. – 495 с.

Пионова Р.С. Педагогика высшей шко-

лы: учеб. пособие / Р.С. Пионова. – Минск:

Выш. шк., 2005. – 303 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ