РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДИСПЕТЧЕРА-ІНСТРУКТОРА У ПРОЦЕСІ ТРЕНАЖЕРНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ

О. Петращук, Л. Немлій

Анотація


Розкрито роль формування у диспетчера-інструктора педагогічної компетенції як  складової його загальної професійної діяльності для забезпечення якісної підготовки фахівцівуправління повітряним рухом на диспетчерському тренажері

Ключові слова


авіаційний диспетчер; диспетчер-інструктор; педагогічна компетенція; професійна компетентність; тренажерна підготовка

Посилання


Буцик І.М. Методика підготовки диспет-

черів-інструкторів служби повітряного руху

до педагогічної діяльності в умовах модуль-

ної технології : автореф. дис. на здобуття

канд. пед. наук: спец.13.00.02 / І.М. Буцик. –

Харків: Українсько-інженерна педагогічна

академія, 2005. – 24 с.

Гура О.І. Педагогіка вищої школи:

вступ до спеціальності: навч. посіб. / О.І. Гу-

ра. – К.: Центр навчальної літератури,

– 224 с.

Безрукова В.С. Педагогика. Проектив-

ная педагогика: учеб. для индустриально-

педагогических техникумов и для студентов

инженерно-педагогических специальностей /

В.С. Безрукова. – Екатеринбург: Деловая

книга, 1990. – 329 с.

Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи:

навч. посіб. / М.М. Фіцула. – К.: Академви-

дав, 2006. – 352 с.

Педагогика: учебное пособие для сту-

дентов высш. пед. учебных заведений /

В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов

и др. / под ред. В.А. Сластенина. – М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2002. – 576 с.

Великий тлумачний словник сучасної

української мови : [з дод. і допов.] / уклад. і

голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: Перун,

– 1728 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ