МОДЕЛІ НЕЧІТКИХ ОЦІНОК ТОЧНОСТІ ПІЛОТУВАННЯ ЗА ОКРЕМИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ПОЛЬОТУ

О.М. Рева, В.А. Шульгін

Анотація


 На підставі рекомендацій ICAO щодо оціночних рівнів якості льотної експлуатації повітряних суден, використовуючи методи нечітких множин і матрицю підказок, розроблено технологію та процедури побудови функції належності лінгвістичної змінної “точність пілотування”. Розглянуто 35 окремих елементів інформаційної моделі польоту, що оцінюються в процесі льотної експлуатації літака Ан-24. Наведено приклади побудови функцій, застосування яких розширяє методологічні можливості оцінок рівня професійної підготовки пілотів.


Посилання


Гафанович А.В., Кленцарь В.И., Рубец М.И. Содер-жание и анализ рекомендуемых показателей профессиональной обученности летного состава // Пробл. аеронавігації: Тематичний зб. наук. пр. – Кіровоград: ДЛАУ, 1996. – С. 132–136.

Гафанович А.В., Рева А.Н., Рубец М.И. Проблема нечетких подходов к оценке уровня профессиональной подготовленности авиационного оператора // Пробл. аеронавігації: Тематичний зб. наук. пр. – Кіровоград: ДЛАУ, 1997. – С. 52–56.

Рева О.М., Журавльова Л.А. Основні джерела невизначеності та помилок операторів авіаційних ергатичних систем: Конспект лекцій з курсу “Основи теорії прийняття рішень”. – Кіровоград: ДЛАУ, 1998. – 40 с.

Руководство по обучению. Doc. ICAO 7192-AN / 857/– Комплексный курс подготовки пилотов коммерческой авиации (Курс № 236 ІСАО): Для подгото-вки пилотов в соответствии со стандартами по выдаче свидетельств пилота коммерческой авиации (самолет) с квалификационной отметкой о классе «многодвигательный самолет» (сухопутный). – Мон-реаль, Канада, 1985. – 266 с.

Журавський В.С., Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти. – К.: ІВЦ “Політехніка”, 2003. – 200 с.

Бурдун И.Е. Разработка и применение методов, основанных на теории нечетких множеств, для исследования управляемого движения воздушных судов в ожидаемых условиях эксплуатации: Дис. … канд. техн. наук по спец. 05.22.14 «Эксплуатация воздушного транспорта». – Рига: РКИИГА, 1982. – 337 с.

Рева А.Н. Достаточная степень соответствия информационных моделей тренажера и самолета первоначального обучения // Пробл. розробки і застосування в навчальному процесі вищих навчальних закладів спеціалізованих тренажерів, автоматизованих робочих місць та автоматизованих навчальних систем: Тези доп. наук.-метод. конф., Кіровоград, 14–16 верес. 1994 р. – Кіровоград: ДЛАУ, 1994. – С. 18.

Рева О.М. Матриця підказок для побудови функції належності лінгвістичної змінної “подібність (відповід-ність)” літака та тренажерного засобу // Наук. пр. акад. – Вип. ІV. Ч. І. – Кіровоград: ДЛАУ, 1999. – С. 151–160.

Гафанович А.В., Рева А.Н. Агрегирование частных качественных оценок техники пилотирования // Перспективы развития гражданской авиации и подготовка высококвалифицированных кадров: Сб. тр. 1-й Междунар. конф. Ч. 1/ Под ред. проф. К.Б. Алдамжарова. – Алматы, 18–22 сент. 2000 г. – Алматы, 2000. – С. 65–69.

Шульгин В.А. Формування терм-множини лінгвістичної змінної “точність пілотування” // Наук. пр. акад.: Тематичний зб. наук. пр. – Кіровоград: ДЛАУ, 2004. – Вип. VII. Ч. I. – С. 46–57.

Шульгин В.А. Вибір методу побудови функцій належності лінгвістичної змінної “точність пілотування” // Наук. пр. акад.: Тематичний зб. наук. пр. – Кірово-град: ДЛАУ, 2005. – Вип. VIII. Ч. I. – С. 84–99.

Надежность и эффективность в технике: Справ. в 10 т. Т.3. Эффективность технических систем / Под общ. ред В.Ф. Уткина, Ю.В. Крючкова. – М.: Маши-ностроение, 1988. – 328 с.

Львовский Е.Н. Статистические методы построения эмпирических формул. – М.: Высш. шк., 1982. – 224 с.

Принятие решений на основе нечетких моделей: Примеры использования / А.Н. Борисов, О.А. Крумберг, И.П. Федоров. – Рига: Зинатне, 1990. – 184 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ