ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ “РОЗСТАНОВКА АКЦЕНТІВ” ПРИ ІНФОРМАЦІЙНОМУ МОДЕЛЮВАННІ В МОНІТОРИНГОВИХ СИСТЕМАХ

С.В. Голуб

Анотація


 Запропоновано технологію підвищення стійкості індуктивного моделювання об’єктів моніторингу довкілля. Експериментально підтверджено, що застосування нової технології дозволяє підвищувати стійкість інформаційної моделі до 30%.


Посилання


Голуб С.В. Моделирование мониторинговых процессов эвристической системой наблюдений // Электронное моделирование. – К. – Т. 26, № 5. – С. 55–65.

Самотуга В.В., Загородній М.В., Терещенко В.Г., Голуб С.В. Використання регіональних реєстрів шкід-ливих речовин (РВПЗ) для зниження захворюваності населення // Тез. доп. ІІ з’їзду токсикологів України. – К., 2004. – С. 82–83.

Ивахненко А.Г. Индуктивный метод самоорганизации моделей сложных систем. – К.: Наук. думка, 1981. – 296 с.

Івахненко А.Г. Системы эвристической самоорганизации в технической кибернетике. – К.: Техніка. 1971 – 372 с.

Івахненко А.Г., Зайченко Ю.П., Димитров В.Д. Принятие решений на основе самоорганизации. – М.: Сов. радио, 1976. – 280 с.

Павлов О.А. Критерій ранжування для порогового самовідбору змінних в алгоритмах МГУА // Автома-тика. – 1969. – № 4. – С. 89–91.

Висоцький В.М. Про найкращий поділ вхідних даних в алгоритмах МГУА// Автоматика. – 1976. – № 3. – С. 71–74.

Юрачковський Ю.П., Горшков А.Н. Оптимальное разбиение исходных данных на обучающую и прове-рочную последовательности на основе анализа функ-ции распределения критерия. //Автоматика. – 1980. – № 2. – С. 5–9.

Степашко В.С., Кондрашова Н.В. Исследование способов генерации вариантов разбиения выборки в алгоритмах МГУА// Пр. І Міжнар. конф. з індуктивного моделювання. – Л. 20–25 трав. 2002. – Т. 1, ч.1. – С. 90–94.

Голуб С.В., Джолос В.М. Використання евристичної системи спостереження для прогнозування післяінфарктних ускладнень // Вісн. Житомир. держ. технол. ун-ту. Техн. науки. – Житомир: ЖДТУ :Т. 2, № 4 (31). – С. 109–114.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ