ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ СОЦІОНІКИ ДЛЯ КОМПЛЕКТУВАННЯ ГРУП ФАХІВЦІВ АЕРОНАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ

В. Харченко, Т. Шмельова, Ю. Сікірда, А. Землянський

Анотація


Показано

, що використання соціометричного і соціонічного підходів до комплектування льотних екіпажів і диспетчерських змін відіграє важливу роль у процесі роботи авіаційних фахівців. Із позицій системного підходу визначено типи особистостей авіаційних фахівців та їх взаємодії під час виконання професійних завдань у складі малої групи на прикладі диспетчерської зміни. Проведено кореляційний аналіз соціометричних та соціонічних показників. Розглянуто тісноту зв'язків між рівнями взаємодії особистості. Розроблено автоматизований модуль для визначення соціонічних характеристик оператора в процесі тренажерної підготовки.

Ключові слова


авіаційні фахівці; автоматизований модуль; диспетчерська зміна; соціометрія; соціоніка; соціонічна модель людини

Посилання


Лейченко С. Д. Человеческий фактор в

авиации: моногр. / С. Д. Лейченко, А. В. Ма-

лышевский, Н. Ф. Михайлик. – Кировоград:

ИМЕКС, 2006. – 512 с.

Швец В. А. Анализ состояния аварийно-

сти гражданских воздушных судов Украины

за период 1998–2007 гг. / В. А. Швец,

О. Н. Алексеев. – К.: Госавиаадминистрация,

– 83 с.

Макаров Р. Н. Психологические основы

дидактики летного обучения / Р. Н. Макаров,

Н. А. Нидзий, Ж. К. Шишкин. – М.:

МАПЧАК, 2000. – 534 с.

Fundamental human factors concepts. –

CAP 719. – UK: CAA, 2002. Retrieved

from CAA on 12 September 2009:

p.

Campbell, R. D.; Bagshaw, M. 2002.

Human performance and limitations in

aviation. – 3rd ed. UK: Blackwell Science Ltd:

p.

ISSN 1813-1166. Вісник НАУ. 2012. №1 21

Юнг К. Г. Психологические типы /

К. Г. Юнг. – М.: Университетская книга;

АСТ, 1996. – 714 с.

Аугустинавичюте А. Соционика /

А. Аугустинавичюте. – М.: Черная белка,

– 568 с.

Рева О. М. Колективні рішення в неве-

ликій групі авіаційних операторів: конспект

лекцій з курсу «Основи теорії прийняття рі-

шень» / О. М. Рева. – Кіровоград, 1998. –

с.

Морено Я. Л. Социометрия: экспери-

ментальный метод и наука об обществе /

Я. Л. Морено / пер. с англ. – М.: Академи-

ческий проект, 2001. – 428 с.

Гуленко В. В. Почерк личности в соци-

уме. Социодиагностика через наблюдение /

В. В. Гуленко // Соционика, ментология и пси-

хология личности. – 1997. – №3. – С. 6–10.

Ухтомский А. А. Интуиция совести /

А. А. Ухтомский. – СПб: Петербургский пи-

сатель, 1996. – 528 с.

Амосова О.В. Аналіз сумісності та со-

ціонічної поведінки групи авіаційних спеціа-

лістів // Матеріали ІХ міжнар. наук. конф.

студентів та молодих учених «Політ-2009.

Сучасні проблеми науки». – К., 8–10 квіт.

р. – К.: НАУ, 2009.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ