ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ПОГРОЗИ В УКРАЇНСЬКОМУ КОНФЛІКТНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Наталія ВОЙЦЕХІВСЬКА

Анотація


У статті описані невербальні та вербальні — лексико-семантичні, морфолого-синтаксичні, деякі риторичні — засоби вираження погрози (менасиву) в конфліктному діалозі. Висловлення погрожування аналізуються з погляду їхнього статусу в лінгвістиці, функцій у дискурсі, характеристики мовців-авторів погрози.

Ключові слова


діалогічний дискурс; конфлікт; погроза; вербальні і невербальні засоби

Посилання


Байрамуков Р. М. Речевое действие угрозы в рассказах

В. М. Шукшина : автореф. дисс. на соискание науч. степени канд.

филол. наук : спец. 10.02.01 «Русский язык» / Р. М. Байрамуков. —

Ставрополь, 2001. — 24 с.

Быстров В. В. Функционально-семантический анализ

менасивных диалогических реплик : дис. ... кандидата филол. наук :

02.19 / Быстров Вячеслав Владимирович. — Тверь, 2001. — 117

с.

Борисенко Н. Д. Гендерна маркованість персонажного

дискурсу сучасної британської драми : лінгвокультурний аспект /

Н. Д. Борисенко // Мовні і концептуальні картини світу. — 2012. —

Вип. 38. — С. 79—83.

Ерофеева Е. В. Речевые акты со значением предупреждения

нежелательного действия в современнном французском языке :

автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. филол. наук : спец.

02.05 «Романские языки» / Е. В. Ерофеева. — Москва, 1997. —

с.

Квіренко Л. О. Комунікативні особливості сучасного

Берлінського міського діалекту / Л. О. Квіренко // Мовні і

концептуальні картини світу. — 2012. — Вип. 41. — С. 181—191.

Коротич К. Комунікативні стратегії погрози та подолання

страху в дискурсі української преси ХХ—ХХІ століть : мовні

механізми впливу на реципієнта / Катерина Коротич // Вісник

Львівського університету. — 2009. — Вип. 46. — Ч. 1. — С. 140—

Мартынова И. А. Функционально-прагматическое поле

менасивных речевых актов (на материале современной

англоязычной художественной литературы) : автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.04

«Германские языки» / И. А. Мартынова. — Самара, 2006. — 24 с.

Мозгунов В. В. Особливості вияву категорії модальності в

епістолярному жанрі мовлення / В. В. Мозгунов // Лінгвістичні

студії. — 2008. — Вип. 17. — С. 231—236.

Приходько А. М. Німецькі комплексні регулятиви:

іллокутивна таксономія та перлокутивний потенціал / А. М.

Приходько // Комунікативні та когнітивні проблеми дискурсу. —

Х.: Лівий берег, 2001. — С. 30—38.

Семенюк О. А. Основи теорії комунікації : навч. посіб. /

О. А. Семенюк, В. Ю. Паращук. — К. : Академія, 2010. — 240 с.

Словник української мови: в 11-ти т. / [ред. колегія : І. К.

Білодід та ін.]. — К. : Наукова думка. — Т. 6. — 1975. — 832 c.

Фоміна Л. В. Комунікативна організація

безсполучникового складного речення спонукального типу :

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец.

02.01 «Українська мова» / Л. В. Фоміна. — Х., 2000. — 19 с.

Шевчук О. О. Конфронтативна стратегія в мовленні

персонажів сучасної англомовної прози : гендерний аналіз / О. О.

Шевчук // Вісник Житомирського державного університету. —

— Вип. 46. — С. 187—190.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована