АНТРОПОЦЕНТРИЧНІСТЬ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ ЯК ПАРАДИГМА СУЧАСНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

Леся Король

Анотація


У статті розглянуто антропоцентричну парадигму в сучасних літературознавчих дослідженнях, виявлено антропосемічну спрямованість інноваційних процесів у літературі. В дослідженні висвітлено смислові центри антропоцентризму в художньому творі. Розглядається дія принципу андроцентризму в літературі та його неоднозначне сприйняття в сучасному суспільстві.

Ключові слова


рецепція; антропоцентризм; особистість; художній образ; автор; персонаж; читач; портретизація

Посилання


Беспалов А. Структура портретных описаний в

художественном тексте среднеанглийского периода: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 “Германські мови” / А. Беспалов. – М., 2001. – 26 с.

Білоус П. Теорія літератури: навч. посіб. / П. Білоус. – К.: Академвидав, 2013. – 328 с.

Боришевський М. Дорога до себе: Від субєктивності до вершин духовності: монографія / М. Боришевський. – К. : Академвидав, 2010. – 416 с.

Габель М. Изображение внешности лиц / М. Габель // Избранные труды по теории литературы [А. Белецкий]. – М.: Просвещение, 1964. – С. 141–142.

Галич О. Теорія літератури: Підручник / Галич О., Назарець В., Васильєв Є. [За наук. ред. О. Галича]. – К. : Либідь, 2001. – 488 с.

Домашнев А. Интерпретация художественного текста /

А. Домашнев, И. Шишкина, Е. Гончарова. – М.: Просвещение, 1989. – 208.

Захарченко А. Філософія антропоцентризму та жрецька тематика у поетичній творчості Яра Славутича (до 90-річчя поета) [Текст]: монографія / А. Захарченко. – Львів: Сполом, 2008. – 116 с.

Качуровський І. Генерика і архітектоніка: у 2-х кн. – Кн. ІІ / І. Качуровський. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 376 с.

Кремень В. Філософія людиноцентризму у світі

національної ідеї / В. Кремень // Вища освіта України. – 2009. – № 1. – С. 5–12.

Кубрякова Е. Эволюция лингвистических идей во второй половине ХХ века (опыт парадигмального анализа) / Е. Кубрякова // Язык и наука конца ХХ века [под ред. Ю. Степанова] – М.: Ин-т языкознания РАН, 1995. – 238 с.

Кудашов Н. Косвенная портретизация литературного

персонажа в аспекте текстовой антропоцентричности / Н. Кудашова // Филологические науки. – 2006. – № 5. – С. 52 – 59.

Кухаренко В. Интерпретация текста / В. Кухаренко. – М.: Просвещение, 1988. – 189 с.

Літературознавча енциклопедія: у 2-х т. / Упор. Ю. Ковалів. – Т. 1: А–Л. – К.: Академия, 2007. – 624 с.

Літературознавчий словник-довідник / Р. Громяк,

Ю. Ковалів, В. Теремко. – К.: Академія, 2007. – 752 с.

Матвєєва О. Антропоцентризм як характерна риса

художнього твору / О. Матвєєва // Нова філологія. – Запоріжжя: ЗДУ, 2004. – № 1(20). – С. 132 – 139.

Телия В. Послесловие / В. Телия // Метафора в языке и тексте. – М.: Наука, 1988. – С. 170.

Філоненко С. Концепція особистості жінки в українській прозі 90-х років ХХ століття (феміністичний аспект) – Режим доступу: http://uadocs.exdat.com/docs/index-207834.html

Філософський енциклопедичний словник (ФЕС) [за ред. В. Шинкарук та ін.]. – К.: Абрис, 2002. – 744 с.

Філософський словник соціальних термінів [упор.

В. Андрущенко, М. Бойченко, М. Михальченко]. – Харків: Конвін, 2002. – 672 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована