СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНЕ НАПОВНЕННЯ КОНЦЕПТУ «ВІЙНА» У ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Євгенія ВАСЯНОВИЧ

Анотація


У статті проаналізовано структурно-семантичне наповнення концепту «війна» у працях сучасних українських та зарубіжних дослідників. Одним із способів вивчення існування певних концеп-тів у свідомості лінгвокультурної особистості є виявлення їхніх асоціативних складників за допомогою асоціативного експерименту. Тут перед науковцем постає питання відбору слів-стимулів, щоздатні викликати у реципієнта реакції, які оприявлюють досліджуваний концепт. У статті висвітле-но струтурно-семантичне наповнення концепту «війна» на базі існуючих робіт, що може допомогти при відборі потрібних стимулів.

Ключові слова


концепт; метафора; публіцистичний дискурс; художній дискурс; політичний дискурс; війна; асоціативний експеримент.

Посилання


Бондар, Н. (2016). Образні модифікації концепту війна в

текстопросторах братів Тютюнників. Філологічні

науки, № 23, 111–118. Режим доступу:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fil_Nauk_2016_23_16.

Брославська, Л. Я. (2013) Концепт «війна» в англомов-

ній картині світу: доконцептуальні основи. ВісникХарківського національного університету імені

В. Н. Каразіна. Серія: Романо-германська філологія.

Методика викладання іноземних мов, № 1051(73),

–51. http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFL_2013_73_9.

Брославська, Л. Я. (2014). Метафоричні засоби вербалі-

зації концепту war / війна в ідіодискурсі

Е. Ґемінгвея. Нова філологія, № 66, 34–39.

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Novfil_2014_66_8

Брославська, Л. Я. (2016). Номінативний простір кон-

цепту war / війна в американській мовній картині

світу. Англістика та американістика, вип. 13,

–32. http://nbuv.gov.ua/UJRN/antame_2016_13_8.

Брославська, Л. Я. (2015). Образно-ціннісний склад-

ник концепту WAR / ВІЙНА в американській мовній

картині світу. Науковий вісник Дрогобицького дер-

жавного педагогічного університету імені Івана

Франка. Сер.: Філологічні науки (мовознавство),

№ 4, 22–27.

http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvddpufm_2015_4_6.

Верьовкін, В. В. (2012). Антропоморфізація концеп-

ту ВІЙНА в міфологічній свідомості давніх народів.

Система і структура східнослов’янських мов, вип.

, 95–103. http://nbuv.gov.ua/UJRN/sissm_2012_4_12.

Верьовкін, В. В. (2012). Мовне відображення концепту-

альних уявлень людини про війну в греко-римсько-

му, давньослов’янському і давньогрецькому куль-

турних просторах. Проблеми семантики,

прагматики та когнітивної лінгвістики, вип. 22,

–32. http://nbuv.gov.ua/UJRN/psptkl_2012_22_6.

Верьовкін, В. В. (2012). Український пісенний фольклор

як сфера вербалізації концепту «війна». Українська

література в загальноосвітній школі, № 12, 42–45.

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2012_12_14.

Вільчинська, Т. П. (2017). Концепт «війна»: особливості

мовної об‘єктивації у газетному тексті. Лінгвістичні

студії, вип. 34, 110–114. http://nbuv.gov.

ua/UJRN/lingst_2017_34_16.

Галунова, Н.М. (2012). Асоціативні зв’язки і мовна кар-

тина світу в онтогенезі (україномовні монолінгви та

українсько-російські білінгви 3–5 років.) : автореф.

дис. на здобуття наукового ступеня кандидата

філологічних наук : спец. 10.02.01 «Українська

мова». Харків.

Голобородько, Я. (2005). Концепти війни і моря у прозі

Костянтина Кудієвського : до 60-річчя Перемоги.

Національної академії наук України, № 5, 56–62.

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2005_5_5.

Карасик, В. И. (2009). Языковые ключи. Москва:

Гнозис.

Коваленко, Р. В. (2011). Вербалізація концептуальної

опозиції «війна/мир» в англомовній свідомості.

Нова філологія, № 45, 61–64. http://nbuv.gov.ua/

UJRN/Novfil_2011_45_18.

Кубрякова, Е. С. (1991). Онтогенез языковой способности и ее структура. Человеческий фактор в языке:

Язык и порождение речи. Москва: Наука.

Марчук, Л. (2015). Ментальний аспект концепту

«Війна» (на матеріалі творів Тараса Шевченка).

Філологічний дискурс. вип. 1, 78–81.

http://nbuv.gov.ua/ UJRN/fild_2015_1_22.

Міщенко, В. Г. Дубик, В. І. (2013). Метафора концепту

«війна» в сучасному франкомовному політичному

дискурсі. Вісник Львівського університету. Серія:

Іноземні мови, вип. 21, 190–196.

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_in_mov_2013_21_30.

Сологуб, Н. М. (2015). Концептуалізація лексеми

«війна» в мовотворчості Олеся Гончара. Філологічні

студії. Науковий вісник Криворізького державного

педагогічного університету, вип. 13, 350–355.

http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhSt_2015_13_51.

Стаднік, І. О. (2015). Концепт war/війна в дискурсі

поезії військової тематики: перекладознавчий

аспект. Молодий вчений, № 5(3), 21–26.

http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_5(3)__7.

Яворська, Г. М. (2016). Концепт «війна»: семантика і

прагматика. Стратегічні пріоритети. Серія:

Філософія, № 1, 14–23. http://nbuv.gov.ua/UJRN/spa_

_1_4.

Fabiszak, onceptual_Metaphor_approach_ to_war_discourse_

and_its_implications.

Lakoff, G. Metaphor and War: The Metaphor System Used

to Justify War in the

Gulf.http://www2.iath.virginia.edu/sixties/HTML_docs/

Texts/Scholarly /Lakoff_Gulf_Metaphor_1.html.

Lakoff, G. Johnsen, M. (2003). Metaphors we live by.

London: The university of Chicago press.

http://shu.bg/tadmin/upload/storage/161.pdf.

Lavric, E. Pisek, G. Skinner, A. Stadler,W. (2008). The linguistics

of football. https://books.google.com.ua/

books?id=heFduFfVSSIC&printsec=frontcover&dq=li

nguistics+of+football&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwj

NyPvg7YDeAhWGiSwKHfhdBaYQ6AEIJzAA#v=on

epage&q=linguistics%20of%20football&f=false


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована