РОЛЬ МОВИ У ФОРМУВАННІ ТА ТИРАЖУВАННІ ЕТНОКУЛЬТУРНИХ СТЕРЕОТИПІВ

Тетяна СЕМАШКО

Анотація


В основі формування етнічної свідомості та культури лежать уявлення етносу про навколишній світ, про представників іншої культури. Регуляторами такого світосприйняття є як вроджені, так і набуті у процесі соціалізації підсвідомо закладені уявлення, знання про об’єкти, поведінку, життєві ситуації певного етносу – етнокультурні стереотипи, які набуваються за допомогою мови та об’єктивуються як вербальними, так і невербальними засобами. З’ясуванню ролі мови у формуванні та тиражуванні стереотипних уявлень і присвячена пропонована розвідка.


Ключові слова


етнічна свідомість; вербальні засоби; етнокультурні стереотипи; мовна картина світу; етнокультурна трансмісія

Посилання


Байбурин А. К. Этнические стереотипы поведения / А. К. Байбурин. – Л. : Наука, 1985. – 330 с.

Белова O. B. Этнические стереотипы по данным языка и народной культуры славян : автореф. дис. … докт. филол. наук : 10.02.02 / О. В. Белова. – М., 2006. – 28 с.

Болдырев Н. Н. Языковые категории как формат знания / Н. Н. Болдырев // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2006. – № 2. – С. 5–22.

Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли [под ред. В. С. Шекулина] / Л. Н. Гумилев. – Л., 1989. – 399 с.

Кашкин В. Б. Этнонимы и территория национальной души / В. Б. Кашкин, С. Пёйхёнен // Русское и финское коммуникативное поведение. – Воронеж : Изд-во ВГТУ, 2000. – С. 62–70.

Кубрякова Е. С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира / Е. С. Кубрякова. – Институт языкознания РАН. – М. : Языки русской культуры, 2004. – 555 с.

Маслова В. А. Лингвокультурология / В. А. Маслова. – М. : Академия, 2001. – 208 с.

Махній М. Етноеволюція: Науково-пізнавальні нариси / М. Махній. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://makhniy.box.ua/2009/10/ Etnichni-stereotipi.html (02.11.11).

Платонов Ю. П. Психология национального характера : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Ю. П. Платонов. – М. : Академия, 2007. – 240 с.

Селіванова О. О. Концептуалізація свого й чужого в українських пареміях / О. О. Селіванова // Наукові записки Луганськ. націон. пед. ун-ту. – Серія Філологічні науки. – Луганськ : «Альма-матер», 2004. – Вип. 5, Т. 1. – С. 214-230.

Слухай Н. В. Проблеми етногенезу в дзеркалі геобіодетермінізму // Біблія і культура : збірник наук. праць. – Вип. 6. – Чернівці. – 2004. – С. 378–392 .

Топоров В. Н. Образ «соседа» в становлении этнического самосознания (русско-литовская перспектива) / В. Н. Топоров // Славяне и их соседи. – Вып. 2. Этнопсихологический стереотип в средние века. – М., 1990. – С. 4–14.

Brewer M. В., Campbell D. T. Ethnocentrism and intergroup attitudes: East African evidence / M. В. Brewer, D. T. Campbell. – New York, 1976.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована