ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНОТАЦІЙ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ДЛЯ СТАТЕЙ ГАЛУЗІ ЗЕМЛЕУСТРІЙ ТА КАДАСТР

Євгеній ЛЕПЬОХІН

Анотація


У статті проаналізовано анотації англійською мовою щодо їх граматичної валідності й адекватності у перекладі. Акцент зроблено на відстеженні синтаксичних зв’язків, у яких проявляються категорії дієслова англійської мови, осмисленні лексичних одиниць, які надають спеціального (наукового, термінологічно) значення висловлюванню і тлумачаться з метою оцінки адекватності перекладу фахового тексту. Дослідження здійснено на матеріалі вибіркових статей із українських наукових вісників. У виборі матеріалу для розбору керувалися виключно його сумісністю з тематикою, яку охоплює концептосфера «землеустрій та кадастр».


Ключові слова


академічна англійська мова; анотація; граматика; землеустрій; науковий; переклад; структура; термін

Посилання


Бархударов Л. С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода). – М.: «Международ. отношения», 1975. – 240 с.

Бутенко Є. В., Харитоненко Р. А. Продуктивний потенціал земель та принципи його оцінки в Україні [Електронний ресурс] / Є. В. Бутенко, Р. А. Харитоненко // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. – 2017. – № 1. – С. 58–65. – Режим доступу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Zemleustriy/article/view/8616

Володін М. О. Теоретичні основи формування кадастрового забезпечення базових процесів використання земельних ресурсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.24.04 «Кадастр і моніторинг земель» / М. О. Володін. – К., 2004. – 36 с.

Гунько Л. А., Колганова І. Г. Проблеми державної реєстрації права оренди земельних ділянок [Електронний ресурс] / Л. А. Гунько, І. Г. Колганова // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. – 2017. – № 3. – С. 34–45. – Режим доступу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Zemleustriy/article/view/9513

Дзівідзінська І. С. Науково-технічний переклад : Практикум для самостійної та індивідуальної роботи. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 49 с.

Добряк Д. Проблеми сучасного землеустрою / Д. Добряк // Землевпорядний вісник. – 2012. – № 1. – С. 30–34.

Дяченко Н. О. Практичні рекомендації з написання анотації до публікації в науковому виданні / Н. О. Дяченко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2016. – Вип. 51. – С. 138–143.

Ільченко О. М. Дискурсивні стандарти сучасної англійської мови науки / О. М. Ільченко // Studia Linguistica. – 2013. – Вип. 7. – С. 327–337.

Ільченко О.М. Етноспецифіка текстів наукових анотацій: англо-українські паралелі / О. М. Ільченко // Вісник ХНУ. – 2007. – № 772. – С. 79–82.

Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. – Вінниця, Нова книга, 2004. – 576 с.

Карабан В. І., Мейс Дж. Переклад з української мови на англійську мову. Навчальний посібник-довідник для студентів вищих закладів освіти. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2003. – 608 с.

Ковалишин О. Ф. Удосконалення формування даних про режим землекористування та земельні ділянки у нових облікових формах Державного земельного кадастру [Електронний ресурс] / О. Ф. Ковалишин // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. – 2017. – № 2. – С. 37–43. – Режим доступу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Zemleustriy/article/view/9030

Котис О. Challenges of teaching academic writing to Ukrainian ESL students // Актуальні питання іноземної філології : наук. журн. / [редкол. : І. П. Біскуб (гол. ред.) та ін.]. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. – № 4. – 190 с. – С. 88–93.

Легеза В. П. Невідповідність обліку земель лісового фонду (на прикладі Закарпатської області) [Електронний ресурс] / В. П. Легеза // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Географія. Землеустрій. Природокористування. – Ужгород : Говерла, 2013. – Вип. 2. – С. 162–167. – Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/1888

Написання анотацій та резюме англійською мовою : навчально-методичні матеріали до циклу практичних занять з курсу іноземної мови для аспірантів та пошукувачів / Харк. держ. акад. культури ; розробники : С. В. Частник, О. С. Частник. – Х. : ХДАК, 2015. – 59 с.

Савчак В. В. Обіг земельних ділянок, права на які обтяжені [Електронний ресурс] / В. В. Савчак // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Географія. Землеустрій. Природокористування / відп. ред. С. Поп. – Ужгород : Говерла, 2013. – Вип. 1. – С. 136–140. – Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/733

Тимошенко О. В. Особливості написання анотації англійською мовою [Електронний ресурс] / О. В. Тимошенко. – 2013. – Режим доступу: http://www.confesp.fl.kpi.ua/node/1150

Титаренко Н. А., Иванов Ю. Г. Англо-русский словарь по землепользованию. English-Russian Dictionary on Land Use. – М.: КолосС, 2007. – 126 с. (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений).

Третяк А. М., Третяк В. М., Панчук О. Я. Нова модель земельного устрою в Україні у зв’язку із реформою місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / А. М. Третяк, В. М. Третяк, О. Я. Панчук // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. – 2017. – № 2. – С. 3–12. – Режим доступу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Zemleustriy/article/view/9026

Третяк А. М., Третяк В. М. Тенденції розвитку земельного устрою в Україні [Електронний ресурс] / А. М. Третяк, В. М. Третяк // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. – 2017. – № 1. – С. 4–12. – Режим доступу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Zemleustriy/article/view/8608

Харицька С. Робота зі словниковою статтею як початковий етап формування навичок анотування та реферування технічних текстів // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. – Київ, 2017. – № 35. – С. 39–43.

Яхонтова Т. В. Основи англомовного наукового письма: Навч. посібник для студентів, аспірантів і науковців. – Вид. 2-ге. – Львів: ПАІС, 2003. – 220 с.

Bailey, St. (2015), Academic Writing. A Handbook for International Students, 4th ed., Routledge, London and New York, 304 p. (in English).

Bonn, van S. and Swales, J. M. (2007), “English and French journal abstracts in the language sciences: Three exploratory studies”, Journal of English for Academic Purposes, Vol. 6, Iss. 2, pp. 93–108. (in English).

Bulych, Ya. (2013), “Spatial Planning and Urban Development”, in Alkalaj, S. (Ed.), Country Profiles on Housing and Land Management: Ukraine, United Nations, New York and Geneva, 99 p. – pp. 35–48. (in English).

Busch-Lauer, I. (1995), “Abstracts in German medical journals: A linguistic analysis”, Information Processing & Management, Vol. 31(5), pp. 769–776. (in English).

Butler, S. (Ed.). (2013), Macquarie Dictionary, 6th ed., MacQuarie Library Pty.Ltd, Macquarie, NSW, xvii, 1741 p. (in English).

Friginal, E. and Mustafa, S. (2017), “A comparison of U.S.-based and Iraqi English research article abstracts using corpora”, Journal of English for Academic Purposes, Vol. 25, pp. 45–57. (in English).

Hornby, A. S., and Turnbull, J. (Eds.). (2010), Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 8th ed., Oxford University Press, Oxford, 1952 p. (in English).

Huckin, Th. (2001), “Abstracting from abstracts”, in Hewings, M. (Ed.), Academic writing in context: Implications and Applications (Papers in honour of Tony Dudley-Evans), University of Birmingham Press, Edgbaston, Birmingham, pp. 93–103. (in English).

Johns, T. (2001), “From evidence to conclusion: the case of ‘indicate that’”, in Hewings, M. (Ed.), Academic writing in context: Implications and Applications (Papers in honour of Tony Dudley-Evans), University of Birmingham Press, Edgbaston, Birmingham, pp. 55–62. (in English).

Lorés, R. (2004), “On RA abstracts: from rhetorical structure to thematic organisation”, English for Specific Purposes, Vol. 23, pp. 280–302. (in English).

Luc, M., Somorowska, U., and Szmańda, J. B. (Eds.) (2015), Landscape Analysis and Planning: Geographical Perspectives, Springer, Cham, ix, 295 p. (in English).

Malchykova D. S. Territorial planning for Ukrainian rural regions: methodological approaches, problems and prospects / D. S. Malchykova // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки. – 2016. – Вип. 3. – С. 11–15.

Malchykova D. S. (2014), “The usage and planning of territory in Ukraine – aims, problems, needs”, Słupskie Prace Geograficzne, Vol. 11, pp. 77–89. (in English).

McIntosh, C. (Ed.). (2013), Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, 4th ed., Cambridge University Press, Cambridge, 1856 p. (in English).

Miasoid G. I. Grammatical peculiarities of an authentic English research paper abstract / G. I. Miasoid // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. – 2014. – Вип. 119. – С. 153–157.

Swales, J. M. and Feak, Chr. B. (2000), English in Today’s Research World : A Writing Guide, University of Michigan Press, Ann Arbor, ix, 293 p. (in English).

Tamburelli, G. (2008), Legal systems for the management of protected areas in Italy and Ukraine : the experiences of the Lazio and Kyiv regions, Giuffrè, Milano, 257 p. (in English).

Tankó, G. (2017), “Literary research article abstracts: An analysis of rhetorical moves and their linguistic realizations”, Journal of English for Academic Purposes, Vol. 27, pp. 42–55. (in English).

Swales, J. M. and Feak, Chr. B. (2009), Abstracts and the Writing of Abstracts, University of Michigan Press, Ann Arbor, 104 p. (in English).

Walwark, A. (2013), English for Research: Usage, Style, and Grammar, Springer, New York, 254 p. (in English).


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована