СЛОГАНИ-ІМПЕРАТИВИ: ПРИРОДА, СТРУКТУРА, СТИЛІСТИКА

Ірина КЕВЛЮК

Анотація


У статті розглянуто виразний різновид слоганів сучасних рекламних текстів – слогани-імперативи, з’ясована їхня природа, визначено відмінності у використанні форм однини і множиниімператива, проаналізовано структуру, охарактеризована засоби креативності, що посилюють впли-вовість рекламного звернення.

Ключові слова


вплив; імператив; слоган; сугестія; бренднейм; рекламне звернення

Посилання


Арямова Ю. С. Императив в тексте печатной

рекламы / Ю. С. Арямова. – Режим доступу :

http://www.rusnauka.com/15_APSN_2011/Philologia/7

_85393.doc.htm

Городецька І. В. Синтаксична організація

рекламного тексту косметичних засобів / І. В.

Городецька // Науковий вісник Міжнародного гумані-

тарного університету. Сер.: Філологія. – 2015. –

№ 19. Т. 2. – С. 165–167. Режим доступу :

h t t p : / /www. v e s t n i k - p h i l o l o g y.mg u . o d . u a /

archive/v19/part_2/46.pdf

Даскалюк О. Л. Семантико-граматична

характеристика імператива сучасної української

мови : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01

«Українська мова» / О. Л. Даскалюк. – Чернівці,

– 20 с.

Захарчук В. О. Рекламний слоган та його

функції (на прикладі англомовної реклами) / В. О.

Захарчук, С. Редькіна // Соціологія: теорія, методи,

маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – 2003. –

№ 3. – С. 133-136.

Казанова Л. А. Прагматические особенности

рекламного слогана (на материале русско- и фран-

коязычной рекламы) / Л. А. Казанова //

Филологические науки. Вопросы теории и практики.

– 2016. – № 10 (64). – Ч. 2. – С. 102-105.

Ковалевська А. В. Метамодель лінгвістичної

сугестивності політичних рекламних слоганів / А. В.

Ковалевська // Одеський лінгвістичний вісник. –

– Вип. 3. – С. 99-109. – Режим доступу:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/olinv_2014_3_16

Ковалевська А. В. Структурна модель тек-

стової сугестивності (на матеріалі рекламних слога-

нів і замовлянь) / А. В. Ковалевська. – Режим досту-

пу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&

article=2404

Конюхова Л. Вираження спонукання в сло-

гані телереклами / Л. Конюхова. – Режим доступу :

http://old.journ.lnu.edu.ua/movazmi/body/visnyk23/Stat

ti_Koniukhova.htm

Крутоголова О. В. Рекламний слоган у лін-

гвопрагматичному ракурсі / Крутоголова О.В.,

Єлісєєва А.В. – Режим доступу :

http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/movoznavtvo/2013/

-211-8.pdf

.Кутуза Н. В. Короткий асоціативний словник рекламних слоганів / Н.В.Кутуза, Т. Ю.

Ковалевська. – Одеса : Астропринт, 2011. – 80 с.

Кутуза Н. В. Сугестивна ефективність рек-

ламних слоганів: експериментальне дослідження / Н.

В. Кутуза // Записки з українського мовознавства. –

– Вип. 22. – С. 105-115.

Кутуза Н. В. Формула впливу рекламного

дискурсу / Н. В. Кутуза // Одеський лінгвістичний

вісник. – 2014. – Вип. 3. – С. 138-145. – Режим досту-

пу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/olinv_2014_3_21.

Мокшанцев Р. И. Психология рекламы. /

Мокшанцев Р. И. – М.: ИНФРА–М; Новосибирск:

Сибирское соглашение, 2009. – 230 с.

Морозова И. Слагая слоганы / Морозова И.

– М. : РИП-Холдинг, 1996. – 168 с.

ПСИХОЛОГІС. Енциклопедія практичної

психології. – Режим доступу :

http://psychologis.com.ua/suggestiya.htm

Салтыкова М. С. Прагматический аспект

реализации модальности текста / М. С. Салтыкова //

Вестник ЮУрГУ. Серия: Лингвистика. – 2013. – № 2.

– С. 113-114.

Слухай А. Алітераційне римування як засіб

сугестивного впливу в давньоанглійських текстах:

методологія дослідження / А. Слухай // Studia

Linguistica. – 2010. – Вип. 4. – С. 132-139.

Шевчук І. Л. Про статус імператива в укра-

їнській мові / І. Л. Шевчук // Актуальні проблеми

української лінгвістики: теорія і практика. – 2004. –

Вип. 10. – С. 87-95. – Режим доступу:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/apyl_2004_10_13


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована