«ЕМБЛЕМАТИЧНІ» КООРДИНАТИ СЛОВА: ІКОНІЧНО-КОНВЕНЦІЙНА КОРЕЛЯТИВНІСТЬ ТА СЕМІОЗИС

Олександр СОЛЕЦЬКИЙ

Анотація


У статті розглянуто проблему іконічно-конвенційної кореляції у діахронному та семіотичному аспектах. Класифікації та структурування «слова» проектуються на емблематичні «механізми», що мають давні традиції літературного та культурного смисловпорядкування. На основі структуральних, семіотичних, когнітивних, психолінгвістичних підходів до інтерпретації мовних явищ узагальнюється роль візуально-вербальної взаємодії для значеннєвої еквівалентності

Ключові слова


емблема; кореляція; іконічне; конвенційне; структура; взаємодія

Посилання


Аквинский Фома. Сумма теологии. Часть 1. Вопросы 1-43/ Перевод С.И. Еремеева (гл. 1-26), A.A. Юдина (гл. 27-43). – Киев: Эльга, Ника-Центр, Элькор-МК, Экслибрис, 2002. – 560 с.

Арнхейм Р. Визуальное мышление/ Рудольф Арнхейм// Психология мышления/ под. ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В. А. Спиридонова, М. В. Фаликман, В. В. Петухова. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ACT: Астрель, 2008. – С.182-190

Ахутина Т.В. Вступительная статья// Бикертон Д. Язык Адама: Как люди создали язык, как язык создал людей/Пер.с англ.О.Кураковой, А.Карпухиной, Е.Прозоровой. – М.: Языки славянских культур, 2012. – С.VII-XXV.

Барт Р. Миф как семиологическаяя система / Р.Барт // Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика: Пер. с фр. / Сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. – М.: Прогресс, 1989. – с.74-81.

Бартлетт Ф. Человек запоминает / Фредерик Бартлетт// Психология памяти / Ред. Ю.Б. Гиппенрейтер,В.Я. Романов. – Москва: ЧеРо, 1998. – С. 292-303.

Білецький Л. Історія української літератури. – Т.1. – Народна поезія / Л.Т.Білецький. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. – 380 с.

Вундт В. Психология народов/ Вильгельм Вундт. – М.: Изд-во Эксмо; СПб.: Terra Fantastica, 2002. – 864 с.

Гром’як Р. До проблеми сприймання літературного твору / Р.Т.Гром’як// Гром’як Р. Давнє і сучасне: Виб- рані статті з літературознавства. – Тернопіль: Лілея, 1997. – С. 17-32.

Гром’як Р. Жанр у творчому процесі / Р.Т.Гром’як// Гром’як Р. Давнє і сучасне: Вибрані статті з літературознавства. – Тернопіль: Лілея, 1997. – С. 101-108.

Ґадамер Г.- Ґ. Межі мови / Ганс-Ґеорґ Ґадамер// Ґадамер Г.- Ґ. Герменевтика і поетика / Вибрані твори / Пер. з нім.– К.: Юніверс, 2001. – С.176-187.

Ґадамер Г.-Ґ. Формування поняття «мова» в історії західної думки/Г.-Ґ.Ґадамер// Ґадамер Г.-Ґ. Істина і метод: Пер.з нім. – К.: Юніверс, 2000. Т.І: Герменевтика І: Основи філософської герменевтики. – С.375-404.

Карасик В.И. Языковые матрицы культуры: монография / В.И.Карасик. – М.: Гнозис, 2013. – 320 с.

Кононенко В. І. «Мерехтіння смислів» у процесах текстотворення / В. І. Кононенко // Прикарпатський вісник НТШ Слово, 2015. – №2(30). – С.53-68.

Кубрякова Е.С. Язык и знание: монография / Е.С. Кубрякова. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 560 с.

Луцак С. Домінанта як метальне осердя художньо-естетичного процесу (на матеріалі української літератури межі ХІХ – ХХ ст.)». – Івано-Франківськ: Фоліант, 2010. – 400 с.

Найссер У. Познание и реальность. Смысл и принципы когнитивной психологии/ Перевод с английского В.В.Лучкова. – М.: Прогресс, 1981. – 232 с.

Основные направления психологи в классических трудах. Ассоциативная психология. Г. Спенсер. Основания психологии. Т.Циген. Физиологическая психология в 14 лекциях. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 560 с.

Пирс Ч. С. Избранные философские произведения. Пер. с англ. К. Голубовича, К. Чухрукижзе, Т. Дмитрева. – М.: Логос, 2000. – 448 с.

Потебня А.А. Мысль и язык/А.А.Потебня//Потебня А.А. Теоретическая поэтика/ Сост., вступ. ст., коммент. А.Б.Муратова. – М.: Высш.шк., 1990. – С.22-55.

Рассел Б. Вступ / Бертран Рассел// Вітгенштайн Л. Tractatus Logico-Philosophicus; Філософські дослідження/ Пер. Євгена Поповича. – Київ: Основи, 1995. – С. 8-21.

Солецький О. Емблематичний код міфу (синкретичні форми первісних культово-релігійних відображень)// «Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Філологічні науки (літературознавство)». – №2 (16), жовтень 2015. – С.265-271

Солецький О.М. Емблематичні структури психоаналізу (теорія М.Кляйн і іконічно-конвенційна сигніфікація)/ О.М.Солецький // Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки. – 2017. - №2 (49). – С.4-10

Солецький О. Емблематичний фокус слова (емблематичні моделі семіозису)// Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 41. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2016. – с.57-62.

Сосюр Ф. де. Курс загальної лінґвістики. / Фердінан де Сосюр; [пер. з фр. А. Корнійчук, К, Тищенко]. – К.: Основи, 1998. – 324 с.

Фреге Г. Логика и логическая семантика : Сборник трудов /Пер. с нем. Б.Бирюкова. – М. : Аспект Пресс, 2000. – 512 с.

Черниговская Т. Мозг и язык: полтора века исследований/ Т. В. Черниговская // Теоретические проблемы языкознания. К 140-летию кафедры общего языкознания Санкт-Петербургского государственного университета. СПб: СПбГУ, 2004. – С.16—35

Шлегель Ф. Философия языка и слова/ Фридрих Шлегель // Шлегель Ф.Эстетика. Философия. Критика. В 2-х т. Т. 2 /Вступ. статья, сост., пер. с нем. Ю. Н. Попова; Примеч. Ал. В. Михайлова и Ю. Н. Попова. – М.: Искусство, 1983. – С.360-387.

Эко У. От древа к лабиринту. Историческое исследования знака и интерпретации/ Пер. с итал. О.А.Поповой-Пле. – М.: Академический проект, 2016. – 559с.

Якобсон Р. Два аспекта языка и два типа афатических нарушений / Р.Якобсон //Теория метафоры. Сборник /Общ. ред. Арутюновой Н.Д., Журинской М.А. – М.: Прогресс, 1990. – С. 110-132.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована