ФУНКЦІЯ МІЖЗНАЧЕННЄВИХ ЗВ’ЯЗКІВ ЛЕКСЕМ У ФОРМУВАННІ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ СХІДНОЇ СЛАВІЇ ХІ–ХІІІ СТ.

Ганна МЕЖЖЕРІНА

Анотація


У статті з’ясовано, які міжзначеннєві зв’язки на міжлексемному і внутрішньолексемному рівнях моделюють характерні риси фрагмента «соціально-етична оцінка особи» мовної картини світу Східної Славії ХІ–ХІІІ ст. Дослідження проведене на матеріалі іменників і прикметників, які в писемних пам’ятках засвідчені в статичних соціально-етичних портретах людини.

Ключові слова


іменник; прикметник; соціально-етична оцінка; мовна картина світу; семантична структура слова; Київська Русь

Посилання


Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека / Нина Давидовна Арутюнова. – М.: Языки русской культуры, 1999. — I–XV, 896 с.

Вялкина Л. В. Словообразовательная структура сложных слов в древнерусском языке ХI–ХIV вв. // Вопросы словообразования и лексикологии древнерусского языка: Сб. статей / Отв. ред Р. И. Аванесов. – М.: Наука, 1974. – С. 156–195.

Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры / Арон Яковлевич Гуревич. – М.: Искусство, 1984. – 350 с.

Межжеріна Г. В. Людина в мовній картині світу часів Київської Русі / Ганна Валентинівна Межжеріна. – К.: Вид. Центр КНЛУ, 2006. – 448 с.

Огуй О. Д. Мовна картина світу: проблема організації складників // Мовознавство, 2013. – № 4. – С. 15–26.

Постовалова В. И. Картина мира в жизнедеятельности человека // Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира / Б. А. Серебренников, Е. С. Кубрякова, В. И. Постовалова и др.; отв. ред. Б. А. Серебренников. – М.: Наука, 1988. – С. 8–69.

Стеблин-Каменский М. И. Историческая поэтика / Михаил Иванович Стеблин-Каменский . – Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1978. – 174 с.

Телия В. Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц / Вероника Николаевна Телия. – М.: Наука, 1986. – 141 с.

Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук та ін.; НАНУ, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. – К.: Абрис, 2002. – 742 с.

Франчук В. Ю. Киевская летопись: Состав и источники в лингвистическом освещении / Вера Юрьевна Франчук. – К.: Наук. думка, 1986. – 180 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована