ІСТОРИЧНИЙ ЖАНР ЯК ТЕОРЕТИКО-ЛІТЕРАТУРНА ПРОБЛЕМА

Людмила БІЛЯКОВИЧ

Анотація


У  статті розглянуто проблему жанрової специфіки і типології історичних творів, здійснено аналіз і систематизацію наукових підходів до історичного жанру в художньому письменстві, з’ясовано його визначальні параметри, висвітлено рецепцію історичної романістики в сучасній науці про літературу.


Ключові слова


жанрова специфіка; типологія; історична проза; роман; історичні події

Посилання


Александрова Л. Советский исторический роман и вопросы историзма / Л.Александрова. – К.: Изд–во Киевского ун–та, 1971. – 156 с.

Андреев Ю. Русский советский исторический роман: 20–30–е годы / Ю.Андреев. – М., Л.: Изд–во Акад. наук СССР, 1962. – 167 с.

Андрусів С. Модус національної ідентичності: Львівський текст 30–х років ХХ ст. / Стефанія Андрусів. – Львів–Тернопіль: Джура, 2000. – 340 с.

Андрусів С. Мости між часами. Про типологію історичної прози / С.Андрусів // Укр. мова і літ. в школі. – 1987. – №8. – С.14–20.

Бальзак Оноре.Собр. соч.: В 24–х т. /Оноре Бальзак. – М.: Правда, 1964. – Т.24. – 312 с.

Бернадська Н.І. Український роман: теоретичні проблеми і жанрова еволюція: Монографія / Н.І.Бернадська. –К.: Академвидав, 2004. – 368 с.

Варфоломеев И. Типологические основы жанров исторической романистики. Классификация видов / И. Варфоломеев. – Ташкент: Изд–во Ташкентского гос. ун–та, 1979.–246 с.

Гулыга А. Философия истории (Опыт прочтения романа Л.Н.Толстого «Война и мир») / Арсений Гулыга. Искусство истории. – М.:Современник, 1980. – С.240–260.

Ільницький М. Людина в історії: Сучасний історичний роман/ Микола Ільницький. – К.: Дніпро, 1989. – 356 с.

Каневська Л.В. Психологізм романів Івана Франка середини 80–90–х років /Л.В.Каневська: Автореф. дис. ... канд.. філол. наук: 10.01.01 /НАН України, Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка. – К., 2004. – 20 с.

Комишанченко М.П. Михайло Старицький: Літературний портрет / М.П.Комишанченко. – К.: Дніпро, 1968. – 210 с.

Левчик Н.В. Поезія М.П.Старицького (жанрові та образно-стильові особливості) /Н.В.Левчик. – К.: Наук. думка, 1990. – 124 с.

Левчик Н. Історична проза М.Старицького (Далекі образи – близькі ідеї) / Н.Левчик// Слово і час. – 1990. – №.12. – С.38–44.

Пауткин А. Советский исторический роман/ А.Пауткин. – М.: Знание, 1970. – 111 с.

Поліщук В. Художня проза Михайла Старицького:Проблематика й особливості поетики романів і повістей письменника /Володимир Поліщук. – Черкаси: Брама. Видавець Вовчок О.Ю. – 2003. – 376 с.

Ромащенко Л.І. Жанрово-стильовий розвиток сучасної української прози: основні напрями художнього руху. Монографія/ Л.І.Ромащенко. – Черкаси: Вид-во Черкаського держ. ун–ту ім.Б.Хмельницького, 2003. – 388 с.

Сиротюк М. Деякі питання теорії історичного роману/ М.Сиротюк// Рад. літературознавство. – 1961. – №10. – С.25–42.

Сиротюк М. Український радянський історичний роман. Проблема історичної та художньої правди/ М.Сиротюк. – К.: Вид-во Акад. наук СРСР, 1962. – 396 с.

Сиротюк М. Живий перегук епох і народів/ М.Сиротюк. – К.: Дніпро, 1986. – 312 с.

Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. – Серия первая. Произведения /Лев Толстой. – М.: Гослитиздат, 1955. – Т.15–16. – 255 с.

Франко І.Я. Передмова до повісті «Захар Беркут» // Франко І.Я.Зібрання творів: У 50 т. / І.Я.Франко. – К.: Наук. думка, 1978. – Т. 16. – С.7–8.

Чумак В. Минуле – очима сучасника/ В.Чумак. – К.: Рад. письменник, 1980. – 189 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована